Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwlau

Mae holl fodiwlau'r Academi Fusnes wedi eu seilio ar  saith thema fusnes allweddol.

Mae'r holl fodiwlau'n cael eu hachredu gan y Brifysgol, ar Lefelau 4 - 5.

Dyma'r modiwlau sydd ar gael ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Bangor:

Thema Fusnes

Teitl y Cwrs

Crynodeb o'r Cwrs

Datblygu Pobl

Rheoli Timau 

Timau sy'n gyrru gweithgaredd busnes llwyddiannus. Mae'r gallu i hwyluso, arwain a rheoli timau yn un o'r sgiliau rheoli adnoddau dynol pwysicaf sy'n ofynnol i gael y perfformiad busnes gorau a chyrraedd targedau.

Bydd y cwrs tri diwrnod hwn yn hwyl ac yn her. Caiff ei arwain gan ein hymgynghorydd dynameg tîm sydd wedi ennill gwobrau rhyngwladol ac sydd wedi cynllunio'r cwrs. Bydd y cwrs yn rhoi hyder, dulliau a dealltwriaeth i gyfranogwyr gael y potensial a pherfformiad mewnol a chydweithredol gorau posibl. Yn ystod y cwrs byddwch yn datblygu ystod o sgiliau allweddol yn barod i'w defnyddio yn eich gweithle ac yn helpu i ysgogi llwyddiant eich busnes yn y dyfodol.

Gwerthu a Marchnata

Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata

Mae'r cyfryngau cymdeithasol, rhwydweithiau cymdeithasol a chymunedau ar-lein wedi creu amgylchedd lle mae cwmnïau mewn deialog gyson â'u cwsmeriaid.

Byddwch yn dadansoddi effaith rhwydweithio cymdeithasol a'r cyfryngau cymdeithasol a goblygiadau hynny o ran gwasanaeth i gwsmeriaid. Gan ddefnyddio'r wybodaeth honno, byddwch yn gallu nodi a chyfuno technolegau, apiau a llwyfannau er mwyn datblygu dull cydlynol a defnyddio postio wedi ei amserlennu ac aml-lwyfannau'n effeithiol.

Mae dull dysgu rhyngweithiol gyda thrafodaethau ac ymarferion yn cysylltu technegau a dulliau ymarferol â defnydd o ddydd i ddydd ac yn galluogi datblygu sgiliau 

Rheoli Gweithrediadau

Rheoli Projectau yn y Gweithle 

Nod y cwrs dwys hwn yw datblygu gwybodaeth ymarferol a'r gallu i ddehongli cynlluniau rheoli projectau, cyfrannu atynt a'u datblygu. Mae dull dysgu rhyngweithiol gyda thrafodaethau ac ymarferion yn cysylltu technegau a dulliau ymarferol â defnydd o ddydd i ddydd ac yn galluogi datblygu sgiliau. 

Mae'r cwrs hwn yn cyd-fynd â safonau a gydnabyddir yn rhyngwladol megis gan PMI® ac APM, arferion gorau, tueddiadau a methodolegau, ac mae wedi'i lunio i baratoi myfyrwyr â'r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn amgylchedd project. 

Y Strategaeth Fusnes

Cyflwyno Projectau’n Effeithiol

Efallai bod gennych gynllun ar gyfer project, ond nid yw gweithredu'r cynllun hwnnw bob amser yn hawdd. Mae'n bwysig bod y rhai sy'n cymryd rhan mewn project yn deall sut i gyflawni, monitro a rheoli gwaith ar broject.

Amcan y cwrs dwys hwn yw datblygu gwybodaeth ymarferol a'r gallu i olrhain a dadansoddi cynnydd yn erbyn y cynlluniau, rheoli newidiadau a darparu adroddiadau ar statws project. Defnyddir dull dysgu rhyngweithiol gyda thrafodaethau ac ymarferion yn cysylltu technegau a dulliau ymarferol gyda defnydd o ddydd i ddydd fel y gellir datblygu sgiliau.  

