Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pethau Pwysig

Rhwymedigaethau’r Brifysgol

Mae staff a mentoriaid y Neuaddau yma i’ch helpu I gael y profiad gorau posib tra byddwch yn byw yn eich neuadd breswyl.  Bydd eich ystafell yn lân ac yn barod I chi ymgartrefu ynddi pan fyddwch yn cyrraedd. Mae staff diogelwch a mentoriaid ar ddyletswydd bob awr o’r dydd a nos i helpu i ddarparu amgylchedd diogel a gofalgar i chi. Byddwn yn parchu eich preifatrwydd ac yn sicrhau eich bod yn cael y cyfle gorau posib i astudio a mwynhau eich bywyd cymdeithasol yn eich neuadd.

Rydym yn addo darparu'r holl wasanaethau a nodir yn yr amodau preswylio ac os bydd problem gydag unrhyw un o'r gwasanaethau hynny, gwnawn ein gorau i'w datrys mor gyflym â phosib a rhoi gwybod i chi beth sy’n digwydd. Ac eithrio mewn achosion brys, byddwn yn rhoi gymaint o rybudd i chi â phosib os bydd angen gwneud gwaith i ddatrys y broblem, gydag o leiaf 24 awr o rybudd.

Universities UK Student Accommodation CodeMae’r Brifysgol wedi tanysgrifio i God Llety Myfyrwyr Prifysgolion y DU sydd wedi ei lunio i amddiffyn eich hawl i gael llety diogel o ansawdd da, lle bynnag yr ydych yn astudio ac i wneud yn siw^r eich bod yn cael y defnydd gorau posib o’ch amser yn byw mewn llety Prifysgol neu goleg

Am wybodaeth bwysig ynglŷn â byw mewn neuadd breswyl, cliciwch ar yr isod:

Mae eich Cytundeb i fyw yn Llety'r Brifysgol yn gyfreithiol-rwym

Unwaith y bydd y Myfyriwr wedi derbyn eu Cynnig ac mae'r Brifysgol wedi derbyn (neu ei hepgor) y rhagdaliad bydd y Myfyriwr yn rhwym drwy gontract i dalu'r Rhent am y Cyfnod Preswylio llawn. Nid oes cyfnod ailfeddwl neu hawl i ganslo. Os yw'r Brifysgol wedi hepgor y gofyniad i dalu'r rhent-rhagdaliad, bydd y Myfyriwr wedi ei rwymo i'r contract pan fydd y Myfyriwr yn derbyn eu Cynnig.

Ar gyfer myfyrwyr sy'n dioddef caledi ariannol, mae polisi lle efallai y byddwch yn cael eu caniatáu i gael y gofyniad rhagdalu hepgor. Darllenwch y polisi yma.

Mae'r rhagdaliad yn daliad ymlaen llaw sydd yn daliad tuag at y rhent. NID ydi'r rhagdaliad yn flaendal ad-daladwy.

Os byddwch yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol, darllenwch ein crynodeb ynglŷn â gadael Neuaddau.

Os nad ydych yn penderfynu mynychu Prifysgol Bangor ar ôl archebu ystafell, cysylltwch â'r Swyddfa Neuaddau ar unwaith i ganslo eich archeb.

Mwy o wybodaeth...

Gall y tudalennau canlynol hefyd fod o ddiddordeb i chi: