Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SCS-2004:
Problemau Cymdeithasol Cymru

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Amcanion cyffredinol

Cyflwynir y cysyniad o 'broblem gymdeithasol' ac yna edrychir ar y gwahanol fodelau cysyniadol a ddatblygwyd i drafod y maes. Gwelir sut mae agweddau at broblemau, a'r modd o'u datrys, wedi newid dros y blynyddoedd. Yna cymhwysir yr wybodaeth i feysydd penodol yn y Gymru gyfoes, trwy gyfrwng darlithoedd a sesiynau astudio annibynnol, er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth y myfyrwyr o broblemau cyfoes a hirdymor. Ystyrir yr ymateb polisi ar sawl lefel ar draws gwledydd Prydain a thu hwnt.

Cynnwys cwrs

Cyflwynir y cysyniad o 'broblem gymdeithasol' ac yna edrychir ar y gwahanol fodelau cysyniadol a ddatblygwyd i drafod y maes. Gwelir sut mae agweddau at broblemau, a'r modd o'u datrys, wedi newid dros y blynyddoedd. Yna cymhwysir yr wybodaeth i feysydd penodol yn y Gymru gyfoes, trwy gyfrwng darlithoedd a sesiynau astudio annibynnol, er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth y myfyrwyr o broblemau cyfoes a hirdymor. Ystyrir yr ymateb polisi ar sawl lefel ar draws gwledydd Prydain a thu hwnt. Byddwn yn ymweld â Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd a gwerthuso gwaith asiantaethau rheng flaen.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy

Ystod graddau D minws i D+

1. Cyflwyniad Llafar

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn foddhaol: adolygu'r llenyddiaeth berthnasol parthed trafod problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm; gallu dangos peth ymwybyddiaeth o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis ag ymdrin â phroblem gymdeithasol i’w astudio.

2. Astudiaeth achos:

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn foddhaol: adolygu'r llenyddiaeth berthnasol parthed trafod problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm; gallu dangos peth ymwybyddiaeth o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio. Gallu deall eflennau polisi, defnyddio cronfeydd data, deall patrwm data.

da

Da

Ystod graddau B minws at B+

1. Cyflwyniad Llafar

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn dda a hyderus: cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth berthnasol parthed dehonghli problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm yn drylwyr; gallu dangos ymwybyddiaeth soled o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio a’i thrafod yn hyderus a llawn.

2. Astudiaeth achos:

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn dda a hyderus: cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth berthnasol parthed dehonghli problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm yn drylwyr; gallu dangos ymwybyddiaeth soled o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio a’i thrafod yn hyderus. Gallu deall eflennau polisi, defnyddio cronfeydd data, deall patrwm ac arwyddocâd data; cynnig dehongliad gref o’r maes.

Ystod graddau C minws at C+

1. Cyflwyniad Llafar

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn dda : cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth berthnasol parthed disgrifio problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm weddol lawn; gallu dangos ymwybyddiaeth dda o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio a’i thrafod yn ddisgrifiadol ac yn weddol gywir.

2. Astudiaeth achos:

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn dda : cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth berthnasol parthed disgrifio problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm yn llawn; gallu dangos ymwybyddiaeth dda o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio a’i thrafod yn ddigrifiadol. Gallu deall eflennau polisi, defnyddio cronfeydd data, deall patrwm a pheth dehongliad o batrwm data; cynnig disgrifiad gref o’r maes.

ardderchog

Rhagorol

Ystod graddau A minws at A*

1. Cyflwyniad Llafar

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn raenus a thestlus : cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth berthnasol a swmpus parthed dehonghli problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm; gallu dangos ymwybyddiaeth resymegol o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio a’i thrafod yn hyderus a meistrolgar.

2. Astudiaeth achos:

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn raenus a thestlus: cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth berthnasol a swmpus parthed dehonghli problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm; gallu dangos ymwybyddiaeth resymegol o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio a’i thrafod yn hyderus a meistrolgar. Gallu deall eflennau polisi, defnyddio cronfeydd data, deall patrwm ac arwyddocâd data; cynnig dehongliad dwfn a soffistigedig o’r maes.

Canlyniad dysgu

 1. Diffinio beth yw problem gymdeithasol ag adnabod sut mae cymdeithas yn gallu creu a strwythuro problemau cymdeithasol.

