Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl CCB-1001:
Sgiliau Defnyddio'r Gymraeg 1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Ms Eleri Hughes

Amcanion cyffredinol

 1. cynnig arweiniad ar faterion ieithyddol yn unol ag anghenion yr unigolyn

 2. meithrin cyfrifoldeb dros gywirdeb eu Cymraeg a dechrau datblygu sgiliau a'r hyder i loywi eu hiaith eu hunain

 3. codi hyder y myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig yn gyffredinol

 4. codi ymwybyddiaeth o wahanol gyweiriau iaith

 5. codi hyder y myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg wrth ymdrin â'u pwnc / pynciau

 6. paratoi'r myfyrwyr ar gyfer byd gwaith dwyieithog

Cynnwys cwrs

Gan ddefnyddio'r Llawlyfr Gloywi Iaith fel canllaw, rhoir cyflwyniad i'r broses o loywi iaith gan ddilyn camau penodol. Edrychir ar wallau cyffredin, y treigladau, ffurfiau'r berfau, Saesneg yn Gymraeg a brawddegu. Ceir cyflwyniad i offer cyfrifiadurol sydd o gymorth wrth loywi iaith e.e. Cysgliad a Cymarfer. Datblygir sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg drwy wahanol weithgareddau yn y dosbarth e.e. tasgau trafod; tasgau ysgrifennu rhydd a chyflwyniad llafar unigol. Rhoir cyfle i'r myfyrwyr ddechrau datblygu dwy sgil benodol a fydd yn gymorth iddynt wrth ddilyn cyrsiau cyfrwng Cymraeg / dwyieithog ac yn y gweithle dwyieithog sef crynhoi a thrawsieithu.

Meini Prawf

trothwy

Peth meistrolaeth ar gywirdeb wrth siarad y Gymraeg Peth meistrolaeth ar gywirdeb wrth ysgrifennu'r Gymraeg Peth meistrolaeth ar gyweiriau llafar y Gymraeg Peth meistrolaeth ar gyweiriau ysgrifenedig y Gymraeg Peth dealltwriaeth o rai dulliau o loywi iaith Peth meistrolaeth ar ddulliau cyfrifiadurol o loywi iaith Peth meistrolaeth ar sgiliau crynhoi a thrawsieithu

da

Meistrolaeth dda ar gywirdeb wrth siarad y Gymraeg Meistrolaeth dda ar gywirdeb wrth ysgrifennu'r Gymraeg Meistrolaeth dda ar gyweiriau llafar y Gymraeg Meistrolaeth dda ar gyweiriau ysgrifenedig y Gymraeg Dealltwriaeth dda o rai dulliau o loywi iaith Meistrolaeth dda ar ddulliau cyfrifiadurol o loywi iaith Meistrolaeth dda ar sgiliau crynhoi a thrawsieithu

ardderchog

Meistrolaeth ardderchog ar gywirdeb wrth siarad y Gymraeg Meistrolaeth ardderchog ar gywirdeb wrth ysgrifennu'r Gymraeg Meistrolaeth ardderchog ar gyweiriau llafar y Gymraeg Meistrolaeth ardderchog ar gyweiriau ysgrifenedig y Gymraeg Dealltwriaeth ardderchog o rai dulliau o loywi iaith Meistrolaeth ardderchog ar ddulliau cyfrifiadurol o loywi iaith Meistrolaeth ardderchog ar sgiliau crynhoi a thrawsieithu

Canlyniad dysgu

 1. ysgrifennu Cymraeg yn gywir ac yn y cywair priodol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd

 2. siarad Cymraeg yn gywir ac yn y cywair priodol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd

 3. crynhoi a thrawsieithu deunydd cyffredinol / pynciol yn lled effeithiol

 4. defnyddio offer cyfrifiadurol (e.e. Cysgliad, Cymarfer) i loywi eu hiaith

 5. dechrau cymryd cyfrifoldeb am loywi eu sgiliau ieithyddol eu hunain

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Ysgrifennu darn ffeithiol byr 25
Ysgrifennu nodiadau a chrynodeb 25
Cyflwyniad llafar 25
Trawsieithu 2 ddarn 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

11 x Darlith 2 awr

22

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: