Adolygiad Tryloywder

Sefydlwyd yr Adolygiad Tryloywder ac Atebolrwydd ar gyfer Addysg Uwch yn dilyn Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant y Llywodraeth ym 1998.

Canllawiau TRAC

cynrychiolaeth y  broses

Annwyl gydweithiwr, 

Rhaid i'r brifysgol adrodd i HEFCW am ei chostau ariannol blynyddol, yn gostau addysgu, costau ymchwil a chostau eraill, gan ddefnyddio methodoleg o'r enw TRAC (Ymdrin yn Eglur â Chostio), a elwir hefyd yn Arolwg Eglurder. Er mwyn dyrannu'r costau i'r categorïau hyn mae gofyn i staff adrodd sut maent yn dyrannu eu hamser rhwng addysgu, ymchwil a gweithgareddau eraill (ymgynghori bydd hyn yn bennaf) a hefyd faint o amser a dreuliwyd yn cefnogi'r gweithgareddau hynny (e.e. paratoi cynigion ymchwil).

Fel rheol, byddem yn disgwyl i staff ar gontractau addysgu fod â chanrannau uchel o amser addysgu a gyllidir yn gyhoeddus neu fel arall (e.e. darlithoedd, goruchwyliaeth, marcio ac ati) gyda rhywfaint o amser i gefnogi addysgu (e.e. cefnogaeth fugeiliol). Gall staff ar gontractau addysgu ac ymchwil amser fod ag yn unrhyw un o'r categorïau TRAC. Mae'n arferol bod â chanrannau is yn y categorïau ategol nag yn y categorïau uniongyrchol, sef addysgu, ymchwil ac arall, ond nid yw hyn yn wir bob amser.

Mae’r prif gyrff cyllido ymchwil, megis UKRI, yn gofyn inni brisio projectau gan ddefnyddio model Cost Economaidd Llawn (FEC), sydd yn ei dro yn seiliedig ar ddata TRAC. Gall UKRI dynnu arian yn ôl, neu ei atal, os bydd un o archwiliadau rheolaidd UKRI yn nodi problemau gyda methodoleg neu ddata TRAC.

Rhan allweddol o fethodoleg TRAC yw'r data dyrannu amser staff, sy’n rhaid ei ddiweddaru’n rheolaidd. Mae rhai blynyddoedd ers inni gasglu data amser, felly diben y llythyr hwn yw eich atgoffa o'r broses hon. 

Rhaid casglu'r data amser newydd gan staff am gyfnod o flwyddyn (01/06/22 i 31/05/23) a bydd yn cael ei rannu dros dri chyfnod o bedwar mis yr un:

•    01/06/22 i 30/09/22 (ffurflen i'w llenwi erbyn 15/10/22)
•    01/10/22 i 31/01/23 (ffurflen i'w llenwi erbyn 15/02/23)
•    01/02/23 i 31/05/23 (ffurflen i'w llenwi erbyn 15/06/23)

Cesglir y data arolwg drwy ffurflen ar-lein ar ddiwedd pob cyfnod (sylwch na fydd y ffurflen ar-lein ar gael ichi nes bydd y cyfnod wedi dod i ben, sy’n amod archwilio allanol, e.e. ni ellir llenwi ffurflen y cyfnod cyntaf tan 01/10/22) a bydd gofyn ichi rannu eich amser rhwng addysgu, ymchwil a gweithgareddau eraill a gweithgareddau cefnogi ar ffurf canran yn hytrach na nifer o oriau neu ddyddiau. Dim ond er mwyn dyrannu costau y caiff y data a ddarperir ei ddefnyddio a chaiff ei drin yn gyfrinachol ac ni chaiff ei rannu gyda neb y tu mewn na'r tu allan i'r brifysgol.