Mae'r cwrs hwn yn cyd-fynd â safonau a gydnabyddir yn rhyngwladol megis gan PMI® ac APM, arferion gorau, tueddiadau a methodolegau, ac mae wedi'i lunio i sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn amgylchedd project

Rheolaeth Ariannol

Cyllid ar gyfer Rheolwyr 

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu o'ch cwmpas chi. Rydym yn eich gwahodd i ddod â chyfrifon ariannol eich cwmni i'r cwrs hwn ac rydym yn archwilio ac yn arddangos rhai o elfennau ymarferol cyfrifyddu a rheolaeth ariannol gan ddefnyddio gwybodaeth y byddwch chi'n gyfarwydd â hi.

Mewn tridiau o ddysgu rhyngweithiol, byddwch yn dod i ddeall y cysyniadau cyfrifyddu allweddol sy'n sail i'r datganiadau ariannol. Gyda chyfrifon ariannol eich cwmni eich hun, byddwch yn creu llyfr gwaith eich cwmni o fetrigau ariannol a chymarebau ariannol. 

Ar ddiwedd y cwrs byddwch wedi creu offer taenlenni defnyddiol a fydd yn eich galluogi i fynd i'r afael â gwybodaeth gyfrifeg yn eich gwaith.

Cyfathrebu ym Myd Busnes

Cyfathrebu Marchnata Integredig

Gwerthiant: Gwerthiant: Gwerthiant. Rydym yn gwybod bod goroesiad a ffyniant eich busnesau yn dibynnu ar werthiant. Swyddogaeth y Cynllun Cyfathrebu Marchnata Integredig yw strategaeth, tactegau, cysondeb sefydliadol a ffactorau gweithgarwch gwerthu llwyddiannus. 

Mae'n hanfodol aros ar y blaen i'r gystadleuaeth, felly rydym yn defnyddio gweithgarwch gwerthu 'analog' blaengar sydd wedi'u profi, ac yn helpu'ch busnes i fanteisio ar y cyfleoedd y mae trawsnewidiadau digidol yn eu darparu.

Mae ein cwrs Cyfathrebu Marchnata Integredig dan arweiniad arbenigwyr ac ymgynghorwyr yn gweithio'n uniongyrchol ar linell isaf eich busnes ac yn sicrhau targedau cynhyrchu incwm. Trwy adolygu eich gweithgarwch cyfredol gyda'n gilydd, rydym yn ymchwilio ac yn nodi'ch hoff weithgarwch yn y dyfodol ac yn creu amserlen o weithgarwch; cynllun gweithredu project i bontio'r bwlch. 

Mae chwilio am gwsmeriaid newydd a dal gafael ar gwsmeriaid presennol yn hanfodol i gynnal yr amserlen werthu. Ein nod yw sicrhau bod eich cynhyrchion, gwasanaethau a'n llwyfannau yn parhau i gefnogi gweithgareddau eich cwsmer yn llawn, lleihau eu pryderon a sicrhau'r enillion mwyaf posibl. Rydym yn eich anfon gyda'r hyder, y ddealltwriaeth, y gallu a chynllun y project i wireddu'ch potensial

Datblygu Pobl

Cynaliadwyedd

A ydych yn pendroni am oblygiadau Amcanion Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i’ch arferion busnes yn y dyfodol? 

Mae'r cwrs hwn yn archwilio sut y gall y fframweithiau hyn gael eu mabwysiadu gan fusnesau er budd eich menter ac i ehangu cyfleoedd gan ar yr un pryd warchod a gwella adnoddau naturiol, lles dynol ac integriti diwylliannol i'r dyfodol. 

Cewch restr lawn o'r cyfan sydd ar gael  ym modiwlau Cam Dau trwy Academi Busnes Gogledd Cymru ar wefan yr Academi

Logo Grŵp Llandrillo Menai Logo Prifysfgol Bangor Logo Coleg Cambria Logo Prifysgol Glyndŵr Logo WAG-ESF