Modiwlau

Mae holl fodiwlau'r Academi Fusnes wedi eu seilio ar  saith thema fusnes allweddol.

Mae'r holl fodiwlau'n cael eu hachredu gan y Brifysgol, ar Lefelau 4 - 5.

Dyma'r modiwlau sydd ar gael ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Bangor:

Thema Fusnes

Teitl y Modiwl

Crynodeb o'r Modiwl

Datblygu Pobl

Rheoli Timau

Mae'r modiwl hwn yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a gallu rhywun i arwain ac ysgogi tîm yn effeithiol. Prif nod Rheoli Timau yw galluogi'r tîm gwaith i ddod yn Dîm Hunan-reoli - tîm sy'n gweithredu'n effeithiol drwy weithio'n unol â chryfderau'r swyddi, a'r unigolion yn cyflawni swyddogaethau a gweithgareddau arweinyddiaeth a rheoli.

Gwerthu a Marchnata

Marchnata trwy Gyfryngau Cymdeithasol

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad a throsolwg bras o'r canlynol: y cyfryngau cymdeithasol a marchnata cymdeithasol a sut mae marchnata wedi esblygu; dealltwriaeth o'r heriau a wynebir wrth fynd ati i farchnata yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn adolygu'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol ar gyfer marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus ac yn deall sut mae cwsmeriaid a busnesau yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gynyddol ar gyfer targedu gwerthiant, adeiladu sylfaen o gwsmeriaid a chysylltiadau; ymddygiad ar gyfryngau cymdeithasol; brandio ar-lein; defnydd o iaith ar gyfryngau cymdeithasol; dadansoddeg; demograffeg; geograffeg a seicograffeg.

Rheoli Gweithrediadau

Rheoli Projectau yn y Gweithle

Bydd y modiwl hwn yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o brif gysyniadau rheoli projectau mewn sefydliadau, yn ogystal â'r gallu i ddehongli a datblygu cynlluniau rheoli projectau. Mae'r trafodaethau a'r ymarferion yn ymwneud â dulliau a thechnegau ymarferol at ddefnydd bob dydd. 

Mae'r cwrs yn cyd-fynd â safonau, arferion gorau, tueddiadau a methodoleg a gydnabyddir yn rhyngwladol, ac mae wedi'i lunio i baratoi myfyrwyr â'r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn amgylchedd project.

Y Strategaeth Fusnes

Cyflwyno Projectau’n Effeithiol

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o sut i reoli, monitro a rheoli gweithgareddau ac adnoddau projectau'n llwyddiannus i gwblhau project. Canolbwyntir ar arferion allweddol a ddefnyddir i roi project ar waith hyd at ei gwblhau.  
Bydd y prosesau a'r technegau ar gyfer monitro a rheoli project yn cael eu hesbonio, a chaiff dealltwriaeth o'r technegau cynllunio ei datblygu trwy waith ymarferol a thrafodaeth. 
Mae hyn yn cynnwys: dulliau a thechnegau tracio a rheoli; integreiddio a chwmpasu, amserlennu, cost, risg, ansawdd a rheoli adnoddau; rheoli newid; adrodd ar dechnoleg a'i defnyddio; ymwneud â budd-ddeiliaid a'u cyfarfod; safbwyntiau contractwyr yn erbyn perchnogion; rheoli dogfennau; derbyn cynnyrch a chloi'r cymal / project.

Datblygu Pobl

Rheoli Straen

Mae'r cwrs hwn yn ystyried dulliau a ddefnyddir i leihau straen ymysg y cyhoedd ac yn y gweithle. Bydd y modiwl yn amlinellu theori straen ac yn ystyried natur ymyriadau i reoli straen. Bydd y pwyslais ar ddysgu sut i reoli straen yn effeithiol mewn sefyllfaoedd galwedigaethol a phersonol a sut y gall hyn wella iechyd a lles unigolion.

Rheolaeth Ariannol

Cyllid ar gyfer Rheolwyr

Mae'n cyflwyno cyfrifeg a rheolaeth ariannol, drwy ddehongli cyfriflenni ariannol ac archwilio technegau cyfrifeg rheoli sylfaenol. Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar ddehongli mantolenni cyllidol a bydd yn ymdrin â phroffidioldeb, hylifedd, rheoli cyfalaf gweithio, hyfywedd, a risg ac adenillion. Byddir yn trafod defnyddio'r model cerdyn sgorio cytbwys, yr amrywiaeth o ddangosyddion perfformiad sy'n berthnasol i berfformiad.

Cyfathrebu ym Myd Busnes

Cyfathrebu Marchnata Integredig

Mae'r modiwl hwn yn edrych ar y broses o gynllunio rhaglen gyfathrebu marchnata integredig, ei datblygu a'i gweithredu. 

Mae datblygu cynllun cyfathrebu marchnata integredig yn gofyn am ddealltwriaeth o’r broses farchnata gyffredinol, sut mae cwmnïau’n cynllunio eu swyddogaethau hysbysebu a dulliau eraill o hyrwyddo, ymddygiad y prynwyr, theori cyfathrebu a sut i osod nodau, amcanion a chyllidebau.   Bydd myfyrwyr yn gweithio ar dasg benodol yn gysylltiedig â gwaith sy'n edrych ar ddealltwriaeth o gyfeiriad corfforaethol eu sefydliad at y dyfodol, a'r amgylchedd a'r amgylchiadau y cynhelir y gweithgareddau ynddynt.  Bydd hyn yn cynnwys y gwahanol ffactorau rheoliadol, cymdeithasol ac economaidd sy'n effeithio ar raglen cyfathrebu marchnata integredig sefydliad. Mae myfyrwyr yn gweithio ar greu strategaeth a chynllun i gynyddu cyfleoedd a heriau posibl eu gweithle.

Datblygu Pobl

Cyflwyniad i Gynaliadwyedd

Wrth wraidd datblygu cynaliadwy mae'r gydberthynas rhwng y ffactorau amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.  Mae strategaeth fusnes gynaliadwy yn cael effaith gadarnhaol yn y meysydd hyn, yn creu gwerth ac yn helpu i gefnogi llwyddiant busnes. 

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno prif gysyniadau cynaliadwyedd y gellir eu rhoi ar waith mewn amrywiaeth o weithleoedd.  Mae'n datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o gynaliadwyedd ar lefel ryngwladol (Amcanion Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig) a lefel genedlaethol (Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015) ac yn edrych ar sut y gall rheolwyr a'r gweithlu fabwysiadu'r fframweithiau hyn i greu busnes cynaliadwy.

Gwneir defnydd helaeth o enghreifftiau penodol ac astudiaethau achos a dealltwriaeth o fframweithiau cynaliadwyedd a ddatblygwyd trwy gymhwyso a thrafod ymarferol.

Cewch restr lawn o'r cyfan sydd ar gael  ym modiwlau Cam Dau trwy Academi Busnes Gogledd Cymru ar wefan yr Academi

Logo Grŵp Llandrillo Menai Logo Prifysfgol Bangor Logo Coleg Cambria Logo Prifysgol Glyndŵr Logo WAG-ESF