Tystebau

Cam Un – Dadansoddi Busnes Strategol (SBA)

Darllen y Tystebau...

Petra Opsteeg
Dru (UK)

"Mae Academi Fusnes Gogledd Cymru'n gyfle i chi gymryd golwg ehangach ar bethau – a meddwl, cynllunio a strategeiddio a dychwelyd at eich busnes yn llawn egni unwaith eto gyda dealltwriaeth ddyfnach a ffyrdd ymarferol o wella effeithlonrwydd, gwerthiant a bodlonrwydd y cwsmeriaid".

"Mae'r tiwtoriaid yn wybodus iawn ac maen nhw'n ddigon craff  i helpu pawb fynd yn ôl at eu cwmnïau a gwella perfformiad - beth bynnag fo'r maes a hynny ar sail y nodau sydd ganddynt fel unigolion ac fel cwmnïau.   Rwy'n credu fod hwnnw'n  ffocws da i'r cwrs yma.   Mae'r tiwtoriaid yn amryddawn ac yn barod i ateb cwestiynau ynghylch nifer o wahanol feysydd".

 

Paul Williams (Datrys Cyf)

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn gweithredu canlyniadau’r sesiynau Academi Busnes Gogledd Cymru(NWBA) y bu i ni fynychu. Rydym wedi apwyntio Cydlynydd Project a 2 Beiriannydd ar gyfer ein swyddfa yn yr Wyddgrug. Byddwn yn symud i swyddfa newydd yn Noc Fictoria yn fuan - rhywbeth yr wyf wedi bod yn ei gynllunio dros y 15 mlynedd diwethaf. Mae'r meddwl clir a'r persbectif a roddodd y sesiynau wedi ein galluogi i symud ymlaen yn hyderus ac wedi rhoi hwb i bawb.

 

Lee Morley (Independent Energy Savers)

Roedd rhai pwyntiau ardderchog ac mi wnes i ddechrau rhoi camau ar waith i ddatblygu fy musnes ar ôl y diwrnod cyntaf.

Roedd y cwrs yn ysgogiad go iawn.  Mi wnaeth Rheolaeth Ariannol wneud imi sylweddoli mod i angen gwneud mwy.

Yn gyffredinol, roedd yn gwrs diddorol iawn.

 

Greg Cain & Tom Johnstone (Anglesey Outdoor Centre)

Mae cynnwys y cwrs dadansoddi busnes strategol wedi bod yn gyfoethog iawn hyd yma ac wedi ei gyflwyno mewn ffordd hawdd iawn i'w gymathu, trwy ymgorffori gwaith sesiwn, trafodaethau a chyfarfodydd un i un.

Mae gan Chris, Leslie a'r tîm lawer o wybodaeth a straeon anecdotaidd a pherthnasol i gadw'r cynnwys yn ddiddorol a difyr.

Rhoddodd y cwrs hyfforddiant gwerth am arian ardderchog i ni, gan gychwyn ar draws cwmpas strategol eang ac yna caniatáu mwy o ddyfnder i ni drwy fentora, cefnogaeth a dysgu yn y meysydd mwyaf perthnasol i'n hanghenion busnes.

Rydym eisoes yn paratoi cynlluniau at newid cadarnhaol yn ein busnes, ac rydym yn edrych ymlaen at fodiwlau Cam 2.

 

Kenny Mackay (Surface Medic)

Fel busnes cymharol newydd, cefais y cwrs hwn yn fuddiol iawn o ran cynnig cynllun i'r cwmni i'w helpu i ehangu.
Mae'r cwrs yn cynnig nifer o ddulliau i gloriannu sefyllfa bresennol eich busnes a sut i fwrw ymlaen i gyflawni eich nodau.

Gallwch rannu eich syniadau gyda pherchenogion a rheolwyr busnes tebyg mewn amgylchedd hamddenol ond gyda ffocws clir. Mae ansawdd arweinwyr y cwrs yn rhagorol ac mae'r cynnig o fentora pellach yn amhrisiadwy.

 

Ymatebion Dienw

“Mae'r tiwtoriaid yn wybodus iawn ac maen nhw'n ddigon craff  i allu helpu pob cyfrannwr yng nghyd-destun eu cwmnïau eu hunain a chynyddu llwyddiant eu perfformiad - ym mha bynnag faes gwaith ac ar sail nodau’r cwmnïau unigol. Rwy'n credu fod hynny'n ffocws allweddol da iawn i'r cwrs hwn. Mae'r tiwtoriaid i gyd yn amryddawn ac yn barod i ateb cwestiynau am nifer o wahanol feysydd”.

“Adnodd gwych i ddatblygu offer cynllunio a gweithredu, cwrdd a rhwydweithio â busnesau lleol eraill, a chael mentor gwybodus a diddorol i helpu i roi'r cwrs ar waith.

Wedi'i gynllunio'n dda, ei feddwl allan yn dda ac yn berthnasol i'n busnes”.

“Roedd y mentora o gymorth mawr i wreiddio'r hyn roeddwn wedi'i ddysgu ar y cwrs a meddwl yn benodol am ei berthynas â'm busnes. Gwnaethom drafod ffyrdd penodol o ddod â busnes newydd i mewn a oedd o gymorth mawr.”
“Bu pob sesiwn yn llawn gwybodaeth ac fe ges i ddigon i gnoi cil yn ei gylch i’w roi ar waith yn fy musnes.  Mae'r pynciau hefyd wedi fy helpu i weld y meysydd yr wyf yn gwneud yn dda ynddynt ar hyn o bryd”

 “Roedd yr ymweliad mentora un i un yn sesiwn hynod werthfawr. Roedd siarad dros wahanol agweddau o’m nghwmni gyda mentor yn fy helpu i edrych ar fy musnes o safbwynt gwahanol a nodi meysydd i ganolbwyntio arnynt a'u datblygu”.

 

Cam Dau – Rheoli Timau

Darllen y Tystebau...

David Easton

Undeb Credyd Cambrian

"Mae'r cwrs Rheoli Timau wedi bod yn wych i fi a fy nghydweithwyr.  Rydym wedi darganfod pa mor dda yr ydym yn gweithio fel tîm. Rydym hefyd wedi dysgu beth rydym ni, fel unigolion, yn gallu ei wneud pan nad ydym mewn sefyllfa sy'n gyfarwydd". 

"Mae'r cwrs Rheoli Timau wedi fy nysgu am ddamcaniaethau arweinyddiaeth y gallaf eu defnyddio wrth fy ngwaith yn arwain tîm bach. Rydw i wedi dysgu sut i reoli sefyllfaoedd penodol a phrosiectau hefyd.  Byddwn yn argymell y cwrs i unrhyw un mewn rôl Arweinyddiaeth neu Reolaeth".

Rhian Toghill (Cambrian Credit Union)

Diolch am ddarparu cwrs mor wych.  Dyma'r cwrs gorau yr ydw i wedi bod arno erioed (ac rydw i wedi bod ar nifer o gyrsiau)". 

Roedd Chris yn diwtor gwych ac yn hawdd ymwneud â fo.  Fe gawsom amser gwych ac o ganlyniad rydw i wir yn teimlo y bydd Undeb Credyd Cambrian yn bendant yn cael budd tymor hir.  Rydw i'n gadael y cwrs yn hyderus fy mod wedi bod yn mynd i'r cyfeiriad cywir a bellach rydw i'n gwybod sut i wella fy hun a chyfrannu at waith y tîm yn fwy effeithiol. Byddwn wir yn argymell y cwrs hwn i bobl eraill. Diolch i chi unwaith eto.

 

Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Darllen y Tystebau...

Ceri Loxton (Wood Knowledge Wales)

Dewisais wneud y cwrs Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol oherwydd roedd angen i fi mynd i’r afael yn sydyn ar sut i wella ein gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol. Roedd y cwrs yn hygyrch ac roedd yn wych i addysgu gan rywun a oedd wedi rhoi'r theori ar waith a gallai roi enghreifftiau ei hun o fywyd go iawn.

Mae'r manteision wedi bod mewn cael amser i ffwrdd o'r swyddfa i ganolbwyntio ar greu cynllun wedi'i dargedu ar gyfer ein hymgyrch cyfryngau cymdeithasol erbyn bwrw ymlaen. Bu'n ddefnyddiol iawn i gyfnewid syniadau gyda'r tiwtor a myfyrwyr eraill.

Mae'r cwrs wedi rhoi'r hyder i mi i roi cynnig ar bethau. Rwyf wedi defnyddio fy sgiliau newydd i ysgrifennu cynllun cyfryngau cymdeithasol, edrych ar wahanol lwyfannau, creu cynnwys, defnyddio llwyfannau golygu lluniau a rhoi mwy o sylw i'n dull.

 

Richard Gallon (Cofnod)

Ar y cyfan, cwrs defnyddiol a diddorol iawn sy'n egluro'n glir amrywiol agweddau'r pwnc yma.

Mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn i fi ar gyfer gwella'r hyn yr ydym yn ei roi ar y cyfryngau cymdeithasol.

Y prif bethau y gwnes i eu hoffi am y modiwl oedd:

  • Syniadau ymarferol iawn
  • Trosolwg ardderchog o bwnc helaeth
  • Tiwtor cyfeillgar gyda sgiliau cyflwyno rhagorol
  • Roedd yn ddiddorol clywed sut mae pobl eraill yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol

 

Anni Nurminen & Louisa Lawrence (Sŵ Môr Môn)

Roedd y cwrs yn fuddiol iawn ac mae wedi fy sbarduno o'r newydd i hyrwyddo fy musnes. Byddwn yn ei argymell i bawb!

Mae'r cwrs yn cael ei egluro a'i gyflwyno'n glir ac roedd yn berthnasol iawn i anghenion fy musnes. Tynnodd sylw at feysydd y mae angen i mi ganolbwyntio arnynt ac mae wedi rhoi llwybr clir iawn i mi ei ddilyn i'r dyfodol o ran y cyfryngau cymdeithasol.

Pwnc hynod ddiddorol - roedd gan y tiwtor synnwyr busnes a llawer iawn o wybodaeth am y pwnc.

Cefais gyfarfod â phobl arbennig ar y cwrs ac roedd yn wych cael rhwydweithio â busnesau eraill yn lleol

 

Bethan Jarvis (Gemwaith Bethan Jarvis)

Roedd fy ymdrechion i ar y cyfryngau cymdeithasol yn eithaf trychinebus cyn mynd ar y cwrs yma. Mae'r cwrs wedi rhoi gwybodaeth a chyngor manwl i mi am y pwnc. Roedd llawer i'w ddysgu, ond dwi'n edrych ymlaen at roi be dwi wedi'i ddysgu ar waith.

Er nad ydw i'n licio sefyll ar fy nhraed a siarad o flaen llond ystafell o bobl, roedd gwneud y gwaith ar PowerPoint ac yna rhoi'r cyflwyniad yn dda er mwyn atgyfnerthu'r pethau y buon ni'n eu dysgu.

Mae gen i lawer o gynlluniau, ac mae'r dyfodol yn edrych yn llewyrchus o ran fy marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol!! Diolch.

 

Gweithredu Rheoli Projectau yn y Gweithle

Darllen y tystebau...

Jay Buckley (Egniol Environmental Ltd)

Gan fod maes rheoli projectau yn weddol newydd i mi ar ôl i mi raddio, roeddwn eisiau dod i ddeall mwy am natur ddamcaniaethol rheoli projectau, yn hytrach na dim ond rhoi hynny ar waith yn y gweithle.

Y peth pwysicaf rwyf wedi'i gael o'r cwrs yw gweld lle mae risgiau i'w cael mewn project. Wrth weithredu felly gall rhywun gynllunio fframwaith y gwaith o'r dechrau, gweld lle gallwn arbed amser neu gostau, neu adnabod unrhyw broblemau a all godi cyn iddynt ymddangos mewn gwirionedd.

 

Owen Bracegirdle (Egniol Environmental Ltd)

Wnes i ddod ar y cwrs oherwydd roeddwn eisiau dod i ddeall yr offer a'r technegau ar gyfer rheoli projectau a gwneud rheoli projectau yn fwy effeithlon.

Yn fy ngwaith byddaf yn sicr yn defnyddio strwythur y rhaglen, a hefyd y dechneg o adnabod rhanddeiliaid a chyfranddalwyr a defnyddio'r dulliau rheoli risg. Bydd hyn yn gwneud projectau'n fwy effeithlon ac yn llifo'n well, a thrwy hynny wneud projectau'n fwy proffidiol.

 

Ymatebion Dienw

Bûm yn rhan o nifer o brojectau Technoleg Gwybodaeth ac rwyf wedi cael profiadau helaeth yn ystod fy mywyd gwaith hyd yma. Mae'r cwrs wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o sut mae rheoli project drwyddi draw, sef cynllunio manwl yn bennaf. Mae Lesley yn diwtor gwych ac mae ganddi gyfoeth o wybodaeth a phrofiad. Oherwydd ei chefndir ym maes rheoli projectau TG gallai'n hawdd ymdeimlo â'r profiadau a gawswn innau hyd yma. Byddwn yn argymell y cwrs yn fawr.

Roedd y cwrs yn gynhwysfawr iawn ac yn tynnu sylw at agweddau nad oeddwn erioed wedi cael fy nysgu amdanynt na'u hystyried o'r blaen.  Yn y dyfodol byddaf yn treulio mwy o amser yn cynllunio projectau ac yn monitro cynnydd er mwyn cael gwell golwg gyffredinol ar fy ngwaith yn hytrach na dim ond dygnu ymlaen.