Tîm y Prosiect

Enw Swydd Ffôn
Becky Snell Rheolwr Prosiect 01248 382869
Jackie Davies Uwch Swyddog Clerigol 01248 382475

Tîm Cyflwyno

Chris Walker

Chris yw ein prif hwylusydd a mentor SBA, yn ogystal â thiwtor ar nifer o fodiwlau NWBA. Mae'n hynod o brofiadol mewn datblygu busnesau a sefydliadau, gan ddarparu gwasanaethau ymgynghorol i nifer o gwmnïau adnabyddus fel ExxonMobil, Unilever, Red Bul, Speedo, M&S, Burtons, Boots, NHS, BP, Shell a Shell International, International Stock Exchange, CIPD,  Reebok Max Planck Institute, Body Shop, Citibank, Price Waterhouse-Coopers, Deloitte Touche, Accenture, Schlumberger, SC Johnson, Proctor & Gamble
Mae holl sgiliau Chris yn pontio'r bwlch rhwng busnes a'r byd academaidd. Mae'n gwybod sut i redeg busnesau, bychain a rhyngwladol, sut i ddysgu busnes i'r cwmni mwyaf yn y byd – ExxonMobil a dysgu/darlithio mewn prifysgolion o safon ryngwladol. Mae gan Chris brofiad personol o sefydlu a rhedeg busnesau rhyngwladol llwyddiannus a gweithio ar y lefelau uchaf fel ymgynghorydd, darlithydd, arweinydd gweithdai, hwylusydd a hyfforddwr gweithredol, i gwmnïau sy'n flaenllaw yn rhyngwladol, ac i brifysgolion o amgylch y byd.

Lesley Rider

Mae Lesley wedi bod yn ymgynghori a darlithio ledled y byd ar arferion a thechnegau strategaethau, projectau a rheoli rhaglenni.  Roedd hi wedi'i lleoli yn Ne Affrica am dros 30 mlynedd, ond mae hi bellach wedi dychwelyd i'r lle y ganed hi.
Mae ei phrofiad yn cynnwys: darparu hyfforddiant a gwasanaetha

u mentora; hwyluso gweithdai strategaethau a chynllunio; ymgynghori ar strategaethau, rhaglenni a rheoli projectau; arweinyddiaeth, rheoli doniau ac asesu cymhwyster.  Mae wedi gweithio gydag ystod eang o fathau o brojectau, sefydliadau a diwydiannau, yn cynnwys: cwmnïau corfforaethol byd-eang megis Barclays Bank, Sasol, Sandvik and Anglo American Group; entrepreneuriaid cymdeithasol; rhoddwyr megis GTZ, European Union Aid, Millennium Challenge Corporation (USAid); adrannau'r llywodraeth yn Ne Affrica, y DU, Kenya ac ar y cyd gyda rhoddwyr mewn gwledydd megis Mongolia, Burkina Faso, Lesotho, Mozambique; projectau o bob maint hyd at US$500 miliwn.

Dros yr 20+ mlynedd ddiwethaf mae wedi bod yn weithgar yn y gwaith o ddatblygu safonau ac ymarferion lleol a rhyngwladol ar gyfer Rheoli Projectau.

Kay Smith

Mae Kay wedi bod yn diwtor am 10 mlynedd, cyn hynny gweithiodd i'r GIG am 25 mlynedd, yn bennaf ym maes rheoli caffael. Cyfarwyddwr Consortiwm ar gyfer Ymddiriedolaethau Gogledd Cymru oedd ei swydd ddiwethaf. Yn ystod y swydd hon, bu iddi hefyd gwblhau dau secondiad i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'n Gymrawd ei sefydliad proffesiynol, y 'Chartered Institute of Procurement and Supply' (CIPS) ac wedi cynrychioli Cymru ar eu Cyngres Byd-eang. Mae hi hefyd yn diwtor ac yn asesydd ar eu rhaglen cymhwyster proffesiynol.

Mae gan Kay "yrfa portffolio", yn cynnwys amrywiaeth o wahanol waith ar wahân i Academi Busnes Gogledd Cymru. Mae'n gweithio i Brifysgol Bangor fel Mentor Arbenigol yn y Gwasanaethau Anabledd, fel Cynorthwyydd Ymchwil yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd, ac fel Ymgynghorydd ar Ddoethuriaeth Seicoleg Glinigol Prifysgol Bangor. O gwmpas hyn, mae'n gweithio'n hunan-gyflogedig yn dysgu ac asesu'n bennaf, ond gyda pheth gwaith hyfforddi, mentora ac ychydig o waith ymgynghorol.  Mae wedi gweithio i Ysgol y Gyfraith a'r Ganolfan Rheolaeth cynt.

Steffan Thomas

Cwblhaodd Dr Steffan Thomas PhD mewn Rheolaeth Busnes yn 2015. Roedd ei ymchwil yn mynd i'r afael â marchnata, dosbarthu a'r modd y telir am gerddoriaeth ddigidol. Mae bellach yn darlithio yn yr Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor ar ystod o fodiwlau sy'n mynd i'r afael â materion o fewn y diwydiannau creadigol.

Cyn ymuno â'r Brifysgol, bu Steffan yn gweithio i label recordiau annibynnol a hefyd o fewn y diwydiant radio a theledu. Mae Steffan yn addysgu modiwlau Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol i’r Academi Fusnes.

Einir Young

Mae gan Einir brofiad helaeth o gydweithio â busnesau a sefydliadau sydd wedi eu dadrithio â dull gweithredu yr un fath i bawb. Rwy'n mwynhau’r her o ddod o hyd i atebion effeithiol i faterion 'cynaliadwyedd' cymhleth, gan ganolbwyntio ar ddod â ffyniant drwy barchu pobl a byw o fewn ffiniau adnoddau'r blaned. Mae Einir yn Gyfarwyddwr Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor a chyda'r tîm Lab Cynaliadwyedd, ac mae'n gweithio gyda NWBA i annog busnesau i ddeall a mabwysiadu arfer gorau yn unol â'r Ddeddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (2015).

Logo Grŵp Llandrillo Menai Logo Prifysfgol Bangor Logo Coleg Cambria Logo Prifysgol Glyndŵr Logo WAG-ESF