Caiff y ffurflenni TRAC a gyflwynir eu harchwilio'n fanwl gan CCAUC a'u meincnodi yn erbyn prifysgolion eraill yn y Deyrnas Unedig, felly mae'n bwysig iawn bod y datganiadau'n cael eu cwblhau mewn modd cywir ac amserol. Mae'r data a ddarperir hefyd yn dylanwadu ar gyfraddau cost ystadau a chostau anuniongyrchol. 

Gall cynghorau ymchwil archwilio cyfradd gyflwyno’r data dyrannu amser ac os yw cyfradd gyflwyno cyffredinol ysgol yn llai na 75% am y tri chyfnod, byddant yn cosbi'r brifysgol.
Dylid anfon unrhyw ymholiadau at TAS@bangor.ac.uk
Cofion,

Dylan James
Pennaeth Cyfrifon Ariannol
Swyddfa Gyllid
Prifysgol Bangor


Alison Armstrong
Rheolwr Cyllid
Swyddfa Gyllid
Prifysgol Bangor

Mae'r gofyniad hwn yn dilyn y diweddariad diweddaraf gan Grŵp Datblygu'r Adolygiad Tryloywder.
•    Dylid dyrannu gwaith ymchwil a ariennir gan y sefydliad lle nad oes noddwr allanol ar gyfer project ymchwil, ond bod yna allbynnau ymchwil, i ‘Ymchwil – Wedi’i Hunanariannu’ (ar y ffurflen TAS).
•    Dylid dyrannu gwaith ymchwil a ariennir gan y sefydliad lle nad oes noddwr allanol ar gyfer project ymchwil a dim allbynnau ymchwil, i ‘Ymchwil – Wedi’i Hunanariannu’ (ar y ffurflen TAS). 
•    Mae’n bosibl y bydd angen i ysgolion, sydd â’u prif genhadaeth neu bwyslais strategol ar Ddysgu, fod angen a chefnogi eu hacademyddion i wneud ymchwil a ariennir gan y Sefydliad. Gwneir hyn gyda'r prif nod o gefnogi eu gweithgaredd Addysgu.  Dylid dyrannu Ymchwil o'r fath i 'Addysgu - Ymchwil a Ariennir gan Sefydliad i Gefnogi Addysgu' (ar y ffurflen TAS).
 

Dylai’r Amserlen Dyrannu Amser (TAS) gael ei chwblhau gan yr holl staff academaidd a thechnegol y gofynnwyd iddynt wneud hynny am y cyfnodau canlynol:
•   01/10/22 i 31/01/23 (ffurflen i'w llenwi erbyn 15/02/23)
•  
  01/06/22 i 30/09/22 (ffurflen i'w llenwi erbyn 15/10/22)
•   01/02/23 i 31/05/23 (ffurflen i'w llenwi erbyn 15/06/23)

Mae cynllun y wefan TRAC yn gyfleus ar gyfer cwblhau'r ffurflen yn derfynol a'i dychwelyd i Reolwr Data TRAC, ond ar gyfer defnyddwyr tro cyntaf nid yw'n ddelfrydol ar gyfer cael trosolwg cyffredinol o'r dasg dan sylw.

Credwn y bydd yr awgrymiadau canlynol yn helpu i leihau eich amser cyffredinol ar y dasg hon.

•    ARGRAFFWCH GOPI CALED O'R NODYN ATGOFFA A'R NODIADAU CYSYLLTIEDIG A'R NODIADAU AR Y WEFAN HON
•    PORWCH DRWY Y RHAIN I GAEL TROSOLWG CYFFREDINOL O'R DASG

Mae'r ffurflen TAS yn gofyn i chi feddwl mewn ffordd anghyfarwydd am sut y gwnaethoch dreulio'ch amser ar wahanol weithgareddau. Bydd y nodyn atgoffa yn eich cynorthwyo i gadw cofnod o’r amser a dreuliwyd ar y gweithgareddau hyn yn wythnosol, gwybodaeth y gallwch wedyn ei throsglwyddo i’r TAS ar ddiwedd pob cyfnod. Dim ond i gynorthwyo gyda chwblhau'r TAS y mae'r nodyn atgoffa ac ni ddylid  ei ddychwelyd.

Cyn ceisio cwblhau naill ai’r nodyn atgoffa neu’r TAS, mae’n well edrych yn gyntaf ar y prif grwpiau o weithgareddau, ac yn ail i sganio drwy’r enghreifftiau o weithgareddau yn y nodiadau esboniadol i fod yn glir ynghylch pa weithgareddau y dylid eu cyfrif ym mhob adran ac is-adran.

•    DEFNYDDIO'R NODYN ATGOFFA I'CH HELPU I GADW COFNOD O SUT YR YDYCH YN TREULIO EICH AMSER BOB WYTHNOS; GALLWCH EI GWBLHAU MEWN ORIAU, DYDDIAU NEU GANRANIADAU

Meddyliwch yn arbennig o ofalus am yr amser a dreulir ar weithgareddau Cymorth (S) ar gyfer Addysgu, Ymchwil ac Arall – mae’n hawdd drysu rhwng y gweithgareddau hynny y dylid eu cyfrif yn uniongyrchol fel Addysgu, Ymchwil ac Arall a’r rhai sy’n cefnogi’r agweddau hyn. Yn aml gall hyn arwain at danamcangyfrif y canrannau a adroddwyd ar gyfer amser cymorth. Bydd y nodiadau esboniadol yn eich arwain yma ac yn adlewyrchu'r grwpiau gweithgaredd sy'n ofynnol gan yr Adolygiad Tryloywder.

Dylid cymryd gofal arbennig wrth wahaniaethu rhwng Cyrsiau Addysgu a Ariennir yn Gyhoeddus a Chyrsiau Addysgu nas Ariennir yn Gyhoeddus - Gweler Nodyn 3 a Nodyn 4 (yn unol â Nodiadau Cwblhau'r Atodlen a Gwybodaeth Bellach).

Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y diweddariad ynghylch dyrannu Ymchwil a Ariennir gan Sefydliadau.

•    AR DDIWEDD POB CYFNOD PEDWAR MIS CYFRIFWCH Y CANRAN O AMSER YR YDYCH WEDI EI WARIO AR BOB GWEITHGAREDD A TROSGLWYDDO'R WYBODAETH HON I'R TAS
•    RHOWCH Y CANRANNAU RYDYCH WEDI PENDERFYNU ARNYNT AR GYFER POB BLWCH AR Y FFURFLEN
 

Cyffredinol

Gweler yr adran Cynghorion  ar gyfer y dull a awgrymir ar gyfer yr ymarfer dyrannu amser.

Ar ffurflenni TAS dylid nodi canrannau i'r rhif cyfan agosaf.

Gofynnir am ddata amser mewn termau %, nid oriau, fel, ni waeth beth yw hyd gwirioneddol eich wythnos waith arferol, yr ydym yn cydnabod y gallai fod yn hwy na’r 37.5 awr gonfensiynol, y gallwn ddosrannu costau cyflogres cyfanredol pob gradd o staff yn gywir i addysgu, ymchwil, arall a chymorth. Bydd y canrannau hyn hefyd yn caniatáu i'r cyfraddau llafur dyddiol cywir a gorbenion gael eu cyfrifo at ddibenion prisio contract.

Wrth ystyried rhannu cyfanswm yr amser a dreuliwyd ar bob gweithgaredd (100%) dylech eithrio unrhyw amser a gymerir ar gyfer gwyliau (statudol neu arall) ac amser ar waith preifat a wneir yn bersonol (e.e. gwaith ymgynghoriaeth a wneir gyda'r nos/penwythnosau/cyfnodau gwyliau).

Os yw eich apwyntiad yn rhan amser, rhowch %au yn yr amserlen sy'n gwneud cyfanswm o 100% o'ch amser ar waith Prifysgol Bangor. Byddwn yn addasu'r dyraniadau cost i ganiatáu ar gyfer gwaith rhan amser yn ddiweddarach.

