Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgrifennu Creadigol ym Mangor

Mae yna draddodiad hir o ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor. Roedd John Morris-Jones, Athro cyntaf y Gymraeg yma, yn fardd, yn ogystal â bod yn ysgolhaig enwog. Bu Kate Roberts yn fyfyrwraig ac R. Williams Parry yn ddarlithydd yn y Gymraeg ym Mangor, ac yn ystod y 1970au creodd John Gwilym Jones, y llenor a'r dramodydd, berthynas agos rhwng Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd a byd y ddrama Gymraeg gyfoes.

 

       

 

Pennaeth yr Ysgol, cyn ei ymddeoliad, oedd y diweddar Athro Gwyn Thomas a fu'n Fardd Cenedlaethol Cymru. Dros y blynyddoedd mae llenorion nodedig eraill fel Islwyn Ffowc Elis, John Rowlands, Nesta Wyn Jones, Alan Llwyd, Aled Jones Williams ac Angharad Tomos wedi bod yn fyfyrwyr yn yr Ysgol. Ac fel y gwelir isod, rydym yn ymfalchio bod cenhedlaeth newydd o lenorion Cymraeg hefyd wedi bod yn fyfyrwyr y Gymraeg ym Mangor.

 

 

Mae'r creadigrwydd hwn yn parhau'n gryf ymhlith aelodau o staff yr Ysgol hefyd, gyda nifer o aelodau'r staff presennol - Gerwyn Wiliams, Jason Walford Davies, Jerry Hunter, Peredur Lynch, Manon Wyn Williams ac Angharad Price - yn llenorion cydnabyddedig, a rhyngddynt maent wedi ennill dwy fedal ryddiaith, dwy goron genedlaethol a thair gwobr Llyfr y Flwyddyn!

    

    

 

Mae llu o'n myfyrwyr a'n cyn-fyfyrwyr wedi disgleirio wrth ysgrifennu'n greadigol, gan ddod i'r brig mewn cystadlaethau pwysig yn Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol, a chystadlaethau llenyddol eraill ar draws Cymru.

 

 

Cyrsiau Ysgrifennu Creadigol a phrofiadau myfyrwyr

Gellir astudio Ysgrifennu Creadigol ar bob lefel yn yr Ysgol, gan gynnwys modiwlau a gynigir ar gyfer y radd BA (Gweithdy Rhyddiaith; Gweithdy Barddoniaeth; Sgriptio; Cynganeddu), y cwrs MA mewn Cymraeg ac Ysgrifennu Creadigol, yn ogystal â doethuriaeth yn y maes.

 

 

Dros y blynyddoedd, mae nifer fawr o'n myfyrwyr wedi elwa o'r cyrsiau amrywiol mewn Ysgrifennu Creadigol sydd ar gael gennym yn Ysgol y Gymraeg, a gellwch ddarllen rhagor am eu profiadau yma.

 

 

 

Cynhelir gweithdy Ysgrifennu Creadigol wythnosol ar gyfer y myfyrwyr ôl-radd lle byddwn yn gwneud ymarferion creadigol yn y fan a'r lle mewn awyrgylch anffurfiol a chefnogol. A dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o'n myfyrwyr wedi mynd ymlaen i wneud eu marc fel llenorion trwy gyhoeddi nofelau, cyfrolau o farddoniaeth a dramau, yn fwyaf diweddar, John Gruffydd Jones, Ceris James, Sian Northey, Gwennan Evans, Meg Elis, Guto Dafydd, Eiddwen Jones, Mari Lisa, Llyr Titus ac Elis Dafydd.

 

Rhai o'r cyfrolau a gyhoeddwyd gan ein staff a'n myfyrwyr dros y blynyddoedd diwethaf

 

Gellir gweld rhai o'n staff a'n myfyrwyr yn darllen eu gwaith creadigol trwy glicio ar y dolennau canlynol: Mae cofio rwan mor anodd (Cefin Roberts), Pantywennol (Ruth Richards), Drych (Meg Elis), Arddegu (Gerwyn Wiliams), I Ceri Wyn, (Gruffydd Antur), I Ffrind (Elis Dafydd).

 

Ymweliadau gan awduron Cymraeg a rhyngwladol

Agwedd arall ar fywiogrwydd creadigol yr Ysgol yw'r llenorion a wahoddir gennym i ddarllen a thrafod eu gwaith gyda'r myfyrwyr. Ymhlith y rhain y mae llenorion cyfoes o Gymru megis Angharad Tomos, Emyr Lewis, Wiliam Owen Roberts, Gwyneth Lewis, Aled Jones Williams, Caryl Lewis, Lloyd Jones ac Ifor ap Glyn.

     

      

 

Trwy ein cysylltiad â Thŷ Cyfieithu Cymru a Chyfnewidfa Lên Cymru, rydym hefyd wedi gwahodd beirdd ac awduron o wledydd tramor atom, megis Ngugi wa Thiong'o o Kenya, Marusa Krese o Slofenia, Sabry Hafez o'r Aifft a Fatos Kongoli o Albania. Wrth glywed am brofiadau ac amgylchiadau llenorion mewn diwylliannau eraill, ceir persbectif newydd, gwerthfawr ar ein gweithgarwch ninnau yn y Gymraeg.

    

 

 

Os ydych yn awyddus i gael rhagor o wybodaeth am ein modiwlau a'n cyrsiau Ysgrifennu Creadigol yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Bangor, cysylltwch â ni trwy ebost cymraeg@bangor.ac.uk neu trwy ffonio 01248 382 083.