Dau ddyn yn trafod busnes dros fwrdd

Telerau ac Amodau Pryniant

1.1.    Diffiniadau
‘Awdurdodedig' = wedi cael ei lofnodi gan un o'n Swyddogion Awdurdodedig.

'Swyddog Awdurdodedig' = Ein gweithiwr sydd wedi’i Awdurdodi, naill ai'n gyffredinol neu'n benodol, gennym Ni i lofnodi Ein Harcheb Prynu, y gellir cael cadarnhad ohono gan Swyddog Prynu'r Brifysgol drwy e-bostio pryniant@bangor.ac.uk 
'Amodau' = y telerau ac amodau a nodir yn y ddogfen hon fel y’i diwygir o bryd i’w gilydd yn unol ag Amod 29. 

'Contract' = yr ystyr a roddir yn Amod 2 isod.

‘DRhG’ = Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (fel y’i diwygir o bryd i’w gilydd);
'Nwyddau' = y deunyddiau, yr erthyglau, y gwaith a'r gwasanaethau, neu unrhyw ran ohonynt, a ddisgrifir yn y Contract.

'Gwybodaeth' = fel y'i diffinnir o dan adran 84 o'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth;
Gorchymyn' = Ein harcheb ar gyfer y Nwyddau, fel y nodir yn Ein Harcheb Prynu.

‘Diwygio Archebion’ = Ein Diwygiad Archebion Awdurdodedig neu gyfres o Ddiwygiadau Archebion, gyda phob Diwygiad Archebion yn cael blaenoriaeth dros unrhyw Ddiwygiad Archebion cynharach.

'Pecynnu' = unrhyw fath o becynnu gan gynnwys bagiau, casys, carboiau, silindrau, drymiau, paletau, wagenni tanc a chynwysyddion eraill.

'Pris' = yr ystyr a roddir yn Amod 3 isod.

'Archeb Prynu' = Ein Harcheb Prynu Awdurdodedig â'r Amodau Prynu Cyffredinol hyn ar ei gefn neu ynghlwm wrtho neu'n cyfeirio at yr Amodau Prynu Cyffredinol hyn ar ei wyneb.

‘Deddf Gwerthu Nwyddau 1979' = Deddf Gwerthu Nwyddau 1979 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Gwerthu a Chyflenwi Nwyddau 1994.

‘Deddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982' = Deddf Cyflenwi Gwasanaethau 1982 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Gwerthu a Chyflenwi Nwyddau 1994.

'Ni' ac 'Ein' = Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG. 

'Chi’ ac 'Eich' = y person, neu'r cwmni y mae'r Archeb Prynu wedi'i gyfeirio ato.

1.2.    Dehongli:

1.2.1.    Mae person yn cynnwys person naturiol, corff corfforaethol neu anghorfforedig (pa un a oes ganddo bersonoliaeth gyfreithiol ar wahân ai peidio).

1.2.2.    Mae cyfeiriad at barti yn cynnwys ei gynrychiolwyr personol, ei olynwyr a’r rhai a neilltuir ganddo.

1.2.3.    Mae cyfeiriad at ddeddfwriaeth neu ddarpariaeth ddeddfwriaethol yn gyfeiriad ati fel y’i diwygiwyd neu y’i hailddeddfwyd. Mae cyfeiriad at ddeddfwriaeth neu ddarpariaeth ddeddfwriaethol yn cynnwys yr holl is-ddeddfwriaeth a wneir o dan y ddeddfwriaeth neu’r ddarpariaeth ddeddfwriaethol honno.

1.2.4.    Dehonglir unrhyw eiriau sy’n dilyn y termau yn cynnwys y geiriau, ‘yn cynnwys’, ‘yn neilltuol’, ‘er enghraifft’, neu unrhyw ymadrodd cyffelyb mewn modd eglurhaol ac ni fydd yn cyfyngu ar ystyr y geiriau sy’n rhagflaenu’r termau hynny. 

1.2.5.    Mae cyfeiriad at ysgrifennu neu ysgrifenedig yn eithrio ffacs ond nid e-bost.
 

2.1.    Rydych Chi’n cytuno gwerthu ac rydym Ni’n cytuno prynu'r Nwyddau yn unol â'r Contract. Bydd y Contract yn cynnwys (yn nhrefn blaenoriaeth): unrhyw Ddiwygiadau i'r Archeb, yr Archeb Prynu, yr Amodau hyn ac unrhyw ddogfen arall (neu ran o ddogfen) y cyfeirir ati ar yr Archeb Prynu. Mae’r Amodau hyn yn berthnasol i’r Contract ac eithrio unrhyw delerau eraill yr ydych Chi’n ceisio eu gosod neu eu hymgorffori, neu sydd ymhlyg yn y gyfraith, arferion masnach, neu yn arferion neu drefn prynu. Fodd bynnag, pe bai llys ag awdurdod digonol yn dal bod y Contract hwn yn cynnwys eich telerau ac amodau gwerthu Chi, yna os bydd unrhyw wrthdaro neu wrthdaro ymddangosiadol, defnyddir yr Amodau hyn bob amser yn hytrach na'ch telerau ac amodau gwerthu Chi. 

