Modiwl ADB-2112:
Systemau Gwybodaeth Busnes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Alan Thomas

Amcanion cyffredinol

Datblygu effeithiolrwydd fel rheolwr systemau gwybodaeth, ac fel cydweithiwr gyda'r systemau gwybodaeth proffesiynol i ddiffinio ceisiadau priodol gan gynnwys y rhai mewn busnesau ar-lein.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yn trafod rôl systemau gwybodaeth mewn busnes a sut y cânt eu rheoli. Bydd pwyslais penodol yn cael ei seilio ar fodelau ar-lein a busnesau newydd arloesol sy'n defnyddio e-fusnes i raddau helaeth neu fwy. Ymdrinnir â chysyniadau systemau busnes, prosesau busnes a systemau busnes ond maent yn berthnasol i sefydliadau bywyd go iawn. Mae hyn yn cynnwys cyfathrebu, rhwydweithiau, meddalwedd, a modelau ar gyfer cyfathrebu rhithwir effeithiol. Ieffaith technoleg ar fywyd gwaith, gan gynnwys ceir annibynnol, a modelau gweithio newydd yn cael eu dadansoddi. Defnyddir astudiaethau achos a llawer o enghreifftiau. Bydd y ffordd y caiff technoleg ei newid a'i datblygu gan gynnwys camau mewn prosiectau datblygu systemau, megis dadansoddi, manyleb, dylunio a gweithredu, yn cael ei chwmpasu. Trafodir rôl diogeledd a Moeseg a thrafodir materion yn ymwneud â phreifatrwydd data

Trafodir rheolaeth a diogeledd, mewn amgylcheddau rhwydweithiol, gan gynnwys y fewnrwyd a'r rhyngrwyd, ac ystyrir materion sy'n ymwneud â materion moesegol data. Mae'r modiwl yn gorffen gyda rôl cyfryngau cymdeithasol ar fusnesau ar-lein ac effaith technolegau newydd, gan gynnwys YG ar y rhyngrwyd o bethau a FinTech.

Meini Prawf

C- i C+

Y gallu i gymhwyso cysyniadau wrth ddatblygu strategaethau busnes i raddau rhesymol ac i gydnabod rhai ffactorau sy'n dylanwadu ar ei weithrediad mewn arferion busnes.

trothwy

Trothwy: D- i D+ Gallu dangos dealltwriaeth sylfaenol o gysyniadau gwybodaeth busnes. Rhai camgymeriadau mewn dehongli a chymhwyso'r cysyniadau at ymarfer busnes.

ardderchog

Rhagorol: A- i A+ Yn ogystal â’r uchod; gallu asesu'n feirniadol ddatblygiadau mewn systemau gwybodaeth busnes mewn byd busnes cyfoes ac ystyried llenyddiaeth ddiweddar a gwybodaeth berthnasol arall yn ymwneud â'r farchnad.

da

Da: B- i B+ Gallu defnyddio cysyniadau i ddatblygu strategaethau busnes ac i adnabod ffactorau sy'n dylanwadu ar eu gweithredu mewn ymarfer busnes.

Canlyniad dysgu

 1. Egluro a rhoi enghreifftiau o natur prosesau busnes a rheolaeth cronfa ddata.

 2. Canfod a gwerthuso'r modd y defnyddir systemau gwybodaeth gan sefydliadau.

 3. Egluro cyfraniad systemau gwybodaeth i sefydliadau.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Aseiniad Gwaith Cwrs

Adroddiad busnes

40
ARHOLIAD Arholiad Ysgrifenedig S2 2awr

Arholiad diwedd y modiwl

60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

2 awr yr wythnos o ddarlithoedd a addysgir/trafodaethau dosbarth am 12 wythnos

24
Private study

Astudiaeth breifat

76

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: