Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CCB-3202:
Ymdrin â'ch Pwnc yn Gymraeg

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Ms Eleri Hughes

Amcanion cyffredinol

 1. cynnig arweiniad ar faterion ieithyddol yn unol ag anghenion yr unigolyn

 2. meithrin cyfrifoldeb dros gywirdeb eu Cymraeg a'r sgiliau i loywi eu hiaith eu hunain

 3. defnyddio'r cywair priodol wrth siarad ac ysgrifennu am eu meysydd academaidd

 4. ymgydnabod ag arddulliau academaidd a chodi hyder y myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) wrth ymdrin â'u maes / meysydd academaidd

 5. codi ymwybyddiaeth ynglyn â thermau penodol yn eu meysydd academaidd yn Gymraeg

 6. paratoi'r myfyrwyr ar gyfer byd gwaith dwyieithog

Cynnwys cwrs

Edrychir yn fanwl ar gyweiriau iaith ac egwyddorion Cymraeg Clir a cheir cyfle i arbrofi ag ysgrifennu darnau gwahanol yng nghyd-destun amrywiol feysydd academaidd ar gyfer gwahanol gynulleidfaeodd. Rhoir arweiniad ar sut i ymgyfarwyddo â thermau penodol gwahanol bynciau. Ceir cyfle i ymarfer sgiliau a fydd o ddefnydd i'r myfyrwyr wrth ddilyn eu cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg e.e. ysgrifennu nodiadau cydlynnus, crynhoi, trawsieithu a chyfieithu deunydd a defnyddir yn eu meysydd cwricwlaidd. Rhan bwysig o'r modiwl yw'r gwaith paratoi tuag at y cyflwyniad llafar (40% o'r marc terfynol) lle ceir cyfle i gyflwyno elfen benodol ar eu maes academaidd o flaen cynulleidfa o ddarlithwyr a chyd-fyfyrwyr.

Meini Prawf

trothwy

Peth meistrolaeth ar gywirdeb wrth siarad y Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Peth meistrolaeth ar gywirdeb wrth ysgrifennu'r Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Peth meistrolaeth ar gyweiriau llafar y Gymraeg wrth gyflwyno yng nghyd-destun pwnc Peth meistrolaeth ar gyweiriau ysgrifenedig y Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Peth dealltwriaeth o rai dulliau o loywi iaith gan gynnwys offer cyfrifiadurol Peth meistrolaeth ar sgiliau ysgrifennu nodiadau cydlynnus, crynhoi, trawsieithu a chyfieithu deunydd pynciol Peth adnabyddiaeth o wahanol gyweiriau'r Gymraeg Peth meistrolaeth ar egwyddorion Cymraeg Clir

da

Meistrolaeth dda ar gywirdeb wrth siarad y Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Meistrolaeth dda ar gywirdeb wrth ysgrifennu'r Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Meistrolaeth dda ar gyweiriau llafar y Gymraeg wrth gyflwyno yng nghyd-destun pwnc Meistrolaeth dda ar gyweiriau ysgrifenedig y Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Dealltwriaeth dda o rai dulliau o loywi iaith gan gynnwys offer cyfrifiadurol Meistrolaeth dda ar sgiliau ysgrifennu nodiadau cydlynnus, crynhoi, trawsieithu a chyfieithu deunydd pynciol Adnabyddiaeth dda o wahanol gyweiriau'r Gymraeg Meistrolaeth dda ar egwyddorion Cymraeg Clir

ardderchog

Meistrolaeth ardderchog ar gywirdeb wrth siarad y Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Meistrolaeth ardderchog ar gywirdeb wrth ysgrifennu'r Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Meistrolaeth ardderchog ar gyweiriau llafar y Gymraeg wrth gyflwyno yng nghyd-destun pwnc Meistrolaeth ardderchog ar gyweiriau ysgrifenedig y Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Dealltwriaeth ardderchog o rai dulliau o loywi iaith gan gynnwys offer cyfrifiadurol Meistrolaeth ardderchog ar sgiliau ysgrifennu nodiadau cydlynnus, crynhoi, trawsieithu a chyfieithu deunydd pynciol Adnabyddiaeth ardderchog o wahanol gyweiriau'r Gymraeg Meistrolaeth ardderchog ar egwyddorion Cymraeg Clir

Canlyniad dysgu

 1. adnabod gwahanol gyweiriau iaith (ar lafar ac yn ysgrifenedig) a'r modd y dylid eu defnyddio yn ol sefyllfa, pwrpas a'r gynulleidfa

 2. ysgrifennu nodiadau cydlynnus gan addasu'r arddull i'r pwrpas

 3. crynhoi deunydd a defnyddir yn eu meysydd cwricwlaidd yn lled effeitihiol yn y Gymraeg

 4. trawsieithu deunydd pynciol o'r Saesneg i'r Gymraeg yn effeithiol gan ddefnyddio'r derminoleg a'r ieithwedd briodol yn hyderus

 5. adnabod nodweddion Cymraeg Clir a'u cymhwyso a'u defnyddio wrth greu deunydd ar gyfer y cyhoedd lleyg

 6. trafod yr ymchwil ddiweddaraf yn eu maes academaidd yn feirniadol gyda darlithydd a chyda chynulleidfa arbenigol

 7. ateb cwestiynau'n llafar ynglyn a chynnwys eu cwrs ac unrhyw waith ymchwil perthnasol, mewn sefyllfa holi ac ateb megis yr un a geir wrth gael eich holi ar gyfer y cyfryngau

 8. cyflwyno sesiynau llafar o hyd at 30 munud yn eu maes cwricwlaidd gan ddefnyddio offer ategol megis uwchdaflunydd, Power Point

 9. adnabod eu gwendidau iaith a gwybod sut i ddefnyddio gwahanol gymhorthion iaith megis geiriaduron a llyfrau gramadeg a deunydd cyfrifiaduyrol (e.e. Cysgliad, Cymrafer Colegau) i loywi eu hiaith yn gyffredinol

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Ysgrifennu amlinelliad a llythyr 20
Ysgrifennu blog ac erthygl 20
Llunio crynodeb a thrawsieithiad 20
Cyflwyniad Llafar 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: