Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgoloriaeth gwerth £1,500 ar gael i bawb fydd yn astudio rhywfaint o’u cwrs prifysgol yn Gymraeg

Mae Prifysgol Bangor wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd pob myfyriwr fydd yn dechrau yn y Brifysgol fis Medi, ac yn astudio o leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg, yn derbyn ysgoloriaeth o £1,500 dros dair blynedd.

Daw hyn yn sgil y cyhoeddiad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eu bod yn ymestyn y Cynllun Ysgoloriaeth Cymhelliant i gynnwys pob myfyriwr fydd yn dechrau yn y brifysgol yn mis Medi 2020 sy’n dewis astudio o leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd deiliaid yr ysgoloriaeth yn derbyn £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd).

Fel arfer mae’r Coleg yn cynnig ysgoloriaeth cymhelliant i hyd at 200 o fyfyrwyr bob blwyddyn ond mewn ymateb i argyfwng Covid-19, mae’r Coleg wedi penderfynu ymestyn y cynllun ar gyfer pob myfyriwr cymwys, gan dargedu o leiaf 500 o fyfyrwyr, a hynny ar gyfer pa bynnag bwnc y maent yn dymuno ei astudio, gan gynnwys y Gymraeg a chyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon is-raddedig.

Gobaith y Coleg yw y bydd y cymhelliad ariannol hwn yn cefnogi mwy o siaradwyr Cymraeg i ddewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn mis Medi ac yn cefnogi prifysgolion, sy’n wynebu heriau sylweddol yn sgil yr argyfwng, i ddarparu cyrsiau Cymraeg ar gyfer cynifer o fyfyrwyr â phosib.
Bydd hyn yn ychwanegol i’r cymorth sydd eisioes yn cael ei gynnig gan Prifysgol Bangor i gynorthwyo’r rheini sy’n dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Fel rhan o ymdrech Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n astudio trwy’r Gymraeg, mae Prifysgol Bangor wedi bod yn cynnig bwrsariaeth gwerth o £250 y flwyddyn i'r rhai sy'n dewis astudio mwy na 40 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Meddai’r Athro Andrew Edwards, Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor: “Astudir mwy o gredydau trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mangor nag yn unman arall yng Nghymru a bellach gellir astudio elfennau o bob maes academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg yma – o fodiwl unigol hyd at radd gyfan.”

Oherwydd fod cymaint yn astudio cyfran helaeth o’u cwrs yn Gymraeg ym Mangor nag yn unman arall, mae cymuned fywiog a gweithgar dros ben i’r myfyrwyr yma hefyd, ac mae hynny yn gwneud Bangor yn le delfrydol i astudio.”

Mae’r cynllun wedi derbyn cefnogaeth eang ar draws y sector Addysg Uwch. Meddai Lleucu Myrddin, Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor: “Mae’n wych gweld ymrywmiad y Coleg i annog mwy o fyfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac i roi cefnogaeth ychwanegol i brifysgolion a myfyrwyr mewn cyfnod mor ansicr. Gobeithio’n wir y bydd nifer dda o bobl ifanc yn manteisio ar y cyfle arbennig hwn ac ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg wych sydd ar gael ar eu cyfer.”

Dywedodd Cofrestrydd y Coleg, Dr Dafydd Trystan: “Wrth ymateb i argyfwng Covid-19 mae’r Coleg wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi myfyrwyr a phrifysgolion. Mae’n bleser gennym felly ymestyn y cynllun ysgoloriaeth cymhelliant ac anogwn unrhyw un sy’n ystyried dechrau cwrs prifysgol yng Nghymru yn mis Medi i astudio’n Gymraeg ac i ymgeisio am ysgoloriaeth.”

Wrth groesawu’r cynllun meddai’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: “Mae’n newyddion gwych bod y Coleg yn ehangu yn sylweddol, nifer yr ysgoloriaethau i fyfyrwyr ar gyfer mis Medi, gan gynnwys is-raddedigion Addsyg Gychwynnol Athrawon a Chymraeg.  Rydym angen llawer rhagor o athrawon hyderus ddwyieithog i ddiwallu’r twf mewn addysg Gymraeg ac i gefnogi’r cwricwlwm newydd o 2022 ymlaen.”

Am ragor o wybodaeth ac i ymgeisio am ysgoloriaeth, dylai myfyrwyr ymweld â gwefan y Coleg a llenwi ffurflen gais.

Mae mwy o wybodaeth am y Bwrsariaethau a gynigir gan Prifysgol Bangor yma.  

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2020