Logo Academi Busnes Gogledd Cymru

Dyddiadau Cyrsiau

Cam un

Dadansoddi Busnes Strategol

  • 8 & 22 Hydref 2019

Cam Dau

Cyllid ar Gyfer Rheolwyr

  • 19 & 26 Medi, 3 Hydref 2019

Rheoli Timau

  • 3, 10 & 17 Hydref 2019

Cyflwyniad i Gynaliadwyedd

  • 7, 14, 28 Hydref 2019

Cyflwyno Projectau’n Effeithiol

  • 10, 17, & 24 Hydref 2019

Marchnata Trwy Gyfryngau Cymdeithasol

  • 15, 22 Hydref a 5, 12 Tachwedd 2019 (prynhawn yn unig; 1.30pm – 6pm)

Rheoli Projectau yn y Gweithle

  • 31 Hydref, 7 & 14 Tachwedd 2019

Cyfathrebu Marchnata Integredig

  • 5, 12 & 19 Tachwedd 2019

Cysylltwch â ni

Newyddion

Digwyddiadau

Trydar

Academi Busnes Gogledd Cymru

Menter dair blynedd yw Academi Busnes Gogledd Cymru ac mae’n cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.  Amcan y rhaglen yw: annog twf busnesau ac agwedd gystadleuol trwy alluogi cyflogwyr rhanbarth y Gogledd i ddeall a mynd i'r afael ag anghenion penodol eu busnesau lle mae hyfforddiant yn y cwestiwn.

Cymrwch olwg ar ein fideo

Cam Un y rhaglen yw y Modiwl Dadansoddi Busnes Strategol sy’n cael ei gyflwyno dros ddau ddiwrnod. Mae hwn yn fodiwl Lefel 5 sy'n cael ei achredu gan y Brifysgol. Yn y modiwl bydd y cyfranogwyr yn asesu elfennau allweddol o'u busnesau er mwyn ennill y sgiliau a'r dulliau angenrheidiol i fedru cefnogi a rheoli busnes a gweithlu sy'n tyfu. Bydd y cyfranogwyr yn cael mentor busnes profiadol i werthuso eu busnes a llunio Adroddiad Diagnostig Strategol a Dadansoddiad o'r Anghenion Hyfforddiant.

Byddai'n well petai rhywun yn y busnes sy'n gallu gwneud penderfyniadau a gweithredu'r hyfforddiant a'r wybodaeth a geir yn y Dadansoddiad Strategol o'r Busnes yn y gweithle, yn mynd ar y modiwl yma e.e. perchennog y busnes, y rheolwr, neu arweinydd adran.

Mae Cam 2 yn cynnwys amrywiaeth helaeth o fodiwlau arbenigol sy'n cael eu hachredu gan y Brifysgol . Mae pob modiwl yn cynnig hyfforddiant byr ac effeithiol sydd wedi ei gynllunio i wella rheolaeth a pherfformiad y gweithlu.

Mae'r modiwlau yma wedi eu cynllunio i wella sgiliau'r gweithlu. Maen nhw'n addas ar gyfer aelodau o'r staff a fyddai'n elwa o'r hyfforddiant. Bydd y modiwlau a fyddai o'r budd mwyaf i'r busnes yn cael eu nodi yn y Dadansoddiad Strategol o'r Busnes.

Ein Partneriaid

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru yn broject cydweithredol. Mae'n gyfle i fusnesau ledled y gogledd droi at dalentau, sgiliau ac arbenigedd Grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Choleg Cambria.

Yr hyn yr ydym yn ei gynnig

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru yn cynnig amryw o fodiwlau craidd a modiwlau arbenigol sydd wedi eu seilio ar 7 thema busnes sydd yn unigryw i'r rhaglen hon.  Mae'r modiwlau’n gymwysterau byr, achrededig  (lefel 4-6) sy'n cael eu darparu gan y pedwar sefydliad partner.  Bydd ein tîm o Fentoriaid Busnes profiadol yn gweithio'n agos â chi er mwyn sicrhau y bydd y sgiliau a'r wybodaeth a ddysgwch chi ar y rhaglen yn cael eu sefydlu yn eich gweithle chi.

Gwybodaeth Bellach

Cewch fwy o wybodaeth ar brif wefan Academi Busnes Gogledd Cymru.

Logo Grŵp Llandrillo Menai Logo Prifysfgol Bangor Logo Coleg Cambria Logo Prifysgol Glyndŵr Logo WAG-ESF