Cwestiynau a ofynnir yn aml - Ôl-raddedigion

Rwyf wedi derbyn lle yn y Brifysgol. Pryd fydda i’n gwneud cais am lety?

Byddwn yn e-bostio’r holl wybodaeth y byddwch ei hangen atoch mewn da bryd cyn i chi ddod i’r Brifysgol. Byddwn yn gofyn i chi fynd ar-lein a gwneud cais erbyn 31 Gorffennaf. 

Oes gan y Brifysgol lety arbennig i ôl-raddedigion?

Oes - mae gennym lefydd penodol i ôl-raddedigion mewn neuaddau preswyl.

A fydd angen i mi dalu ffi gwneud cais?

Wedi i chi gwblhau eich cais a dewis eich ystafell, bydd angen i chi dalu blaendal o £300 i sicrhau eich ystafell.

Allwch chi warantu y bydda i’n cael ystafell mewn Neuadd Breswyl?

Mae'r Brifysgol yn sicrhau ystafell i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n gwneud cais erbyn 31 Gorffennaf sy'n cael ei wneud yn ddi amod erbyn 7 Awst. Yn anffodus ni allwn warantu ystafell i unrhyw gategori arall o fyfyrwyr ôl-raddedig, ond fe wnawn ein gorau i wneud. Mae’n bosib y byddwch angen chwilio am lety yn y sector breifat.

Am ba gyfnod y mae llety ar gael?

Mae llety i ôl-raddedigion ar gael ar gytundeb 12 mis. Cewch wybod yr union ddyddiadau yn eich Cytundeb Preswyl.

Beth sy’n digwydd os nad ydw i’n hapus gyda’r llety a gynigir i mi?

Os nad ydych yn hapus â’r lle’r ydych yn byw pan gyrhaeddwch Bangor, gellwch roi’ch enw ar restr aros am ystafell wahanol os bydd un ar gael.  Fel rheol, mae’n cymryd amser i ymgartrefu yn eich llety, felly ar ôl i chi gyrraedd, dylech roi ychydig o amser i hynny cyn rhoi’ch enw ar y rhestr aros.  Gellir gwneud ceisiadau am y rhestr aros AR ÔL pythefnos gyntaf y sesiwn yn unig (hysbysebir y dyddiad yn y Swyddfa Neuaddau). Ni ellwch wneud cais cyn i chi gyrraedd nac ar y diwrnod y byddwch yn cyrraedd.

Beth os nad ydw i’n dymuno byw mewn Neuadd Breswyl Prifysgol neu os nad yw fy nghais am ystafell mewn Neuadd yn llwyddiannus?

Mae Swyddfa Tai Myfyrwyr y Brifysgol ar wahân i’r Swyddfa Neuaddau; mae’n  cadw cronfa ddata o lety preifat ac yn rhoi gwybodaeth a chymorth. Mae’r swyddfa yn Neuadd Rathbone, ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.

Ffôn: 44 (0)1248 382034   
E-bost: studenthousing@bangor.ac.uk

A oes angen i mi roi gwybod i chi os oes gennyf anabledd a fydd yn effeithio ar y math o lety y byddaf ei angen?

Os oes gennych anabledd sy'n effeithio ar y math o lety rydych ei angen, cysylltwch â ni i drafod yr opsiynau sydd ar gael.

Defnyddir gwybodaeth am anableddau at ddibenion pennu llety addas yn unig.  Ni allwn warantu y bydd cyfleusterau addas ar gael. Rydym yn annog myfyrwyr sydd ag anableddau, gan gynnwys anableddau ‘cudd’, fel epilepsi neu glefyd siwgr, i gysylltu â’r cynghorwr anabledd ar y rhif ffôn:  44 (0)1248 382032 neu e-bost: gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk Bydd y cynghorwr yn gallu trafod unrhyw anghenion am gymorth a fydd gennych, yn ogystal â’ch cymhwyster ar gyfer  cyllid ychwanegol.

Ydy’r Brifysgol yn darparu llety i deuluoedd?

Ar hyn o bryd, nid yw'r Brifysgol yn berchen ar nac yn rheoli llety ar gyfer teuloedd. Os ydych yn fyfyriwr sydd yn dod i Fangor gyda'ch teulu, dylech gysylltu gyda Swyddfa Tai Myfyrwyr am gymorth gyda rhentu llety pwrpasol yn y sector breifat.