2.2.    Mae'r Archeb yn gyfystyr â chynnig gennym Ni i brynu'r Nwyddau yn unol â'r Amodau hyn. Bernir bod y Gorchymyn wedi'i dderbyn ar y cynharaf o'r canlynol:

2.2.1.    Chi yn cyhoeddi derbyniad ysgrifenedig o'r Gorchymyn; a
2.2.2.    Chi yn gwneud unrhyw weithred sy’n gyson â chyflawni’r Gorchymyn, 
ar y cyfryw bryd y daw’r Contract i fodolaeth. 

2.3.    Rydych yn ildio unrhyw hawl y byddai'n rhaid i Chi fel arall o bosib ddibynnu ar unrhyw derm a gytunir arno, a gyflwynir gyda neu a gynhwysir mewn unrhyw ddogfennau sy'n eiddo i Chi sy'n anghyson â'r Amodau hyn.
 

Byddwch yn gwerthu’r Nwyddau i Ni am y Pris cadarn a sefydlog a nodir yn y Contract neu os na nodir Pris yn y Contract, y pris a nodir yn Eich rhestr brisiau gyhoeddedig sydd mewn grym ar y dyddiad y daeth y Contract i fodolaeth. Bydd y Pris yn cynnwys storio, Pecynnu, yswiriant, danfon, gosod a chomisiynu (fel y bo'n berthnasol) ond ni fydd yn cynnwys TAW y byddwn Ni yn atebol i'w thalu i Chi yn ychwanegol ar y gyfradd gyfredol, yn amodol ar dderbyn anfoneb TAW ddilys. Ni fydd unrhyw daliadau ychwanegol yn ddilys oni bai y cytunir arnynt yn ysgrifenedig gennym Ni.

Bydd gennym yr hawl, ar unrhyw adeg cyn danfon y Nwyddau, i anfon Diwygiad Archeb atoch Chi yn ychwanegu at, yn dileu neu’n addasu'r Nwyddau. Os bydd y Diwygiad Archeb yn achosi newid i'r Pris neu'r dyddiad darparu, yna mae'n rhaid i Chi ohirio cyflawni’r Contract a rhoi gwybod i Ni yn ysgrifenedig ac yn ddi-oed, gan gyfrifo'r Pris a'r dyddiad darparu newydd ar yr un lefel o gost a phroffidioldeb â'r Pris gwreiddiol. Rhaid i chi ganiatáu i Ni o leiaf 10 diwrnod gwaith i ystyried unrhyw Bris a dyddiad darparu newydd. Bydd y Diwygiad Archeb yn dod i rym pan, ond dim ond os bydd Ein Swyddog Awdurdodedig yn derbyn yn ysgrifenedig y Pris a'r dyddiad darparu newydd yn yr amser a nodwch Chi. Os bydd Ein Swyddog Awdurdodedig yn methu â chadarnhau’r Diwygiad Archeb yn yr amser a nodwch, yna ailddechreuir cyflawni’r Contract ar unwaith fel pe na bai’r Diwygiad Archeb hwnnw wedi’i gyhoeddi (ac eithrio y gallwn Ni barhau i arfer Ein hawl i ganslo yn unol ag Amod 5 ac ymestynnir yr amser darparu i gyfnod cymesur â’r cyfnod gohirio).

Yn ychwanegol at Ein hawliau canslo eraill o dan y Contract hwn, gallwn ganslo'r Archeb Prynu ac unrhyw Ddiwygiad Archeb wedyn ar unrhyw adeg cyn dosbarthu trwy anfon rhybudd terfynu atoch. Byddwch yn cydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau rhesymol y gallwn Ni eu rhoi mewn perthynas â'r Nwyddau. Os ydych Chi’n cyflwyno cais terfynu, yna byddwn Ni’n talu i Chi gost unrhyw ymrwymiadau, rhwymedigaethau neu wariant a oedd yn ein barn resymol Ni yn golled anorfod i chi o ganlyniad i'r Contract hwn ar adeg ei derfynu. Byddwch yn gwneud pob ymdrech resymol i liniaru unrhyw golledion o'r fath. Ni fydd cyfanswm yr holl daliadau a wneir neu sy'n ddyledus i Chi o dan y Contract hwn, gan gynnwys unrhyw daliad terfynu, yn fwy na'r Pris. Os na fyddwch Chi’n cyflwyno cais terfynu cyn pen tri mis o ddyddiad Ein rhybudd terfynu yna ni fydd gennym Ni unrhyw atebolrwydd pellach o dan y Contract i Chi.

6.1.    Bydd y Nwyddau yn:
6.1.1.    cydymffurfio ym mhob ffordd â darpariaethau'r Contract;
6.1.2.    gallu cyrraedd yr holl safonau perfformiad a nodir yn y Contract;
6.1.3.    bod yn addas at unrhyw ddiben a wneir yn hysbys i Chi yn benodol neu drwy oblygiad ac yn hyn o beth Rydym yn dibynnu ar Eich sgil a'ch crebwyll;
6.1.4.    bod yn newydd (oni nodir yn wahanol ar yr Archeb Prynu) a bod o ddeunyddiau cadarn a chrefftwaith medrus a gofalus;
6.1.5.    cyfateb i'w disgrifiad neu unrhyw samplau, patrymau, lluniadau, cynlluniau a manylebau y cyfeirir atynt yn y Contract;
6.1.6.    bod o ansawdd boddhaol (yn ystyr Deddf Gwerthu Nwyddau 1979);
6.1.7.    cydymffurfio â'r holl ofynion statudol a rheoliadol cymwys sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu, labelu, pecynnu, storio, trin a dosbarthu'r Nwyddau; ac
6.2.    os ydynt yn gynhyrchion a weithgynhyrchir, heb fod â diffygion o ran dyluniad, deunydd a chrefftwaith, ac yn parhau felly am 12 mis ar ôl eu danfon.
6.3.    Oni bai ei fod yn ofynnol yn benodol o dan y Contract, ni fydd unrhyw gynnwys asbestos yn y Nwyddau.
6.4.    Byddwch yn sicrhau bod gennych Chi wastad bob trwydded, caniatâd, awdurdod, cydsyniad a hawlen sydd eu hangen arnoch i gyflawni Eich rhwymedigaethau o dan y Contract.
 

7.1.    Os yw'r Contract yn cynnwys unrhyw waith neu wasanaethau rydych Chi'n eu cyflawni ar Ein heiddo, yna bydd yr amodau canlynol yn berthnasol:
7.1.1.    Byddwch yn sicrhau y byddwch Chi a'ch gweithwyr, Eich isgontractwyr a'u gweithwyr ac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â Chi yn cadw ym mhob ffordd at bob rhwymedigaeth a osodir arnoch gan y ddeddfwriaeth ddiogelwch gyfredol.
7.1.2.    Byddwch yn sicrhau y byddwch Chi a'ch gweithwyr, Eich isgontractwyr a'u gweithwyr ac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â Chi yn cydymffurfio ag unrhyw reoliadau neu ofynion y byddwn yn eich hysbysu ohonynt yn ysgrifenedig o ran mynediad neu weithio ar Ein heiddo.
 

8.1.    Byddwch Chi’n darparu ac yn talu am unrhyw raglenni cynhyrchu a darparu y gallwn Ni ofyn amdanynt yn rhesymol. Byddwch Chi’n ein hysbysu Ni’n ddi-oed yn ysgrifenedig os yw Eich cynnydd yn llai na’r disgwyl, neu y gallai fod y llai nag unrhyw un o'r rhaglenni hyn.
8.2.    Bydd gennym Ni’r hawl i wirio cynnydd yn Eich gwaith neu yng ngwaith isgontractwyr ar bob adeg resymol. 
8.3.    Gallwn archwilio a phrofi'r Nwyddau ar unrhyw adeg cyn eu danfon. Byddwch yn parhau i fod yn gwbl gyfrifol am y Nwyddau er gwaethaf unrhyw archwiliad neu brofion o'r fath ac ni fydd unrhyw archwiliad neu brawf o'r fath yn lleihau nac yn effeithio fel arall ar Eich rhwymedigaethau o dan y Contract.
8.4.    Os byddwn, yn dilyn archwiliad neu brawf o'r fath, o'r farn nad yw'r Nwyddau'n cydymffurfio neu'n annhebygol o gydymffurfio â'ch ymrwymiadau yn Amodau 6a, Byddwn yn Eich hysbysu a byddwch ar unwaith yn cymryd unrhyw gamau adferol sy'n angenrheidiol i sicrhau cydymffurfiaeth.
8.5.    Mae’n bosibl y byddwn yn cynnal archwiliadau a phrofion pellach ar ôl i Chi gyflawni Eich camau adferol.
8.6.    Ni fydd unrhyw archwiliad, neu brawf yn eich rhyddhau o'ch rhwymedigaethau o dan y Contract hwn.
 

Oni nodir yn wahanol yn y Contract, ni ellir dychwelyd yr holl Becynnu. Os yw'r Contract yn nodi y gellir dychwelyd y deunydd Pecynnu, mae'n rhaid i Chi roi cyfarwyddiadau dychwelyd llawn i Ni yn ysgrifenedig cyn yr amser dosbarthu a rhaid nodi'n glir ar y nodyn danfon y gofyniad i ddychwelyd y deunydd Pecynnu. Rhaid i'r Pecynnu gael ei farcio'n glir i ddangos i bwy y mae'n perthyn. Rhaid i Chi dalu cost yr holl gludiant a thrafod ar gyfer dychwelyd Pecynnu. Ni fyddwn Ni’n atebol am unrhyw Becynnu a gollir neu a ddifrodir wrth eu cludo. Pan fydd Nwyddau'n cael eu danfon mewn cerbyd ffordd, gellir dychwelyd Pecynnu gwag sydd ar gael yn yr un cerbyd.

Rhaid i Chi gadw at holl ofynion cyfreithiol perthnasol y Deyrnas Unedig, yr Undeb Ewropeaidd a chytundebau rhyngwladol perthnasol mewn perthynas ag iechyd, diogelwch a'r amgylchedd, ac yn benodol wrth farcio Nwyddau peryglus, darparu taflenni data ar gyfer deunyddiau peryglus a'r holl ddarpariaethau sy'n ymwneud â bwyd. Rhaid i Nwyddau peryglus gael eu marcio'n glir ac arddangos enw'r deunydd yn Saesneg. Rhaid i ddogfennau cludiant a dogfennau eraill gynnwys datganiad o'r perygl ac enw'r deunydd yn Saesneg. Rhaid cynnwys gwybodaeth argyfwng yn Saesneg gyda'r Nwyddau.