Os cawsoch eich penodi yn ystod y flwyddyn dan sylw, unwaith eto rhowch %au gan ychwanegu hyd at 100% o'r cyfnod gwaith gwirioneddol a byddwn yn addasu'r dyraniadau cost yn ddiweddarach.
 
Nodyn 1 Rhif PIN
Nid oes angen hyn. Bydd eich cyflwyniad yn cael ei gysylltu â'ch ID rhwydwaith i'w brosesu; dim ond i sicrhau ymateb y bydd hwn yn cael ei ddefnyddio. Ar gyfer pob defnydd dilynol o'r data, nid yw enwau'n berthnasol a gwarantir anhysbysrwydd.
 
Nodyn 2 Addysgu
•    Cynnal darlithoedd, seminarau, tiwtorialau
•    Goruchwylio projectau, gweithdai a labordai
•    Paratoi deunyddiau ar gyfer darlithoedd, tiwtorialau a dosbarthiadau labordy
•    Paratoi deunyddiau ar gyfer cwrs newydd y cytunwyd arno
•    Golygu a diweddaru deunyddiau cwrs
•    Trefnu ac ymweld â lleoliadau, gwaith maes
•    Goruchwyliaeth/amser cyswllt yn ymwneud â phrosiectau a thraethodau hir; ac asesu
•    Amser cyswllt arall myfyrwyr yn ymwneud â materion addysgol gan gynnwys dosbarthiadau adfer
•    Paratoi a marcio papurau arholiad, gan gynnwys ailsefyll
•    Arholiad viva/llafar
•    Darllen ac asesu traethodau hir myfyrwyr, darllen a marcio traethodau a gwaith arall myfyrwyr
•    Goruchwylio arholiadau gan gynnwys arholi allanol
•    Cyfarfodydd â mentoriaid
•    Allgymorth lle mai Addysgu yw'r gweithgaredd gwaelodol
Sylwer, mae holl hyfforddiant a goruchwyliaeth yr holl fyfyrwyr ôl-radd ymchwil i'w cofnodi fel Ymchwil
 
Nodyn 3 Addysgu a Ariennir yn Gyhoeddus (PFT)
•    Mae Addysgu a Ariennir yn Gyhoeddus yn cwmpasu cyrsiau a ariennir yn gyhoeddus yn y DU. Gelwir y rhain yn gyrsiau dyfarnu neu gredyd
•    Mae gweithgareddau Addysgu a Ariennir yn Gyhoeddus yn cynnwys y rhai a noddir gan CCAUC, CCABC, cyn-gynghorau hyfforddi a mentergarwch, y GIG (e.e. hyfforddiant nyrsio), yr UE (e.e. ERASMUS, TEMPUS, ESF).
•    Pob lefel o addysgu – is-radd (e.e. HND, NVQ), gradd, ôl-radd hyfforddedig (ond nid ôl-radd ymchwil)
•    Addysg uwch, addysg bellach, hyfforddiant athrawon, y GIG (nyrsio) ac ati.
•    Dylai myfyrwyr tramor a myfyrwyr sy’n ariannu eu hunain (lle nad yw’r sefydliad yn cael cymorth grant ar gyfer y myfyrwyr gan unrhyw un o’r cyrff uchod) ar raglen sy’n derbyn cymorth grant sylweddol (e.e. cyrsiau â chredydau) gael ei dyrannu i Addysgu a Ariennir yn Gyhoeddus os nad yw’r niferoedd dan sylw yn faterol
 