Swyddfa Tai Myfyrwyr - taimyfyrwyr@bangor.ac.uk +44 (0)1248 382034

A fydd hi’n bosib i mi gyrraedd yn gynt nag y nodir yn fy manylion cyrraedd?

Na fydd. Ni fydd y neuaddau'n barod cyn y dyddiad a nodir yn y manylion cyrraedd.

Os byddaf yn cyrraedd Bangor yn fuan, oes rhywle y gallaf aros?

Os ydych yn dymuno aros yng Ngogledd Cymru cyn y dyddiad cyrraedd a roddwyd i chi, cysylltwch â Thwristiaeth Gogledd Cymru ar +44 (0) 1492 531731 neu www.nwt.co.uk am fanylion llety a gymeradwyir gan Fwrdd Croeso Cymru.

A fydd hi’n bosib i mi gyrraedd yn hwyrach nag y nodir yn fy manylion cyrraedd?

Cyn belled â’ch bod wedi talu’r blaendal o £300.00, byddwn yn cadw'r ystafell i chi am 4 diwrnod ar ôl dechrau’r sesiwn. Os byddwch yn cyrraedd yn hwyrach na hyn mae'n RHAID i chi roi gwybod i’r swyddfa neuaddau neu byddwch yn colli’ch ystafell a’ch blaendal.  Mae ffioedd yn daladwy o ddechrau’r Cytundeb Preswylio yn mhob achos.

A fydd hi’n bosib i mi gael anfon fy magiau ymlaen llaw?

Peidiwch ag anfon unrhyw beth ymlaen llawn i’r Brifysgol, os gwelwch yn dda. Nid oes cyfleusterau storio ar gael.

A oes cyfleusterau storio yn y Brifysgol?

Nac oes. Yn anffodus, ni allwn gynnig storio unrhyw beth yn ystod y gwyliau.

Beth Ddylwn i Ddod Gyda Mi?

Nid oes llawer o le i gadw pethau mewn ystafelloedd myfyrwyr mewn unrhyw brifysgol. Rydym yn argymell eich bod yn dod â’r pethau yr ydych yn eu hystyried yn hanfodol y unig. Os anghofiwch unrhyw beth, mae digon o siopau ym Mangor. Dyma rai pwyntiau allweddol:-

  • Ni ddarperir dillad gwely, ond gallwch brynu pecynnau dillad gwely pan gyrhaeddwch (duvet, gorchudd duvet, cynfas, gobennydd a gorchudd gobennydd).
  • Bydd angen Tystysgrif Prawf Offer Cludadwy ar gyfer offer trydanol sydd dros flwydd oed.
  • Mae’n ddrwg gennym nad oes lle ar gael i gadw eiddo dros ben neu fagiau mawr.
  • Bydd myfyrwyr hunanarlwyo angen dod â llestri, sosbenni a chyllyll a ffyrc gyda nhw, oherwydd ni ddarperir y rhain.

Mae synnwyr digrifwch, goddefgarwch tuag at gymdogion a pharodrwydd i roi cynnig ar bethau newydd, gan gynnwys dechrau sgyrsiau gyda dieithriaid llwyr, i gyd yn ddefnyddiol.

A fydd cysylltiad rhyngrwyd ar gael yn fy ystafell?

Mae pob ystafell wedi’i chysylltu â’r rhyngrwyd ac mae’r gost am ddefnyddio’r rhyngrwyd yn cael ei gynnwys yn y ffioedd Neuaddau.

Gaf i ddod â theledu?

Mae croeso i chi ddod â theledu gyda chi ond byddwch angen eich trwydded eich hun.  Ni allwn sicrhau y bydd derbyniad da ym mhob un o'n hystafelloedd ac nid ydym fel rheol yn darparu cyswllt erial.   Bydd angen i chi gael erial i'w ddefnyddio i mewn bron bob amser. Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis gwylio teledu drwy eu cyfrifiaduron. Sylwer, o 1 Medi 2016 mae newid yn y gyfraith yn golygu bod angen cael trwydded deledu i lawrlwytho neu wylio rhaglenni BBC ar alw ar iPlayer y BBC.  Gweithredir hyn yn achos unrhyw declynnau, yn cynnwys teledu clyfar, cyfrifiadur bwrdd gwaith neu liniadur, ffôn symudol, tabled, bocs digidol neu gonsol gemau. Cewch ragor o wybodaeth am yr amrywiaeth o wasanaethau teledu byw sydd ar gael ar ResNet yma.

