Ysgoloriaethau Menter Prifysgolion Santander yn cael eu dyfarnu i fyfyrwyr Prifysgol Bangor

Mewn achlysur diweddar i ddathlu cyflogadwyedd, a drefnwyd gan y tîm datblygu cyflogadwyedd yn y Brifysgol, fe wnaeth darpar entrepreneuriaid ym Mhrifysgol Bangor dderbyn Ysgoloriaethau Rhagoriaeth mewn Menter Prifysgolion Santander.

Derbyniodd y pedair ymgais fuddugol £500 gan Brifysgolion Santander am ddangos ymroddiad neilltuol i ddatblygu eu sgiliau menter. Mae'r holl fyfyrwyr hyn wedi bod yn cael cefnogaeth i ddatblygu eu busnes drwy Byddwch Fentrus ym Mhrifysgol Bangor ac maent wedi cymryd rhan amlwg mewn amrywiaeth o gyfleoedd menter sydd ar gael. 

Fe wnaeth dau o enillwyr yr Ysgoloriaethau Menter eleni gymryd rhan yn yr her Menter drwy Ddylunio i gynllunio app a fyddai'n annog mwy o bobl i ymweld â Stryd Fawr Bangor a bywiogi'r profiad a gaiff cwsmeriaid yno. Mae'r tîm buddugol, HisTOURY, sy'n cynnwys Andy Leavers (Cyfrifiadureg), Guidan Ke (Busnes), Paula Noon (Dylunio Cynnyrch) a Kat Atkinson (Seicoleg) a'r tîm ddaeth yn ail, ‘MyStryd’ - Leon Garland (Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau), Jack Morris (Peirianneg Electronig), Nikita Savy (Seicoleg), Sabria Behilil (Busnes) ac Aleksandra Kozlowska (Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau) yn awr yn cydweithio gydag Arloesi Pontio a Chyngor Dinas Bangor i ddatblygu eu apps ymhellach.  

Mae un arall o enillwyr yr ysgoloriaeth, sef Suita Diaz sy'n fyfyriwr ôl-radd Busnes, wedi gwneud defnydd cyson o'r ddarpariaeth fentora bersonol sydd ar gael drwy Byddwch Fentrus i ddatblygu ei menter gymdeithasol yn ymwneud â choffi o Honduras. Mae'n hynod frwd ynghylch ei syniad o fasnachu coffi organig o safon o Honduras yn uniongyrchol i'r farchnad ym Mhrydain gan roi hwb ariannol i'r tyfwyr a'r ffermwyr yn Honduras. Fe wnaeth arbrawf i fasnachu'r coffi ym Marchnad Nadolig y Myfyrwyr y llynedd ac yna aeth ymlaen i ennill cystadleuaeth Prifysgolion Santander yn y dosbarth syniadau am nwyddau a gwasanaethau bob dydd. 

Un arall a enillodd ysgoloriaeth oedd Elen Hughes, myfyriwr israddedig yn Ysgol y Gymraeg. Cafodd hi lwyddiant mawr drwy ennill y wobr am y stondiwr gorau ym Marchnad Nadolig y Myfyrwyr gyda'i busnes arteffactau a chardiau Cymraeg a Chymreig - 'Ffranc'. Yn dilyn hyn, rhagorodd yn y gystadleuaeth Prifysgolion Santander, gan ennill y dosbarth 'dechrau busnes'. 

Meddai Aron Owen, Rheolwr Cangen Santander ym Mhrifysgol Bangor: "Mae'n ardderchog gweld cymaint o awch am fenter ymysg myfyrwyr Bangor ac rydym yn falch o fedru cefnogi hyn."

Cynhaliwyd yr achlysur Dathlu Cyflogadwyedd, lle cyflwynwyd yr ysgoloriaethau, i roi amlygrwydd i fyfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi dangos ymroddiad neilltuol i ddatblygu eu cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgwricwlaidd a chyd-gwricwlaidd yn ystod eu hastudiaethau. 

Caiff gweithgareddau Byddwch Fentrus eu cyllido'n rhannol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi'r Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid i Gymru. 

Straeon perthnasol:

Dethol myfyrwyr mentergarwch i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Prifysgolion Santander
Her y Stryd Fawr i Fyfyrwyr Mentrus
Menter trwy Ddylunio
Video: Elen Hughes – Ffranc

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2016