Nodyn 4 Addysgu a Ariennir yn Gyhoeddus (PFT)
•    Diffinnir cyrsiau byr fel y rhai nad oes dyfarniad neu gredyd ar eu cyfer, ac felly nad ydynt yn gymwys i gael cymorth gan y Cyngor Cyllido neu gymorth grant gan y cyrff y cyfeirir atynt yn Nodyn 3 (e.e. cyrsiau byr cost llawn, cyrsiau heb gredyd/dyfarniad, tramor cyrsiau, addysgu masnachol NPF arall, cyrsiau DPP, cyrsiau penodol i gyflogwyr/diwydiant)
•    Addysgu drwy unedau masnachu/cwmnïau masnachol
Sylwer, os credwch fod nifer sylweddol neu arwyddocaol o fyfyrwyr tramor a myfyrwyr sy’n ariannu eu hunain ar gyrsiau dyfarniad/credyd y DU, cyfeiriwch at y Rheolwr Project Adolygu Tryloywder.
 
Nodyn 5 Ymchwil a Gyllidir gan y Sefydliad i Gefnogi Addysgu
•    Mae’n bosibl y bydd angen i ysgolion, sydd â’u prif genhadaeth neu bwyslais strategol ar Ddysgu, fod angen a chefnogi eu hacademyddion i wneud ymchwil a ariennir gan y Sefydliad. Gwneir hyn gyda'r prif nod o gefnogi eu gweithgarwch addysgu’r ysgolion.
 
Nodyn 6 Ymchwil
•    Mae Llawlyfr Frascati yn diffinio ymchwil fel
“Mae Ymchwil a Datblygiad Arbrofol (R&D) yn cynnwys gwaith creadigol a wneir yn systematig er mwyn cynyddu’r stoc o wybodaeth am ddyn, diwylliant a chymdeithas a’r defnydd o’r stoc hon o wybodaeth i ddyfeisio cymwysiadau newydd. Mae Ymchwil a Datblygiad yn derm sy’n cwmpasu tri gweithgaredd: ymchwil sylfaenol, ymchwil cymhwysol a datblygiad arbrofol.”
•    Gwaith maes, labordy, stiwdio, gwaith dosbarth
•    Rheoli projectau, trafodaethau anffurfiol, adroddiadau cynnydd ac ati.
•    Recriwtio a goruchwylio staff ymchwil
•    Presenoldeb mewn cynadleddau, seminarau a chyfarfodydd cymdeithas sy'n uniongyrchol gysylltiedig â phrojectau ymchwil penodol
•    Cynhyrchu adroddiadau ymchwil, papurau, llyfrau
•    Hyfforddi a goruchwylio myfyrwyr ôl-radd ymchwil gan gynnwys hyfforddiant mewn methodoleg ymchwil, adolygu drafftiau a pharatoi thesis, ac arholi allanol
•    Cydweithio ag adrannau neu sefydliadau eraill yn unrhyw un o'r uchod
•    Allgymorth lle mai Ymchwil yw'r gweithgaredd gwaelodol
•    Cynlluniau Dysgu Cwmnïau  i'r graddau y gellir eu dosbarthu fel ymchwil
Sylwer, mae holl hyfforddiant a goruchwyliaeth yr holl fyfyrwyr ôl-radd ymchwil i'w cofnodi fel categori ar wahân. 
 
Nodyn 7 Ymchwil a Ariennir gan Sefydliad
•    Gwaith ymchwil a ariennir gan y sefydliad lle nad oes noddwr allanol ar gyfer project ymchwil, ond bod yna allbynnau ymchwil Mae enghreifftiau yn cynnwys ymchwil hapfasnachol a wnaed i ymchwilio i botensial syniadau cyn paratoi ceisiadau grant neu gontract; neu ar gyfer cyhoeddi.
 
Nodyn 8 Pob Ymchwil Arall
•    Ymchwil lle mae noddwr allanol wedi'i nodi
•    Yn gyffredinol, dylid dyrannu absenoldeb sabothol a gyflawnir o dan gymrodoriaethau ymchwil i Ymchwil (oni bai ei fod yn ymwneud ag Addysgu, Arall, neu Gefnogaeth)
•    Cynghorau Ymchwil
•    Elusennau’r Deyrnas Unedig
•    Llywodraeth y Deyrnas Unedig  
•    Y Comisiwn Ewropeaidd
•    Diwydiant, masnach a chorfforaethau cyhoeddus y DU
•    Tramor - Arall  
 
Nodyn 9 PGR: hyfforddiant a goruchwyliaeth
•    Amser a dreuliwyd yn hyfforddi ac yn goruchwylio myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.
•     Ni ddylid  dyrannu'r amser hwn i noddwr y myfyriwr neu’r project y maent yn gweithio arno.
 