11.1.    Rhaid i Chi dalu i'r Nwyddau gael eu pacio, eu diogelu a'u hanfon yn briodol ac i gyrraedd mewn cyflwr da ar yr amser neu'r amseroedd a'r lle neu'r lleoedd a bennir yn y Contract. Ystyrir fod y Nwyddau wedi eu dofon ar ôl gorffen dadlwytho'r Nwyddau yn y man neu'r lleoedd a nodir yn y Contract.
11.2.    Os ydych Chi neu'ch cludwr yn danfon unrhyw Nwyddau ar yr amser anghywir neu i'r lle anghywir yna gallwn ddidynnu o'r Pris unrhyw gostau storio neu gludiant sy'n deillio o hynny.
 

Os na chaiff y Nwyddau neu unrhyw ran ohonynt eu danfon erbyn yr amser neu’r amseroedd a nodir yn y Contract, neu os nad ydynt yn cydymffurfio â’r ymrwymiadau a nodir yn Amod 6a, yna, heb gyfyngu ar unrhyw un o’n hawliau neu rwymedïau eraill, a ph’un ai a ydym ni wedi derbyn y Nwyddau ai peidio, gallwn arfer unrhyw un neu fwy o'r hawliau a'r rhwymedïau canlynol:
12.1.    i derfynu'r Contract;
12.2.    i wrthod y Nwyddau (yn gyfan gwbl neu'n rhannol) a'u dychwelyd atoch Chi ar Eich menter a'ch cost eich hun;
12.3.    ei gwneud yn ofynnol i Chi atgyweirio neu amnewid y Nwyddau a wrthodwyd, neu ddarparu ad-daliad llawn o bris y Nwyddau a wrthodwyd (os talwyd);
12.4.    i wrthod derbyn unrhyw ddanfoniad dilynol o'r Nwyddau a geisiwch;
12.5.    adennill gennych unrhyw gostau yr awn iddynt yn cael nwyddau cyfnewid gan drydydd parti; ac
12.6.    i hawlio iawndal am unrhyw gostau, colledion neu dreuliau eraill a ddaeth i’n rhan y gellir eu priodoli mewn unrhyw ffordd i'ch methiant i gyflawni Eich rhwymedigaethau o dan y Contract. 
Bydd yr Amodau hyn yn berthnasol i unrhyw Nwyddau a atgyweiriwyd neu a amnewidwyd a gyflenwir gennych.
Mae ein hawliau a'n rhwymedïau o dan yr Amodau hyn yn ychwanegol at Ein hawliau a'n rhwymedïau a awgrymir gan statud a chyfraith gwlad.

13.1.    Byddwch yn ysgwyddo pob risg o golled neu ddifrod i'r Nwyddau nes gorffen eu danfon a byddwch yn eu hyswirio yn unol â hynny.
13.2.    Bydd perchnogaeth y Nwyddau yn cael ei throsglwyddo i Ni pa un bynnag o’r canlynol yw’r cynharaf:
13.2.1.    ar gwblhau danfoniad y Nwyddau, ond heb leihau effaith Ein hawl i wrthod o dan y Contract hwn, ac
13.2.2.    y dyddiad y talwyd am y Nwyddau yn llawn NEU os talwn unrhyw flaenswm neu daliad fesul cam, ar yr adeg y gwneir taliad o'r fath, ac os felly rhaid i Chi nodi'r Nwyddau fel Ein heiddo cyn gynted â phosibl.
 

Bydd gennym Ni’r hawl i wrthod y Nwyddau yn gyfan gwbl neu'n rhannol p'un a dalwyd amdanynt yn llawn neu'n rhannol o fewn amser rhesymol i'w dosbarthu os nad ydynt yn cydymffurfio â gofynion y Contract hwn. Cytunir y gallwn Ni arfer yr hawl i wrthod er gwaethaf unrhyw ddarpariaeth a geir yn adran 11 neu adran 15A neu adran 30 (is-adrannau 2A a 2B) neu adran 35 Deddf Gwerthu Nwyddau 1979. Byddwn Ni’n rhoi cyfle rhesymol i Chi roi Nwyddau newydd sy'n cydymffurfio â'r Contract hwn yn lle'r Nwyddau, ac ar ôl hynny bydd gennym hawl i derfynu’r Contract a phrynu'r Nwyddau sy’n cyfateb agosaf yn rhywle arall.
Os terfynir o dan yr amod hwn, sef Amod 14, rhaid i Chi ad-dalu ar unwaith unrhyw arian a dalwyd o dan y Contract heb gadw unrhyw swm na thynnu unrhyw swm o gwbl. Ni fydd terfynu'r Contract o dan yr Amod hwn yn effeithio ar unrhyw hawliau eraill a all fod gennym. Rhaid i Chi gasglu'r holl Nwyddau a wrthodwyd o fewn amser rhesymol neu byddwn Ni’n eu dychwelyd atoch Chi, a Chi fydd yn derbyn unrhyw risg a chost yn ymwneud â hynny.
 

