Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnod Gwerthfawrogi Cyfranogwyr

NeuroSKILL yn cynnal diwrnod gwerthfawrogi cyfranogwyr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor

Cynhaliwyd diwrnod gwerthfawrogi aelodau o'r gymuned sydd wedi cymryd rhan mewn ymchwil seicoleg ym  Mhrifysgol Bangor gan y rhaglen NeuroSKILL ar 29 Awst. Dr Mullins yn rhoi cyflwyniad am y project NeuroSKILL i gyfranogwyr ymchwil  Dr Mullins yn rhoi cyflwyniad am y project NeuroSKILL i gyfranogwyr ymchwil Croesawyd cleifion ac aelodau o'r gymuned leol sydd wedi cymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil i'r digwyddiad yn Adeilad Brigantia. Trwy gyfres o sgyrsiau addysgiadol gan ymchwilwyr a myfyrwyr Prifysgol Bangor cawsant wybod am rywfaint o'r ymchwil sy'n cael ei wneud a chanlyniadau'r astudiaethau hyn. Roedd y diwrnod hefyd yn ffordd o ddweud diolch wrth aelodau'r gymuned a grwpiau o gleifion sydd wedi cymryd rhan fel gwirfoddolwyr yn yr astudiaethau ymchwil. Diolchodd Dr Paul Mullins a Dr Robert Rafal i'r rhai a oedd yn bresennol am eu hamser a'u cyfraniad at ymchwil i ddelweddu ym Mhrifysgol Bangor. Meddai Dr Mullins wrth y cyfranogwyr, "Ni allem wneud y gwaith heb eich cyfraniad chi, ac mae eich cyfraniad yn fwy na dim ond helpu cwpl o ymchwilwyr ym Mangor i wneud eu hastudiaethau gan y bydd yn arwain at ddulliau a thriniaethau newydd mewn gwyddorau clinigol a gwybyddol."

Clywodd y rhai a oedd yn bresennol am nifer o raglenni ymchwil yr oedd eu cyfranogiad wedi helpu i'w hwyluso. Cyflwynodd Dr Paul Mullins y project NeuroSKILL a rhoddodd wybodaeth am astudiaethau sydd ar y gweill fel rhan o'r rhaglen hon. Bu'r myfyrwyr PhD Karolina Rusiak a Kristin Koller yn sôn wrth y cyfranogwyr am yr ymchwil y maent yn ei wneud, a'r canlyniadau maent wedi eu cael.

Cyflwynodd Karolina ei gwaith am niwrogemeg a chysylltedd yr ymennydd mewn heneiddio a dementia, gan ddangos canlyniadau diweddar o ddirywiad mewn niwrogemegau penodol wrth heneiddio. Trafododd Kristin ei gwaith yn defnyddio tractograffeg trylediad i nodi a mesur y llwybrau gwynnin sy'n gysylltiedig ag ymatebion anweledol i ysogogiadau gweledol. 

Cafodd y cyfranogwyr olwg gyffredinol ar ganolfan  niwrowyddoniaeth glinigol a gwybyddol Wolfson gan yr Athro Robert Rafal a sut yr oedd cysylltiad y cyfranogwyr Kristin Koller yn trafod ei phroject ar rith ddyraniad y llwybrau nerfol yn yr ymennydd Kristin Koller yn trafod ei phroject ar rith ddyraniad y llwybrau nerfol yn yr ymennydd ymchwil yn gyfrifol am ddatblygu ymchwil clinigol yng ngogledd Cymru. Rhoddwyd cyflwyniad olaf y diwrnod gan Therese Gilligan a siaradodd am ei gwaith ym maes addasu prismau wrth adsefydlu ar ôl strôc ac agweddau eraill ar ei gwaith.

Cafodd y cleifion ac aelodau o "banel y gymuned" gacennau, coffi a the a chyfle i sgwrsio gyda'r ymchwilwyr yn anffurfiol, cael rhagor o wybodaeth am raglenni ymchwil y dyfodol a chyfleoedd eraill i gyfranogi.

Meddai un claf sydd wedi dioddef strôc ac a gyfrannodd i sawl astudiaeth, "Mae cymryd rhan yn yr astudiaethau ymchwil ym Mangor wedi bod yn brofiad gwerth chweil i mi. Rwyf wedi dysgu gymaint  am fy strôc, ac yn deall llawer mwy am yr hyn a ddigwyddodd i mi ers cymryd rhan. Mae cyfranogi'n ddiddorol iawn, a byddwn yn gwirfoddoli i gymryd rhan mewn astudiaeth newydd bob wythnos pe bawn yn gallu gwneud hynny".

"Rwyf wedi dysgu gymaint am fy strôc, ac yn deall llawer mwy am yr hyn a ddigwyddodd i mi ers cymryd rhan."

Mae Canolfan  Niwrowyddoniaeth Glinigol a Gwybyddol Wolfson yn cadw cronfa ddata am aelodau'r gymuned a chleifion sydd wedi gwirfoddoli i gymryd rhan mewn ymchwil. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn ymchwil, naill ai fel claf neu reolydd iach, gysylltu â Rebecca Henderson yn r.henderson@bangor.ac.uk a fydd yn casglu'r manylion cyswllt ac yn cysylltu â chi ynglyn ag astudiaethau ymchwil posib at y dyfodol.   

Mae’r rhaglen NeuroSKILL yn fenter ar y cyd rhwng Coleg y Drindod Dulyn a Phrifysgol Bangor, ac fe’i cyllidir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy’r Rhaglen Iwerddon/Cymru 2007/13.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2014