Nodyn 10 Gweithgareddau Eraill
•    Gan gynnwys gwaith uniongyrchol (h.y. gwaith sydd â ffrwd incwm adnabyddadwy) nad yw'n addysgu nac ymchwil mewn adrannau academaidd/ysgolion
•    Hefyd, gwaith uniongyrchol a wneir mewn adrannau/unedau anacademaidd (e.e. gwaith mewn cwmnïau masnachu/is-gwmnïau nad yw yn addysgu nac ymchwil.
 
Nodyn 11 Arall: Ymgynghori neu Wasanaethau Eraill a Roddir
•    Gwasanaethau ymgynghoriaeth (ac eithrio preifat) h.y. a gontractir i'r sefydliad ac a gyflawnir yn ystod amser y sefydliad, gan gynnwys gwaith cynghori, golygu cyfnodolion, astudiaethau dichonoldeb
•    Gwasanaethau eraill a ddarparwyd, gan gynnwys profion a threialon clinigol nad ydynt yn rhai ymchwil (h.y. gweithgareddau nad ydynt wedi'u cynnwys yn niffiniad Ymchwil Llawlyfr Frascati)
•    Gwaith a wneir drwy unedau masnachu/cwmnïau masnachol nad yw yn addysgu nac yn ymchwil
•    Gwaith trosglwyddo technoleg os yw’n cael ei dalu drwy’r brifysgol (e.e. swyddi cyfarwyddwyr cwmnïau newydd a/neu gontractau ymgynghori ar gyfer y cwmnïau) (Os na chaiff ei dalu, yna Cymorth i Eraill)
•    Allgymorth (lle nad yw'r gweithgaredd allgymorth yn addysgu nac yn ymchwil)
 
Nodyn 12 Gweithgareddau Cefnogi
•    Y rhai a gyflawnir i gefnogi Addysgu, Ymchwil a Gweithgareddau Eraill
 
Nodyn 13 Cefnogaeth Addysgu
•    Amserlennu
•    Byrddau Arholi
•    Paratoi prosbectysau
•    Cyfweld myfyrwyr, derbyniadau a chynefino
•    Pwyllgorau cwrs a phwyllgorau eraill sy'n ymwneud ag addysgu
•    Cyswllt ag Ysgolion
•    Cefnogaeth fugeiliol (tu allan i sesiynau tiwtorial wedi'u hamserlennu), cwnsela
•    Datblygiad cychwynnol y cwrs (lle nad yw dyfodol y cwrs yn sicr; paratoi deunyddiau ar gyfer cwrs newydd y cytunwyd arno yw Addysgu)
•    Adolygiadau o fodiwlau (ond Addysgu yw diweddaru a golygu dilynol ac ati)
•    Ysgoloriaeth / datblygiad proffesiynol a Chymorth arall megis:
o    ysgrifennu llyfrau a chyhoeddiadau eraill at ddibenion addysgu;
o    hyrwyddo gwybodaeth a sgiliau sy'n gysylltiedig ag addysgu;
o    secondiad i/cyfnewidiadau academaidd gyda phrifysgolion eraill ar gyfer gweithgareddau addysgu;
o    cyhoeddusrwydd ar gyfer cyfleusterau a chyfleoedd addysgu.
 
