Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheolau'r Ystafell Ddarllen

 • Rhaid i ymchwilwyr allanol sydd eisiau gweld dogfennau gwreiddiol wneud cais am Gerdyn Allanol Llyfrgell ac Archifau.
 • Ni ddylid mynd a bwyd a diod i’r ystafell ddarllen.
 • Rhaid cadw bagiau yn y loceri a ddarparwyd.
 • Rhaid i ymchwilwyr ddefnyddio pensiliau yn yr ystafell ddarllen.
 • Ni ddylid mynd â dogfennau allan o’r ystafell ddarllen.
 • Dylid cymryd y gofal mwyaf wrth drin a thrafod dogfennau. Pan fo’r angen, mae’r staff yn cynnig cymorth a chyngor ar sut i drin a thrafod dogfennau gan ddarparu offer fel clustogau, menyf, pwysau etc. (Gweler y Canllawiau ar sut i drin a thrafod dogfennau).
 • Dylid rhoi gwybod yn syth i staff yr Archifdy am unrhyw ddiffyg mewn dogfen neu os bydd damwain yn peri difrod i ddogfen.
 • Gofynnir i ymchwilwyr ddefnyddio eu ffonau symudol y tu allan i’r ddarllenfa.
 • Ni all staff yr Archifdy roi cyngor cyfreithiol i ddarllenwyr.
 • Staff yr archifdy fydd yn penderfyny faint o ddogfennau ar y tro y caiff ymchwilydd weld.
 • Dylid gwneud cais am ddogfennau a llungopiau cyn 4.30 y.h.
 • Tra’n edrych ar fwndeli o ddogfennau gofynnir i ymchwilwyr ymdrechu i sicrhau fod y drefn wreiddiol yn cael ei chadw.
 • Dylai ymchwilydd ofyn am gymorth gan y staff os yw’n anodd dychwelyd dogfennau i’w pecyn gwreiddiol.
 • Ni fydd dogfennau sy’n rhy fregus yn cael eu rhoi i ddarllenwyr
 • Hysbysir ymchwilwyr os oes copiau ar gael o ddogfennau ac fe’u hannogir i’w defnyddio er mwyn lleihau’r defnydd o’r gwreiddiol neu ddeunydd bregus.
 • Dim ond gyda chaniatâd staff yr Archifdy y cewch ddargopïo. (Dylid gwneud hyn gyda haen bolyester)
 • Gofynnir i ddarllenwyr wisgo menyg “nitrile” wrth edrych ar ffotograffau sydd heb orchudd.
 • Rydym yn darparu slipiau papur di-asid ar gyfer ymchwilwyr sydd angen dilyn testun neu nodi tudalen dros dro.
 • Gyda chaniatad y staff, cewch dynnu lluniau yn y ddarllenfa (gweler “Canllawiau ar gyfer ymchwilwyr sy’n tynnu lluniau”)
 • Mae modd defnyddio’r ystafell addysg ar gyfer ymgynghori ag eitemau mawr fel mapiau er enghraifft.