Alla i gysylltu eitemau fel consol gemau, chwaraewr cyfryngau a dyfeisiau eraill sydd wedi eu rhwydweithio â ResNet?

Gallwch fel rheol.  Mae manylion ynghylch sut i gysylltu dyfeisiau eraill heblaw eich cyfrifiadur â ResNet ar gael yma.

Gaf i ddod âg anifail anwes gyda mi?

Ni chaniateir anifeiliaid anwes o unrhyw fath yn y neuaddau.

Gaf i ddod â char neu feic?

Mae nifer cyfyngedig o drwyddedau meysydd parcio ar gael ar gyfer parcio ar y safle (gwnewch gais yn bersonol wrth Gofrestru). Fel arall, bydd rhaid i chi barcio ar y stryd, yn aml peth pellter o’ch neuadd. Mae ychydig o lefydd ar gael i gadw beiciau, OND ni ddylid cadw beiciau mewn neuaddau, gan gynnwys eich ystafell wely.

Oes unrhyw beth na chaniateir i mi ddod gyda mi?

Oes, mae ychydig o bethau na chaniateir:

  • Peidiwch â dod â gwresogyddion, canhwyllau, lampau olew, ffyn arogldarthau, offer coginio trydanol nac oergelloedd i’w defnyddio yn eich ystafell wely. Cewch ddod ag oergell fechan at ddibenion meddygol yn unig. Cysylltwch â’r Swyddfa Neuaddau i gael caniatâd.
  • Peidiwch â dod ag arfau o unrhyw fath – dim replica hyd yn oed.
  • Peidiwch â dod â dodrefn, e.e. gwely, wardrob neu gadair freichiau – fyddan nhw ddim yn ffitio!
  • Ni chaniateir anifeiliaid anwes o unrhyw fath. Mae hyn yn cynnwys pysgod.

A fydd fy eiddo wedi’i yswirio?

Mae’r Brifysgol wedi trefnu yswiriant cynnwys sylfaenol gan ‘Endsleigh Insurance’ ar gyfer myfyrwyr sy’n byw mewn neuadd breswyl. Mae'r yswiriant yma yn gwarchod eitemau yn eich ystafell yn erbyn lladrad, tân a dilyw. I weld y manylion, lawrlwythwch eich tystysgrif yswiriant.

Nid yw gliniaduron, tabledi a ffonau wedi eu yswirio tu allan i'ch ystafell, felly mae'n bosib hoffech gymryd yswiriant pellach. Mae Endsleigh yn cynnig pecynnau i wneud hyn a cewch fwy o fanylion yma: www.endsleigh.co.uk/reviewcover

Ydi ymwelwyr yn cael dod i’r Neuaddau Preswyl?

Mae’r myfyrwyr yn gyfrifol am ymddygiad unrhyw un o’u hymwelwyr i’r neuadd. Caniateir un ymwelydd dros nos am hyd at 2 ddiwrnod ar y mwyaf mewn unrhyw gyfnod o 7 niwrnod.  Disgwylir i ymwelwyr gysylltu â’u cyd-breswylwyr a’u cymdogion cyn gwahodd gwesteion, a rhaid cofrestru bob gwestai.

Oes Unrhyw help ar Gael os Oes Gennyf Broblemau?

Mae gan neuaddau Uwch Wardeiniaid ac Wardeiniaid ar alwad i’ch helpu chi. Yn yr Wythnos Groeso, bydd arweinwyr cyfoed myfyrwyr ar gael i’ch cynorthwyo hefyd. Gall y Swyddfa Neuaddau helpu gydag unrhyw broblemau’n ymwneud â’ch taliadau ystafell neu ffioedd. Bydd arweinwyr cyfoed ac aelodau o dîm y Warden ar gael pan fyddwch yn cyrraedd.

Mae gennyf fwy o gwestiynau – lle alla i gael mwy o wybodaeth?

Cysylltwch yn uniongyrchol â’r Swyddfa Neuaddau.

RHOWCH EICH RHIF MYNEDIAD PRIFYSGOL BOB AMSER GYDAG UNRHYW YMHOLIAD.