Bangor a’r ardal

“un o’r lleoliadau gorau yn y byd”

Mae gogledd Cymru wedi ei henwi’r 4ydd lle gorau i ymweld â nhw ar draws y byd yn 2017 yn ôl y Lonely Planet yn sgil ei harddwch naturiol a’r cyfleoedd antur newydd sbon sydd ar gael yn yr ardal. Felly pam ddim cymryd mantais o’r ardal anturus yma yn ystod eich amser yn astudio ym Mangor? Cewch gymryd mantais o’r atyniadau llawn adrenalin sydd ar eich stepen drws drwy reidio’r tonnau yn Surf Snowdonia, gwibio i lawr y llinell zip hiraf yn Ewrop yn Zip World a neidio ar drampolinau dan ddaear yn Bounce Below.

Ym Mangor...

Mae gan Fangor y stryd fawr hiraf yng Nghymru, gyda chymysg o siopau cenedlaethol a busnesau lleol bychan. Mae’r mwyafrif o adeiladau’r Brifysgol a neuaddau o fewn pellter cerdded o ganol y ddinas.

Ym Mangor, mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig canolbwynt ar gyfer gweithgareddau ac adloniant ac mae ein holl glybiau a chymdeithasau am ddim i ymuno â nhw.

Mae rhaglen fuddsoddi gwerth miliynau eisoes wedi arwain at neuaddau preswyl newydd i fyfyrwyr a chlwb nos newydd Undeb y Myfyrwyr a chyfleusterau academaidd.

Canolfan Chwaraeon

Mae canolfan Brailsford, sef canolfan chwaraeon y Brifysgol wedi ei leoli ym Mhentref Ffriddoedd. Mae’n cynnwys campfa deulawr, neuaddau chwaraeon, wal ddringo, cyrtiau sboncen a cromen chwaraeon newydd sbon sy’n gartref i gyrtiau pêl-rwyd a thenis dan do.

Canolfan Pontio

Mae canolfan Pontio yn sefydliad o fri byd-eang ym maes arloesi mewn gwyddoniaeth, technoleg a’r celfyddydau creadigol.Yn ogystal â bod yn gartref i Undeb y Myfyrwyr, mae’n cynnwys theatr, sinema, ystafelloedd darlithio, mannau cynnal arddangosfeydd, bar a llefydd bwyta.

Dau Bentref Myfyrwyr

Mae datblygiad newydd o 600 o ystafelloedd wedi agor ym Mhentref Santes Fair, gydag amrywiaeth o lety gan gynnwys fflatiau stiwdio a tai tref, bar caffi, siop, golchdy, ystafelloedd cyffredin a chyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd.

Mae’r llety’n Santes Fair yn ogystal i’r 2,300 o ystafelloedd a leolir ym Mhentref y Ffriddoedd a Neuadd Garth.

Mwy o wybodaeth...

O amgylch Bangor...

Ynys Môn...

Ynys Môn yw un o’r llefydd mwyaf poblogaidd gan ymwelwyr sy’n dod i ogledd Cymru. Gan mai Ynys ydyw, nid oes modd bod yn rhy bell o’r môr ar unrhyw adeg, sy’n fantais gan fod cymaint o draethau bendigedig i’w cael yno. Felly pam na wnewch chi groesi’r bont a mynd i dorheulo efo’ch ffrindiau pan fo’r haul yn gwenu neu os ydych chi’n un am chwaraeon dŵr, ewch i syrffio’r tonnau.

Medrwch godi un bore a phenderfynu mynd i Iwerddon am y dydd, a thrwy Ynys Môn yr ewch chi yno. Mae’r fferi gyflym yn golygu fod rhyfeddodau Dulyn yn llai na dwy awr i ffwrdd o Gaergybi.

Parc Cenedlaethol Eryri...

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn baradwys i’r rhai hynny ohonoch sy’n gwerthfawrogi natur ar ei harddaf. Mae’r parc yn 25 milltir o drysor cenedlaethol sy’n cynnwys nifer o atyniadau a llefydd gwych i gael picnic.

Mae Llanberis yn bentref sy’n eistedd yn falch yng nghanol y Parc efo’i golygfeydd bendigedig. Os ydych chi’n barod am sialens pan na wnewch chi ddringo i gopa’r Wyddfa, neu os nad ydych chi’n fodlon ar hynny, mae yna ffordd ddiog o fynd i fyny yno drwy fynd ar drên bach yr Wyddfa.

Teimlaf fod Bangor yn le gwych ar gyfer myfyrwyr Cymraeg gan fod yna gymdeithas glos iawn sy’n dod â pawb at ei gilydd. Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio llaw yn llaw gyda’r Brifysgol ac yn cynnig cwrs a elwir yn Tystysgrif Iaith sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr Cymraeg gryfhau eu hiaith ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Elin Owen Jones
Cyfrifeg a Chyllid BSc