Croeso i’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig sy’n rhan o Wasanaeth Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor.

Rydym yn gyfrifol am gasglu ac am ofal tymor hir llawysgrifau, casgliadau archifol ac ystod eang o lyfrau prin a deunydd printiedig.

Ein hamcan yw sicrhau bod ein hadnoddau ar gael i bob ymchwilydd, yn rhad ac am ddim. Rydym yn brysur hyrwyddo ein casgliadau fel adnoddau gwerthfawr ar gyfer ymchwil a dysg ac yn cynnwys y gymuned gyfan yn ein gweithgareddau yn ogystal â staff a myfyrwyr oddi fewn i’r Brifysgol.

Mae ein casgliadau ar gael i’r cyhoedd ac mae modd eu gweld yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig sydd wedi ei leoli ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r Archifdy yn cynnwys ystafell ddarllen ar gyfer ymchwil tawel ac ystafell addysg ar gyfer ymweliadau gan grwpiau.

Mae’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig yn Wasanaeth Archifau Achrededig.

Newyddion


DIWRNOD AGORED

25 Hydref 2019 (11.30yb-3.30yh)

Bydd ystafell ddarllen yr Archifdy ar gau i ymchwilwyr yn ystod ein Diwrnod Agored.


ARDDANGOSFA 2019

'Astudiaethau Celtaidd Ym Mangor'

Mai - Rhagfyr 2019

Rhodfa Ystafell y Cyngor, Prif Adeilad y Celfyddydau

Mae’r arddangosfa hon yn ddathliad o gyfraniad sylweddol Prifysgol Bangor i ysgolheictod ym maes y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ac mae hefyd yn ymdrech i goffáu rhai o’r unigolion rhyfeddol a gyfrannodd tuag at y gwaith hwnnw.

Trefnwyd yr arddangosfa hon i gyd-fynd ag ymweliad yr XVIeg Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol â Phrifysgol Bangor ar 22–26 Gorffennaf 2019. Y Gyngres yw’r prif gynulliad rhyngwladol ar gyfer ysgolheigion sy’n ymchwilio i ieithoedd, llenyddiaethau a thraddodiadau diwylliannol y bobloedd hynny sydd ac a fu’n siarad ieithoedd Celtaidd. Fe’i cynhelir bob pedair blynedd a dyma’r tro cyntaf iddi ymweld â Bangor.

ER COF AM Y RHAI O'R BRIFYSGOL A FU FARW : 1914-1918

Yn ystod y misoedd diwethaf bu staff yr Archifau a'r Casgliadau Arbennig yn gweithio ar broject i ddysgu mwy am gyn Fyfyrwyr a Staff Prifysgol Bangor a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Amcan y project oedd nodi pob un o'r naw deg saith o ddynion y mae eu henwau ar y Placiau Coffa Rhyfel y tu allan i Neuadd Pritchard Jones a rhoi wynebau a straeon i'r enwau:

Er cof am y rhai o'r Brifysgol a fu farw: 1914-1918

Oriau agor

Llun – Gwener

  • 9.30 yb - 16.30 yh

(gyda gwasanaeth cyfyngedig rhwng 12.30 a 13.30)

Bydd modd i ddefnyddwyr aros yn yr Archifdy drwy'r dydd ond ni fydd modd i staff yr Archifdy nol dogfennau ychwanegol yn ystod yr awr rhwng 12.30 a 13.30