Oni nodir yn wahanol yn y Contract byddwn yn talu o fewn 30 diwrnod i dderbyn anfoneb gywir. Byddwch yn anfon anfoneb atom ar yr amser a nodir yn yr Archeb Prynu, neu, os na nodir amser o'r fath, ar unrhyw adeg ar ôl cwblhau'r danfoniad. Rhaid cyfeirio eich anfoneb at yr adran a nodir ar yr Archeb Prynu a rhaid iddi ddyfynnu rhif llawn yr Archeb Prynu. Bydd TAW, lle bo hynny'n berthnasol, yn cael ei ddangos ar wahân ar bob anfoneb fel tâl ychwanegol net. Ni fyddwn Ni’n gyfrifol am oedi cyn talu a achosir gan Eich methiant i gydymffurfio â'n Cyfarwyddiadau anfonebu Ni.

Cytunir ar y canlynol yn benodol rhyngom Ni:
16.1.    Byddwch yn gwneud iawn ar unwaith ac yn talu am unrhyw ddiffyg yn y Nwyddau yr ydym Ni’n eu darganfod drwy ddefnydd priodol yn ystod 12 mis cyntaf eu defnyddio, neu 18 mis o'r dyddiad y gwnaethom Ni eu derbyn, pa bynnag gyfnod a ddaw i ben gyntaf. Gall diffygion o'r fath ddeillio o'ch dyluniad diffygiol Chi, Eich cyfarwyddiadau gwallus o ran defnyddio, neu ddeunyddiau annigonol neu ddiffygiol neu grefftwaith gwael neu os byddwch yn torri’ch rhwymedigaethau mewn unrhyw ffordd arall, p'un ai yn y Contract hwn neu yn ôl y gyfraith.
16.2.    Bydd atgyweiriadau neu gynhyrchion newydd yn eu lle yn dod o dan y warant uchod ond am gyfnod o 12 mis ar ôl i Ni eu derbyn.
16.3.    Byddwch yn sicrhau bod darnau sbâr cydnaws ar gael i hwyluso atgyweiriadau (lle bo hynny'n berthnasol) am gyfnod o 10 mlynedd o leiaf o ddyddiad darparu'r Nwyddau.
 

17.1.    Byddwch yn ein hindemnio Ni rhag unrhyw golled, gweithred, cost, hawliad, galw, iawndal, treuliau a rhwymedigaethau o gwbl (gan gynnwys unrhyw golledion uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol, colli elw, colli enw da a'r holl log, cosbau a chostau cyfreithiol (wedi'u cyfrifo ar sail indemniad llawn) a’r holl gostau a threuliau proffesiynol eraill) a ddaeth i’n rhan o ganlyniad i neu mewn cysylltiad â’r canlynol: 
17.1.1.    unrhyw honiad a wneir yn ein herbyn am dor-amod gwirioneddol neu honedig o hawliau eiddo deallusol trydydd parti sy’n deillio o neu mewn cysylltiad â gweithgynhyrchu, cyflenwi neu ddefnyddio’r Nwyddau, i’r graddau y gellir priodoli’r honiad i’ch gweithredoedd neu’ch diffyg gweithredu neu’r cyfryw o eiddo Eich cyflogeion, asiantau neu isgontractwyr;
17.1.2.    unrhyw honiad a wneir yn ein herbyn am farwolaeth, anaf personol neu ddifrod i eiddo sy'n deillio o, neu mewn cysylltiad â diffygion yn y Nwyddau, i'r graddau y gellir priodoli'r diffygion yn y Nwyddau i'ch gweithredoedd neu'ch diffyg gweithredu Chi neu’r cyfryw o eiddo Eich gweithwyr, asiantau neu isgontractwyr;
17.1.3.    unrhyw honiad a wneir yn ein herbyn gan drydydd parti sy’n deillio o neu mewn cysylltiad â chyflenwi’r Nwyddau, i’r graddau y mae honiad o’r fath yn deillio o’r tor-amod, perfformiad esgeulus neu fethiant neu oedi wrth gyflawni’r Contract gennych Chi, neu’r cyfryw o eiddo Eich cyflogeion, asiantau neu isgontractwyr;
17.1.4.    unrhyw anaf personol neu farwolaeth unrhyw un o'ch cyflogeion Chi neu Ein cyflogeion, asiantau, isgontractwyr neu gynrychiolwyr eraill tra ar Ein heiddo ni p'un a yw'r cyfryw rai (ar yr adeg yr achosir anaf personol neu farwolaethau o'r fath) yn gweithredu yng nghwrs eu cyflogaeth neu beidio; ac
17.1.5.    unrhyw dorri’r Amodau hyn neu unrhyw delerau neu rwymedigaethau gennych a awgrymir gan Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979, Deddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982 neu unrhyw statud neu ddarpariaeth statudol arall sy’n berthnasol i’r Contract neu i Nwyddau neu waith a gwmpesir drwy hynny. Ni fydd yr indemniad hwn yn cael ei effeithio na’i hepgor drwy arfer Ein hawliau o dan Amod 14.
17.1.6.     Bydd gennych yswiriant boddhaol gydag yswiriwr ag enw da i gyflawni Eich rhwymedigaethau yswiriant trwy gydol y Contract hwn, gan gynnwys yswiriant atebolrwydd cyhoeddus o leiaf £2M (dwy filiwn o bunnoedd Sterling). Byddwch yn sicrhau fod gennych yswiriant yn erbyn yr holl risgiau hynny sy'n deillio o'ch indemniad Chi yn Amod 17(c). Dangosir i Ni ar gais dystiolaeth foddhaol o yswiriant o'r fath ac y talwyd y premiymau cyfredol.
 

Gallwn ar unrhyw adeg wrthbwyso unrhyw atebolrwydd sydd gennych Chi i Ni yn erbyn unrhyw atebolrwydd sydd gennym Ni i Chi, boed naill ai’r atebolrwydd hwnnw yn y presennol neu yn y dyfodol, wedi dirwyn i ben ai peidio, a ph'un a yw'r naill atebolrwydd neu'r llall yn codi o dan y Contract hwn ai peidio. Os yw'r rhwymedigaethau sydd i'w gwrthbwyso wedi'u mynegi mewn gwahanol arian cyfred, gallwn drosi'r naill rwymedigaeth neu'r llall ar gyfradd gyfnewid y farchnad at ddiben gwrthgyfrifiad. Ni fydd unrhyw arferiad gennym Ni o'n hawliau o dan yr Amod 18 hwn yn cyfyngu nac yn effeithio ar unrhyw hawliau neu rwymedïau eraill sydd ar gael i Ni o dan y Contract hwn neu fel arall.

Os ydych Chi neu Ni yn wynebu oedi neu rwystr rhag cyflawni rhwymedigaethau o dan y Contract hwn gan amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth resymol y naill barti neu'r llall (yn cynnwys heb gyfyngiad unrhyw fath o ymyrraeth gan y llywodraeth, streiciau a chloi allan sy'n berthnasol i'r Archeb Prynu neu beiriant yn torri), rhaid dal yn ôl rhag cyflawni, ac os na ellir cwblhau o fewn amser rhesymol ar ôl y dyddiad dyledus fel y nodir yn yr Archeb Prynu, yna gall y naill barti neu'r llall derfynu’r Contract drwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r llall. 

20.1 Bydd yr holl offer, deunyddiau, lluniadau, manylebau a chyfarpar a data arall ('yr Erthyglau') a rown fenthyg i Chi mewn cysylltiad â'r Contract yn aros yn Eiddo i Ni bob amser ac yn cael ei dychwelyd i Ni yn ôl y galw mewn cyflwr da a defnyddiol (caniateir traul arferol) ac maent i'w defnyddio gennych Chi at ddibenion cwblhau'r Contract yn unig. Rydych Chi’n cytuno na wneir unrhyw gopi o unrhyw un o'r Erthyglau heb gydsyniad ysgrifenedig Ein Swyddog Awdurdodedig. Hyd nes y dychwelwch yr holl Erthyglau atom Ni, Chi fydd yn derbyn unrhyw risg ac yn talu am eu hyswirio rhag colled, lladrad neu ddifrod. Chi fydd yn talu am unrhyw golled neu ddifrod i Erthyglau o'r fath. Rhaid cael gwared ar yr holl sgrap sy'n deillio o gyflenwi Erthyglau o'r fath yn ôl ein disgresiwn Ni, a rhaid talu’r holl elw o werthu sgrap o'r fath i Ni yn llawn ar unwaith.
20.2.    Bydd unrhyw wybodaeth sy'n deillio o'n heiddo Ni neu a gyfathrebir i Chi mewn cysylltiad â'r Contract yn cael ei chadw'n gyfrinachol ac ni chaiff, heb gydsyniad ysgrifenedig Ein Swyddog Awdurdodedig, ei chyhoeddi na'i datgelu i unrhyw drydydd parti, na'i defnyddio gennych Chi ac eithrio at ddibenion gweithredu'r Contract.
 

21.1.    Os yw'r Contract yn cynnwys gwaith dylunio a / neu ddatblygu:
21.1.1.    Bydd yr holl hawliau yng nghanlyniadau gwaith sy'n codi o'r Contract hwn neu'n deillio ohono, gan gynnwys dyfeisiadau, dyluniadau, hawlfraint a gwybodaeth, yn eiddo i Ni, a bydd gennym Ni’r unig hawl i benderfynu a ofynnir am unrhyw freinlythyrau, dyluniad cofrestredig, nod masnach a diogelwch arall.
21.1.2.    Byddwch yn cyfathrebu â Ni bob canlyniad o'r fath ar unwaith ac os gofynnir amdano a chyda Ni’n talu am hynny, byddwch Chi’n gwneud yr holl weithredoedd a phethau sy'n angenrheidiol i'n galluogi Ni neu Ein henwebai i gael breinlythyrau, dyluniadau cofrestredig a diogelwch arall ar gyfer canlyniadau o'r fath ym mhob tiriogaeth, a phennu'r un peth i Ni neu Ein henwebai.
21.1.3.    Rhaid i Chi sicrhau bod yr holl wybodaeth dechnegol (gan gynnwys rhaglenni cyfrifiadurol a gwybodaeth raglennu) sy'n codi o'r Contract hwn neu'n deillio ohono yn cael ei chadw'n gwbl gyfrinachol ac eithrio unrhyw wybodaeth o'r fath sy'n dod yn wybodaeth gyhoeddus heblaw trwy dorri'r Contract hwn.
 

Ac eithrio'r Nwyddau a wneir i'n dyluniad neu gyfarwyddiadau Ni, rydych Chi’n gwarantu na fydd y Nwyddau na'n defnydd Ni ohonynt yn torri unrhyw batent, dyluniad cofrestredig, nod masnach, hawlfraint na hawl warchodedig arall, ac yn ymrwymo i'n hindemnio Ni yn erbyn pob gweithred, hawliad, galwad, cost, taliad a thraul sy'n codi neu’n deillio o dorri unrhyw hawl o'r fath neu os honnir y torrwyd unrhyw hawl o’r fath.

Heb effeithio ar ein hawliau neu ein rhwymedïau eraill, Os ydych Chi’n torri unrhyw un o ddarpariaethau'r Contract hwn, neu'n methu â chadw atynt, gallwn roi rhybudd ysgrifenedig i Chi yn ymwneud â hynny, a bydd gennych Chi 28 diwrnod ar ôl derbyn yr hysbysiad i wneud yn iawn am hynny. Pe baech Chi’n methu â gwneud yn iawn am dorri'r contract neu fethu â chadw ato, yna bydd gennym Ni’r hawl i roi rhybudd ysgrifenedig i Chi sy'n terfynu'r Contract ar unwaith.

24.1.    Os ydych yn:
24.1.1.    cymryd unrhyw gam neu gamau mewn cysylltiad â mynd i ddwylo’r gweinyddwyr, dirwyn i ben dros dro neu unrhyw gyfuniad neu drefniant gyda’ch credydwyr (ac eithrio mewn perthynas ag ailstrwythuro solfent), cael moratoriwm, cael eich dirwyn i ben (boed yn wirfoddol neu drwy orchymyn y llys, oni bai at ddiben ailstrwythuro solfent), penodi derbynnydd i unrhyw un o’ch asedau neu roi’r gorau i fasnachu neu, os cymerir y cam neu’r camau gweithredu mewn awdurdodaeth arall, mewn cysylltiad ag unrhyw weithdrefn gyfatebol yn yr awdurdodaeth berthnasol;
24.1.2.    cymryd unrhyw gam neu gamau mewn cysylltiad â chael eich gwneud yn fethdalwr, gwneud unrhyw gyfuniad neu drefniant gyda’ch credydwyr, penodi derbynnydd i unrhyw un o’ch asedau, neu roi’r gorau i fasnachu neu os cymerir y cam neu’r camau gweithredu mewn awdurdodaeth arall, mewn cysylltiad ag unrhyw weithdrefn gyfatebol yn yr awdurdodaeth berthnasol;
24.1.3.    atal dros dro, neu fygwth atal, neu roi'r gorau neu fygwth rhoi'r gorau i gynnal eich busnes cyfan neu ran sylweddol o'ch busnes; neu
24.1.4.    mae Eich sefyllfa ariannol yn gwaethygu i’r graddau y gellir cyfiawnhau’n rhesymol y farn bod Eich gallu i anrhydeddu telerau’r Contract mewn perygl
yna gallwn, heb effeithio ar unrhyw un arall o'n hawliau o dan y Contract, derfynu'r Contract ar unwaith trwy gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i Chi neu unrhyw un arall y gallai'r Contract fod yn berthnasol iddynt.
 

Ni chaiff y Contract ei aseinio gennych Chi na'i is-gontractio yn ei gyfanrwydd. Ni fyddwch Chi’n is-gontractio unrhyw ran o'r Contract heb Ein caniatâd ysgrifenedig, ond ni fyddwn Ni’n gwrthod neu ohirio cydsyniad o'r fath yn afresymol. Ni fydd y cyfyngiad a geir yn y cyfryw Amod 25 yn berthnasol i is-gontractau ar gyfer deunyddiau am fân fanylion neu ar gyfer unrhyw ran y mae'r gwneuthurwyr wedi'u henwi yn y Contract. Byddwch Chi’n gyfrifol am yr holl waith a wneir a'r Nwyddau a gyflenwir gan yr holl is-gontractwyr.

Mewn cysylltiad â'r contract hwn neu unrhyw Gontract arall rhyngoch Chi a Ni, ni fyddwch Chi’n rhoi, darparu, na chynnig i'n staff a'n hasiantau Ni unrhyw fenthyciad, ffi, gwobr, rhodd nac unrhyw dâl neu fantais o gwbl. Os bydd unrhyw achos o dorri’r cyfryw Amod 26, byddwn, heb effeithio ar unrhyw hawliau eraill a all fod gennym, yn rhydd i derfynu'r Contract hwn ac unrhyw Gontract arall ar unwaith ac i adennill oddi wrthych Chi unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i derfynu o'r fath. Rydych yn cydnabod Ein bod yn ddarostyngedig i ofynion Deddf Llwgrwobrwyo 2010 a Pholisi Gwrth-Lwgrwobrwyo Prifysgol Bangor a byddwch yn ein cynorthwyo ac yn cydweithredu â Ni yn unol â hynny.

