Myfyrwyr meddygaeth mewn seminar

Meddygaeth i Raddedigion

MAES PWNC ISRADDEDIG

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Meddygaeth i Raddedigion
Myfyrwyr meddygaeth mewn seminar

Pam Astudio Meddygaeth i Raddedigion?

Cyflwynir cwrs Meddygaeth Gogledd Cymru MBBCh GEM mewn partneriaeth rhwng yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol Bangor ac Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. Fel myfyriwr GEM cewch gyfle i wneud eich holl radd feddygol yng Ngogledd Cymru gyda lleoliadau ar draws yr ardal. 

Fideo - Astudio gyda ni

Dewch i glywed gan ein staff a myfyrwyr am y profiad gwych o astudio Meddygaeth ym Mangor. (Mae'r fideo yn Saesneg ond gyda is-deitlau yn Gymraeg.)

Proffil Myfyriwr Gwenllian Roberts

Meddygaeth i raddedigion

"Un o fy hoff bethau am y cwrs yw fod llawer o bobl sy'n lleol yn siarad Cymraeg felly mae llawer o'r gwaith lleoliad yn digwydd yn y Gymraeg a mae hynny'n arbennig."

Myfyrwyr mewn sesiwn hyfforddi

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Meddygaeth i Raddedigion

Mae'r cwrs hwn yn rhoi paratoad cynhwysfawr i chi at yrfa werth chweil fel meddyg sylfaen yn y GIG a'r yrfa y tu hwnt i hynny.  Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i'ch galluogi i feithrin y wybodaeth, y sgiliau clinigol a'r agweddau proffesiynol angenrheidiol sy'n ofynnol gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol, ac fe'i cydnabyddir fel Cymhwyster Meddygol Sylfaenol o dan y Ddeddf Feddygol. Gall graddedigion y rhaglen wneud cais am gofrestriad dros dro gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol. 

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol.

Sgwrsiwch efo'n myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio Meddygaeth i Raddedigion ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Meddygaeth i Raddedigion ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Ein Hymchwil o fewn Meddygaeth i Raddedigion

Yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol, mae ein hymchwil yn defnyddio dulliau blaengar i roi sylw i gwestiynau sylfaenol ym maes meddygaeth a/neu ddatblygu cymwysiadau i ddiwallu anghenion clinigol difrifol. Ymysg y 10 Uchaf am Ansawdd Ymchwil (Complete University Guide 2022) ac mae gennym y nod cyffredinol o wella llwybr y claf, naill ai trwy gyfrannu gwybodaeth newydd i lenwi bwlch pwysig mewn gwybodaeth feddygol neu ddatblygu cymwysiadau sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at wella iechyd a lles.  

Rydym yn canolbwyntio'n gryf ar ymchwil canser lle mae ein timau ymchwil nid yn unig yn archwilio'r prosesau cymhleth sy'n arwain at ddatblygiad, cynnydd ac ymwrthiant canserau i therapïau, ond maent hefyd yn datblygu'r sylfaen ar gyfer therapïau newydd a thechnolegau monitro cleifion. Mae'r timau ymchwil canser wedi'u lleoli yn Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin, sy'n ein hintegreiddio â'r rhwydweithiau ymchwil ehangach mewn prifysgolion ymchwil eraill ledled y byd a darparwyr gofal iechyd. Mae hyn yn sicrhau bod ein hymchwil yn berthnasol i anghenion cleifion canser yng Nghymru a thu hwnt. 

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?