Modiwl ADB-2112:
Systemau Gwybodaeth Busnes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Alan Thomas

Amcanion cyffredinol

Datblygu effeithiolrwydd fel rheolwr systemau gwybodaeth, ac fel cydweithiwr gyda'r systemau gwybodaeth proffesiynol i ddiffinio ceisiadau priodol gan gynnwys y rhai mewn busnesau ar-lein.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yn trafod rôl systemau gwybodaeth mewn busnes a sut y cânt eu rheoli. Bydd pwyslais penodol yn cael ei seilio ar fodelau ar-lein a busnesau newydd arloesol sy'n defnyddio e-fusnes i raddau helaeth neu fwy. Ymdrinnir â chysyniadau systemau busnes, prosesau busnes a systemau busnes ond maent yn berthnasol i sefydliadau bywyd go iawn. Mae hyn yn cynnwys cyfathrebu, rhwydweithiau, meddalwedd, a modelau ar gyfer cyfathrebu rhithwir effeithiol. Ieffaith technoleg ar fywyd gwaith, gan gynnwys ceir annibynnol, a modelau gweithio newydd yn cael eu dadansoddi. Defnyddir astudiaethau achos a llawer o enghreifftiau. Bydd y ffordd y caiff technoleg ei newid a'i datblygu gan gynnwys camau mewn prosiectau datblygu systemau, megis dadansoddi, manyleb, dylunio a gweithredu, yn cael ei chwmpasu. Trafodir rôl diogeledd a Moeseg a thrafodir materion yn ymwneud â phreifatrwydd data

Trafodir rheolaeth a diogeledd, mewn amgylcheddau rhwydweithiol, gan gynnwys y fewnrwyd a'r rhyngrwyd, ac ystyrir materion sy'n ymwneud â materion moesegol data. Mae'r modiwl yn gorffen gyda rôl cyfryngau cymdeithasol ar fusnesau ar-lein ac effaith technolegau newydd, gan gynnwys YG ar y rhyngrwyd o bethau a FinTech.

Meini Prawf

C- i C+

Lefel Arall: C- i C+ (50-59%): Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

trothwy

Trothwy: D- to D+ (40-49%): Dim o bwys wedi ei hepgor neu'n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i'w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir.

ardderchog

Rhagorol: A- i A+ (70%+): Perfformiad rhagorol. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ragorol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

da

Da: B- i B+(60-69%): Perfformiad da iawn. Defnyddir y rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Canlyniad dysgu

 1. Egluro a rhoi enghreifftiau o natur prosesau busnes a rheolaeth cronfa ddata.

 2. Canfod a gwerthuso'r modd y defnyddir systemau gwybodaeth gan sefydliadau.

 3. Egluro cyfraniad systemau gwybodaeth i sefydliadau.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Aseiniad Gwaith Cwrs

Gofynnir i fyfyrwyr ymchwilio i fater cyfoes sy'n ymwneud â defnyddio technoleg a'i heffaith ar fusnes, defnyddwyr a'r gymdeithas ehangach. Disgwylir iddynt dynnu ar drafodaethau dosbarth, llenyddiaeth academaidd, y wasg fusnes, cyfnodolion ymarferwyr, papurau newydd a darlleniadau cwrs (ar-lein ac all-lein). Disgwylir iddynt archwilio ffynonellau gwybodaeth cyffredinol i gynyddu cynefindra â'r pwnc a'r cyd-destun a chynhyrchu crynodeb cytbwys o feddwl cyfredol yn y ddisgyblaeth sy'n dod i'r amlwg. Mae angen iddynt ddefnyddio gwybodaeth o ddarlleniadau cwrs a thrafodaethau i nodi ffynonellau arloesol ar bwnc. Mae pynciau'n ymwneud â defnydd modern o dechnoleg fel effaith Rhyngrwyd Pethau (IOT), Cerbydau Ymreolaethol (AV), Deallusrwydd Artiffisial wrth wneud penderfyniadau neu roboteg a'u defnydd mewn Busnes. Mae angen iddynt ymchwilio i wybodaeth ysgolheigaidd o ystod ryngwladol o erthyglau sy'n nodi cwmpas, cynnwys, a chymhwyso cysyniadau allweddol gan wneud dadleuon ategol rhesymegol ynghylch sut y bydd y dechnoleg yn trawsnewid busnesau a chymdeithas yn gyffredinol. Mae angen iddynt ystyried y cyfleoedd i fusnesau ac unrhyw broblemau a materion posibl. Fe'u hanogir i beidio â dibynnu'n ormodol ar wefannau cwmnïau rhagfarnllyd ond i ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth annibynnol, gwrthrychol fel erthyglau cyfnodolion academaidd i gefnogi'r gwaith. Dylai'r adroddiad busnes gynnwys pedair rhan: Crynodeb Gweithredol, Prif gorff, Argymhellion a Chasgliad. Dylai'r cyfeiriadau fod yn seiliedig ar System Cyfeirio Harvard

40
ARHOLIAD Arholiad Ysgrifenedig S2 2awr

Arholiad diwedd y modiwl

60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

2 awr yr wythnos o ddarlithoedd a addysgir/trafodaethau dosbarth am 10 wythnos

20
Private study

Astudiaeth breifat

80

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Problem solving and critical analysis: analysing facts and circumstances to determine the cause of a problem and identifying and selecting appropriate solutions.
 • Research: the ability to analyse and evaluate a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, which includes the need for strong digital literacy, and to use that research for evidence-based decision-making.
 • Commercial acumen: based on an awareness of the key drivers for business success, causes of failure and the importance of providing customer satisfaction and building customer loyalty.
 • Innovation, creativity and enterprise: the ability to act entrepreneurially to generate, develop and communicate ideas, manage and exploit intellectual property, gain support, and deliver successful outcomes.
 • Ability to work with people from a range of cultures.
 • Articulating and effectively explaining information.
 • Communication and listening including the ability to produce clear, structured business communications in a variety of media.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: