Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl Dadansoddi Busnes Strategol (SBA)

Lefel 5 / 10 Credyd

Amcan y modiwl hwn yw gwella eich dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes mewnol ac allanol trwy ganolbwyntio ar 7 maes allweddol busnes. Bydd y cyfranogwyr yn ennill y sgiliau a'r dulliau angenrheidiol i gefnogi a rheoli busnes a gweithlu sy'n tyfu. 

Yn ystod y modiwl, byddwch yn edrych ar ffyrdd o:

  1. gael y gwerthiant a'r targedau cynhyrchu mwyaf posibl i sicrhau eich bod yn effeithlon ac yn broffidiol yn eich busnes
  2. gwella prosesau a threfniadau gweithredol
  3. gwella perfformiad a chymhelliant y tîm 
  4. cael mantais gystadleuol o fewn eich sector
  5. cystadlu mewn marchnad fyn-eang

Cyflwynir pob un o'r 7 thema mewn sesiynau byr, effeithiol yn ystod y modiwl dau ddiwrnod:

1. Rheolaeth Ariannol

2. Gwerthiant a Marchnata

3. Rheoli Gweithrediadau

4. Cysylltiadau Busnes

5. Strategaeth Busnes

6. Llywodraethu a Moeseg

 

7. Datblygu Pobl

 

Ymdrinnir â chynaliadwyedd busnes hefyd yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Cefnogaeth Mentora:

Byddwch yn derbyn cefnogaeth un-i-un gan fentor busnes profiadol a fydd yn gweithio gyda chi i adolygu eich busnes yn strategol a chwblhau Dadansoddiad Anghenion Hyfforddi pwrpasol a fydd yn eich helpu i nodi anghenion hyfforddi unigryw eich sefydliad. Mae hyfforddiant dilynol ar gael hefyd drwy'r rhaglen i ddatblygu sgiliau eich gweithlu.

Logo Grŵp Llandrillo Menai Logo Prifysfgol Bangor Logo Coleg Cambria Logo Prifysgol Glyndŵr Logo WAG-ESF