Nid yw ildio unrhyw hawl neu rwymedi ond yn effeithiol os nodir hynny yn ysgrifenedig ac ni chaiff ei ystyried yn ildiad o unrhyw hawl neu rwymedi dilynol. Ni fydd oedi neu fethiant i arfer, neu arferiad unigol neu rannol, o unrhyw hawl neu rwymedi yn ildio'r hawl neu'r rhwymedi hwnnw nac unrhyw hawl neu rwymedi arall, ac ni fydd yn atal nac yn cyfyngu ar arfer pellach o'r hawl neu rwymedi hwnnw nac unrhyw hawl neu rwymedi arall.

28.1.    Caiff pob hysbysiad a chyfathrebu y mae'n ofynnol i Chi neu Ni eu hanfon mewn cysylltiad â'r Contract hwn yn ysgrifenedig eu dosbarthu â llaw neu eu hanfon trwy bost dosbarth cyntaf rhagdaledig neu wasanaeth dosbarthu diwrnod gwaith nesaf arall. Os cânt eu hanfon atoch Chi, anfonir hysbysiadau i'ch swyddfa gofrestredig neu'ch prif swyddfa. Os anfonir atom Ni, anfonir hysbysiadau at y Swyddog Prynu, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG. Bernir bod unrhyw hysbysiad wedi'i dderbyn yn briodol:
28.1.1.    os caiff ei ddanfon â llaw, ar yr adeg y gadewir yr hysbysiad yn y cyfeiriad priodol; ac
28.1.2.    os caiff ei anfon ar ffurf post dosbarth cyntaf rhagdaledig neu drwy wasanaeth dosbarthu diwrnod nesaf arall, am 9 y bore ar yr ail ddiwrnod busnes ar ôl y dyddiad postio.
Nid yw’r cyfryw Amod 28 yn berthnasol i gyflwyno unrhyw achosion neu ddogfennau eraill mewn unrhyw achos cyfreithiol neu, lle bo’n berthnasol, unrhyw gyflafareddu neu ddull arall o ddatrys anghydfod.
 

Ni fydd unrhyw ychwanegiad, newid neu amnewid i’r Amodau hyn yn ein rhwymo Ni nac yn ffurfio rhan o'r Contract oni bai a hyd nes y cânt eu derbyn yn ysgrifenedig gan Ein Swyddog Awdurdodedig.

Rydych yn cydnabod Ein bod yn rhwym wrth ofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a byddwch yn cynorthwyo ac yn cydweithio gyda Ni i’n galluogi i gydymffurfio ag unrhyw ofynion o’r fath sy’n ymwneud â datgelu gwybodaeth.

Os cawn gais i ddatgelu unrhyw wybodaeth sydd, dan y Cytundeb hwn, yn Wybodaeth Gyfrinachol sy’n eiddo i Chi, bydd yn rhoi gwybod i Chi ac yn ymgynghori â Chi. Byddwch yn ymateb i Ni cyn pen 5 diwrnod gwaith wedi derbyn Ein hysbysiad am y cais. Os digwydd i Chi beidio ag ymateb yn y cyfnod sydd yn ofynnol cadwn yr hawl i ddatgelu’r cyfryw wybodaeth heb ymgynghori ymhellach â Chi.

Byddwn yn gyfrifol am benderfynu, yn ôl Ein doethineb llwyr Ein hun, p’un a yw’r wybodaeth:-
a.    wedi ei heithrio rhag ei datgelu yn unol â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth; a
b.    i’w datgelu mewn ymateb i gais am Wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid         Gwybodaeth.
Ni fyddwch Chi mewn unrhyw achos yn ymateb yn uniongyrchol i gais am Wybodaeth oni bai Eich bod wedi'ch awdurdodi'n benodol gennym Ni i wneud hynny.

Rydych yn cydnabod y gallwn Ni fod dan orfodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i ddatgelu gwybodaeth wedi ymgynghori â Chi ac wedi ystyried eich barn.
 

31.1.    Y Contract yw'r cytundeb cyfan rhyngoch Chi a Ni sy'n ymwneud â'r gwrthrych dan sylw.
31.2.    Mae pob parti’n cydnabod, wrth ymrwymo i’r Contract, nad yw’n dibynnu ar unrhyw ddatganiad, cynrychiolaeth, sicrwydd neu warant (boed wedi’i wneud yn ddiniwed neu’n esgeulus) nad yw wedi’i nodi yn y Contract. Mae pob parti yn cytuno na fydd yn hawlio am gamddatganiad diniwed neu esgeulus [neu gamddatganiad esgeulus] yn seiliedig ar unrhyw ddatganiad yn y Contract.

Os yw unrhyw ddarpariaeth neu ran-ddarpariaeth o’r Contract hwn yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy neu’n dod felly, bernir ei fod wedi’i ddileu, ond ni fydd hynny’n effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd gweddill y Contract. Os bernir bod unrhyw un o ddarpariaethau’r Contract wedi eu dileu o dan gyfryw Amod 32, bydd y partïon yn trafod yn ddidwyll i gytuno ar ddarpariaeth yn ei lle sydd, i’r graddau mwyaf posibl, yn cyflawni canlyniad masnachol bwriadedig y ddarpariaeth wreiddiol.

Nid yw’r Contract hwn yn arwain at unrhyw hawliau o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 i orfodi unrhyw un o delerau’r Contract.

Bydd Cyfraith Cymru a Lloegr yn berthnasol i’r Contract hwn ac awdurdodaeth anghyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?