 2. Deall y gwerthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisiau cymdeithasol.

 3. Dangos ymwybyddiaeth o’r modd mae’r wladwriaeth yn creu polisiau i ymdopi ag effeithiau problemau cymdeithasol.

 4. Gallu deall a dehongli patrwm data a'i arwyddocâd.

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

12 Seminar - 1 awr yr wythnos

12
Lecture

12 Darlith - 1 awr yr wythnos

12
Private study

Astudiaeth breifat - Darllen o amgylch testynau darlithoedd a seminarau, ymchwilio ar gyfer ymweliadau a pharatoi ar gyfer asesiadau

176

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol
 • how to use empirical evidence - both quantitative and qualitative in criminology and sociology
 • relationships between these and social divisions and social change.
 • the ability to formulate and investigate sociologically informed questions
 • awareness of how political and cultural values - including the student's own - have an impact on responses to and rival interpretations of safety and security, crime
 • competence in using major theoretical perspectives and concepts in sociology, and their application to social life
 • the ability to identify a range of qualitative and quantitative research strategies and methods
 • the ability to conduct sociological / criminolgical research
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.
 • Be aware of the ethical, social and political contexts within which social policy practice and research is conducted and delivered
 • Develop a sound appreciation of the variety of theories that comprise the discipline of social policy and how these impact on social policy interventions
 • Become cognizant with key conceptual debates within the field of contemporary social policy
 • Appreciate the value of and apply theoretical and methodological rigour to analyses of welfare issues;
 • different forms of crime and their social organisation
 • Develop a knowledge and expertise with respect to a range of evidence-based policy making and practice.
 • Develop a sophisticated understanding of the processes of social policy analysis and evaluation.
 • the development of criminology as a distinct area of study and inquiry, and its multidisciplinary or interdisciplinary nature
 • how crime, deviance and victimisation are socially and legally constructed the different sources of information about crime and victimisation, both quantitative and qualitative, and how they are produced - including their location in particular legal, political, social and ideological frameworks - and how they can be interpreted
 • trends in crime, harm and victimisation
 • different theoretical and empirical approaches to the study, analysis and explanation of crime, deviance, harm and victimisation
 • theoretical and empirical relationships between power, crime and social change, and the impact of globalisation
 • the use of discretion in relation to justice processes, including issues of discrimination and diversity
 • the development, role, organisation and governance of efforts to reduce and prevent crime, deviance and harm, and to ensure personal and public safety and security in different locations; the role of the state and non-governmental agencies
 • the social and historical development of the main institutions involved in crime control in different locations
 • the philosophy and politics of criminalisation, victimisation, criminal justice and modes of punishment
 • how to develop a reflective approach and a critical awareness of the values of local cultures and local politics, and of the student's own values, biography and social identity, and how to bring these skills to bear in an informed response to crime and victimisation
 • relationships of crime, deviance and offending, and victimisation to social divisions such as: age, gender, sexuality, social class, race, ethnicity and religious faith

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Ymweliad â Llywodraeth Cymru ag asiantaethau polisi cymdeithasol/polisi cyfiawnder rheng flaen. Costau teithio ag o bosib cotau aros mewn gwesty am 1/2 noson. Ceisir cadw costau i lawr drwy gyfraniad Ysgol a CCC fel bod cyfraniad y myfyryriwr yn gael ei gadw'n weddol isel.

Rhestr ddarllen

Llydryddiaeth

Allan, K. (2013) Contemporary Social and Sociological Theory: Visualing Social Worlds, Thousand Island Oaks, California: Sage Publications.

Bessant, J. ; Watts, R.; Dalton, T. & P. Smyth (2006) Talking Policy, Crows Nest, N.S.W. : Allen & Unwin.

Brown, K. (2017) Introduction: Vulnerability and Social Justice, Social Policy and Society, 05 June 2017, pp. 423-427

Edmiston, D., Patrick, R. & Garthwaite, K. (2017) Introduction: Austerity, Welfare and Social Citizenship, Social Policy & Society https://doi.org/10.1017/S1474746416000658; pp. 253-259

Leon-Guerrero, A. (2019) Social Problems, Community, Policy and Social Action, London: Sage Publications.

Manji, K. (2016) Social Security Reform and the Surveillance State: Exploring the Operation of ‘Hidden Conditionality’ in the Reform of Disability Benefits Since 2010; Social Policy & Society, https://doi.org/10.1017/S147474641600052X pp. 305-314

Mental Health Foundation (2016) Mental Health in Wales: Fundamental Facts. Cardiff: Mental Health Foundation.

Mooney, L.A.; Knox, D. & Schaat, C. (2015) Understanding Social Problems, USA: Cengage Learning.

Parr, S. (2016) Explaining and Understanding State Intervention into the Lives of ‘Troubled’ Families , Social Policy & Society, pp. 577-592

Poverty and Social Exclusion Unit – Reporting Research, Examining Policy, Studying Debates.

Sefydliad Bevan Foundation (2018) Research Publications on: Demographic change; Universal Credit; Poverty; Fair Pay; Social Care; Wellbeing.

Swaffield, J. & ,Snell, C.; Tunstall,b. & Bradshaw, J. (2018) An Evaluation of the Living Wage: Identifying Pathways Out of In-Work Poverty, Social Policy and Society, Volume 17, Issue 3

Young, K., Ashby, D., Boaz, A. & Grayson, L. (2018) Social Science and the Evidence-based Policy Movement , Social Policy and Society, Volume 1, Issue.1

Wales, J. (2015 ) Investigating Social Issues, Red Globe press.

Williams, E. & R. Doyle (2016) Rural Poverty in Wales: Existing Research and Evidence Gaps, Public Policy Institute for Wales.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: