Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwasanaeth Reprograffeg

Gall yr adran Archifau a Chasgliadau Arbennig roi copïau o ddogfennau neu lyfrau prin yn y casgliad i ymchwilwyr sy’n gofyn amdanynt.  Fodd bynnag, mae’r gwasanaeth hwn yn dibynnu ar nifer o ffactorau, yn benodol yng nghyswllt cyflwr, maint, hawliau perchnogaeth a chyfraith hawlfraint.

Mae gan yr Archifydd hawl i wrthod caniatâd i gopïo eitemau o’r casgliad.

Mae’r wybodaeth ganlynol yn arweiniad i’n holl ddefnyddwyr ynglŷn â’r gwasanaethau, y costau a’r trefnau sy’n gysylltiedig â chael copïau o ddogfennau neu lyfrau prin.  Os oes angen mwy o gyngor arnoch, cysylltwch â’r adran Archifau a Chasgliadau Arbennig yn uniongyrchol ar archifau@bangor.ac.uk  

  • Gwneud cais am gopïau o eitemau o’r casgliad

Os ydych am gael copïau o ddogfen neu lyfr prin, rhaid ichi lenwi a llofnodi’n gyntaf Ffurflen Gais/ Datganiad Hawlfraint. Mae ffurflenni ar gael yn yr Ystafell Ddarllen, neu gellwch eu lawrlwytho o’r wefan.

Mae’r ffurflen hon yn nodi y cyflenwir copïau at ddefnydd ymchwil bersonol yn unig. Nid yw’r ffaith fod archeb wedi’i chadarnhau yn caniatáu ichi wneud unrhyw gopïau ychwanegol na chyhoeddi’r copïau’n ddigidol nac ar bapur.

Ar ôl llenwi ffurflen, gellwch ei hanfon yn ddigidol i archives@bangor.ac.uk; ei phostio i “Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor LL57 2DG”; neu ei rhoi i unrhyw aelod staff yn yr adran Archifau a Casgliadau Arbennig.

Sylwch nad yw’r ffaith fod archeb/ ffurflen hawlfraint yn ein cyrraedd ni yn gwarantu bod modd copïo’r eitem y gwnaethpwyd cais amdani.

Gallwn roi amcangyfrifon ynglŷn â cheisiadau am gopïau. Bydd angen i archebion mawr gael cymeradwyaeth arbennig ac efallai y byddwn yn codi tâl uwch am eu trin.

  • Taliadau presennol am gopïo (o 1 Ionawr 2017)

Llungopïo

A4 neu A3

40c i fyfyrwyr

A4 neu A3

45c i staff a’r cyhoedd

Copi lliw A4 neu A3

50c i fyfyrwyr

Copi lliw A4 neu A3

60c i staff a’r cyhoedd

Postio (UK)

£2.00

Postio (Tramor)

fel y bo’n briodol

Sganio

1 ddelwedd ar CD

£5

Ar gyfer pob delwedd arall

£2

1 ddelwedd i’w hanfon trwy e-bost

£5

Ar gyfer pob delwedd arall

£2


Gweithredir isafswm tâl o £5 am bob cais am lungopiau gan ddefnyddwyr o bell.

  • Defnyddio camerâu darllenwyr yn yr Ystafell Ddarllen

Mae’r adran Archifau a Chasgliadau Arbennig yn caniatáu i ymchwilwyr dynnu lluniau digidol o ddogfennau a llyfrau prin yn yr Ystafell Ddarllen, yn amodol ar y canllawiau a’r arweiniad canlynol.

Gall defnyddwyr allanol brynu trwydded am £7.50 y diwrnod, £15 yr wythnos neu £50 yn flynyddol.

Mae trwydded ar gael am ddim i staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor.

I gael trwydded rhaid ichi lenwi a llofnodi Ffurflen gais am drwydded ffotograffig.

Rhaid cymeradwyo unrhyw ffotograffiaeth. Mae gan yr Archifydd hawl i wrthod caniatâd i gopïo’n ddigidol lle gallai hynny ddifrodi’r eitem, neu le byddai hynny’n effeithio ar hawlfraint neu hawliau perchnogaeth.

Mae’r drwydded yn caniatáu i gopïau gael eu gwneud at ddefnydd personol a phreifat yn unig. Ni chaiff neb drosglwyddo copïau i drydydd parti, eu harddangos na’u cyhoeddi o gwbl (yn cynnwys ar wefannau).

Mae rheoliadau hawlfraint safonol yn berthnasol. Mae’r ffurflen “Cais am drwydded ffotograffig” yn cynnwys datganiad yn cytuno i gydymffurfio ag amodau hawlfraint - rhaid i ddarllenwyr ei llofnodi.

Dylech dynnu lluniau wrth fwrdd yr ystafell ddarllen, heb ad-drefnu’r dodrefn na tharfu ar ddarllenwyr eraill.

Rhaid i eitemau aros ar y cynheiliaid (clustogau, sbwng ayyb) a ddarparwyd. Peidiwch â thynnu clymau, plygu tudalennau na symud yr eitem fel arall er mwyn cael gwell delwedd.

Ni chewch ddefnyddio fflach na chymhorthion goleuo eraill.

Ni chewch ddefnyddio dyfeisiau sy’n gofyn am gyffyrddiad corfforol rhwng y gwrthrych a’r ddogfen.

Ym mhob llun, dylech gynnwys arfbais y Brifysgol ac enw’r gadwrfa.  Mae’r cardiau hyn ar gael yn yr Ystafell Ddarllen.

  • Talu am yr holl wasanaethau copïo

Gellwch dalu ag arian neu drwy siec daladwy i “Prifysgol Bangor”.

Mae modd talu o wlad dramor trwy siec sterling, trosglwyddiad banc neu gerdyn. Bydd angen ichi roi manylion eich cerdyn inni ar y ffôn.

  • Cyhoeddi eitemau o’r casgliad

Fel rheol, ni chymeradwyir gwneud copïau ond at ddibenion ymchwil. Lle bo angen eitemau i’w cyhoeddi, rhaid cyflwyno Ffurflen gais am hawl i gyhoeddi.

  • Ffioedd cyhoeddi lluniau llonydd

£20 y llun ar gyfer un darllediad neu gyhoeddiad Cymreig / Rhanbarthol

£50 y llun am ddarllediad safonol / gwasanaeth cyhoeddus / rhwydwaith y DU

£75 y llun am ddarllediad digyfwng / darllediad 15 mlynedd yn analog ac yn ddigidol yn cynnwys ffrydio ar y we a'u defnyddio ar DVD


  • Prisiau copïo (sganio)

£5 am y ddelwedd gyntaf a £2 am bob delwedd arall (anfonir dros e-bost neu ar CD/USB)


  • Cydnabyddiaethau

Mewn cydnabyddiaeth am ddefnyddio delweddau, dylech nodi “Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor” a nodi cyfeirnod llawn yr eitem(au), e.e.

  • Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor, Llawysgrif Bangor 1532.
  • Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor, Papurau Penrhyn 1700-1701.