Bwrsariaethau Ychwanegol

Bwrsariaeth Gofalwyr

Ym Mhrifysgol Bangor, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ofalu am ein myfyrwyr a’u cefnogi. Mae'r Brifysgol yn ymwybodol y gallai gofalu fod â goblygiadau ariannol, gyda myfyrwyr yn cael costau teithio uwch, neu'n canfod na allent weithio'n rhan-amser mor rhwydd i ategu eu cyllid myfyrwyr. I helpu i ysgafnhau ychydig o'r pryderon ariannol hyn, mae Prifysgol Bangor yn cynnig bwrsariaeth flynyddol i fyfyrwyr sy'n ofalwyr, o hyd at £1,000 o Gronfa Galedi'r Brifysgol.

Diffinnir gofalwr fel a ganlyn: Gofalwr yw unrhyw un sy'n gofalu, yn ddi-dâl, am ffrind neu berthynas sydd, oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu ddibyniaeth, yn methu ag ymdopi heb eu cefnogaeth Carers Trust.

(Sylwch y byddai'r dyletswyddau hyn yn ychwanegol at y cyfrifoldebau gofalu arferol fyddai gan riant dros blentyn dibynnol.)

Er mwyn gwneud cais, galwch heibio'r Uned Cymorth Ariannol, neu e-bostiwch i gael ffurflen gais.  Anfonwch y ffurflen wedi'i llenwi yn ôl gyda thystiolaeth gan unigolyn proffesiynol, sy'n ymwybodol o sefyllfa'r teulu a'ch cyfrifoldeb gofalu chi.  Os oeddech chi'n arfer derbyn Lwfans Gofalwyr hefyd, bydd arnom angen prawf gan yr Adran Waith a Phensiynau bod hwn wedi dod i ben bellach.

Os ydych chi'n ofalwyr sy'n derbyn cyflog am eich dyletswyddau gofalu, neu'n derbyn Lwfans Gofalwyr, mae'n ddrwg gennym orfod dweud nad ydych yn gymwys am y fwrsariaeth hon.

Bwrsariaethau Teithiau Maes

Mae ysgolion academaidd yn trefnu teithiau maes i gyfoethogi profiad dysgu israddedigion. Pwrpas y fwrsariaeth hon yw annog rhai i gymryd rhan mewn teithiau maes, ac i helpu'n arbennig y myfyrwyr hynny a allai, fel arall, gael eu heithrio oherwydd eu sefyllfa ariannol eu hunain.

Mae'r Bwrsariaethau Teithiau Maes ar gael i israddedigion y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd, defnyddir incwm trethadwy cartref myfyriwr i bennu cymhwysedd.

  • Incwm trethadwy o dan £25,000 = 40% oddi ar gost y daith 
  • Incwm trethadwy rhwng £25,000 a £40,000 = 30% oddi ar gost y daith.

Bydd y myfyrwyr yn gyfrifol am y £350 cyntaf o unrhyw gostau taith maes, gyda’r Bwrsari yn cael dyfarnu ar weddill y gost.

I wneud cais, e-bostiwch cymorthariannol@bangor.ac.uk am ffurflen gais. Dylid anfon neu e-bostio'r ffurflen wedi'i llenwi i'r Uned Cymorth Ariannol gyda llythyr gan yr Ysgol Academaidd yn cadarnhau eich bod yn mynd ar y daith.

Caiff yr arian ei dalu fel rheol yn uniongyrchol i'r Ysgol Academaidd ar ran y myfyriwr.

Bwrsariaethau i Adleoli Teuluoedd

A wnaethoch chi adleoli gyda'ch teulu i ddechrau eich astudiaethau ym Mhrifysgol Bangor ym Medi 2019?

Os ydych chi, a'ch bod yn fyfyriwr isradd o'r Deyrnas Unedig gydag incwm trethadwy o £25,000 neu lai, yna gallech fod â hawl i fwrsariaeth o hyd at £1,000. Mae'r fwrsariaeth hon ar gael yn y flwyddyn academaidd gyntaf yn unig.

Pwrpas y fwrsariaeth yw helpu gyda chostau ariannol adleoli teulu – fel blaendaliadau, rent, costau symud ac unrhyw gostau cysylltiedig eraill. 

Er mwyn gwneud cais, cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol am ffurflen gais.

Anfonwch y ffurflen wedi'i llenwi yn ôl gyda phrawf o'ch costau adleoli a thenantiaeth newydd i'r Uned Cymorth Ariannol mor fuan ag sy'n bosib.

Bwrsariaethau i fyfyrwyr digartref

Os nad oedd gennych gartref sefydlog cyn i chi ddechrau gyda’ch astudiaethau ym Mhrifysgol Bangor, gallech wneud cais am y fwrsariaeth £500 hon i'ch helpu gyda'ch costau prifysgol cychwynnol. Mae'r fwrsariaeth hon ar gael yn y flwyddyn academaidd gyntaf yn unig.

I wneud cais, e-bostiwch moneysupport@bangor.ac.uk am ffurflen gais.  Anfonwch y ffurflen yn ôl gyda phrawf o'ch statws blaenorol i'r Uned Cymorth Ariannol mor fuan ag sy'n bosib.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o'r Bwrsariaethau uchod, cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol:

E-bost: moneysupport@bangor.ac.uk

Cyfeiriad: Yr Uned Cymorth Ariannol, Llawr 1af Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor LL57 2DF.