Nodyn 13 Cefnogaeth Addysgu
•    Drafftio ac ailddrafftio cynigion ar gyfer gwaith newydd a chefnogi ceisiadau i gyrff allanol (lle mae cynigion yn cynnwys cryn dipyn o ymchwil damcaniaethol, gellir priodoli’r elfen honno i Ymchwil)
•    Dyfarnu papurau
•    Ysgoloriaeth / datblygiad proffesiynol a Chymorth Ymchwil arall megis:
o    hyrwyddo gwybodaeth a sgiliau sy'n gysylltiedig ag ymchwil;
o    gwaith di-dâl yn cynghori adrannau neu bwyllgorau'r llywodraeth, cyrff proffesiynol neu asiantaethau mewn perthynas â materion ymchwil;
o    gwaith pwyllgor athrofaol ac adrannol yn cefnogi Ymchwil;
o    amser bloc mewn sefydliadau eraill ar gynlluniau cyfnewid ymchwil;
o    cyhoeddusrwydd ar gyfer cyfleusterau a chyfleoedd addysgu.
 
Nodyn 13 Cefnogaeth ar gyfer Gweithgareddau Eraill
•    Drafftio ac ailddrafftio cynigion ar gyfer gwaith newydd a chefnogi ceisiadau i gyrff allanol ar gyfer gwaith ymgynghorol a gwasanaethau a ddarparwyd (lle mae cynigion yn cynnwys cryn dipyn o ymchwil damcaniaethol, gellir priodoli’r elfen honno i Ymchwil)
•    Negodi telerau ac amodau contract gyda chyrff allanol
•    Gwaith trosglwyddo technoleg nad yw’n breifat, nac yn cael ei dalu drwy’r sefydliad (e.e. cefnogi ceisiadau am batent, trafodaethau trwydded, ffurfio cwmnïau cychwynnol)
 
Nodyn 16 Datblygiad Proffesiynol ac Ysgolheictod
•    Cynnal a datblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau personol eich hun (darllen llenyddiaeth, mynychu cynadleddau proffesiynol, cynnal sgiliau clinigol proffesiynol, caffael sgiliau newydd ac ati)
•    Ymgynghoriaeth a gyflawnir yn ystod oriau gwaith arferol y sefydliad, gyda chytundeb y sefydliad, ond sydd ddim wedi'i gontractio i'r sefydliad, h.y. ymgynghoriaeth breifat yn ystod amser y sefydliad – e.e. cynnal a datblygu sgiliau clinigol neu broffesiynol
•    Ymchwil a Ariennir gan Sefydliadau, lle nad oes noddwr project ymchwil ac nad oes allbynnau ymchwil.
Sylwer, ni ddylid cynnwys gwasanaeth ymgynghori preifat, a gynhelir yn ystod amser preifat - yma (nac yn unman).

Nodyn 17 Rheolaeth a Gweinyddu
•    Gan gynnwys aelodaeth/cyfranogiad mewn byrddau cyfadran, y senedd, pwyllgorau sefydliadau ac ati.
•    Dyletswyddau rheoli fel deoniaid, penaethiaid derbyn, deoniaid cynorthwyol ac ati.
•    Rheoli staff, gwerthuso ac ati.
•    Cyhoeddusrwydd, gwaith cynrychioliadol ar ran y sefydliad neu adran
•    Cyngor am yrfaoedd
•    Ffurflenni gwybodaeth
•    Sicrhau ansawdd
•    Cyfraniad i'r sector e.e. pwyllgorau (di-dâl), secondiadau i baneli RAE
•    Secondiadau, cyfnewidiadau, pob tasg arall na ellir eu priodoli i gategorïau eraill
 

Manylion Cyswllt

Tudalen Gyswllt Adolygu Tryloywder

Dylan James
Adolygiad Tryloywder

Cae Derwen
Finance Office
College Road
Bangor
LL57 2DG

E-bost: tas@bangor.ac.uk

TRAC-FAQ

TRAC-FAQ

Dros y flwyddyn nesaf gofynnir i chi gwblhau tair amserlen yn ystod y flwyddyn yn cwmpasu 4 mis yr un - cyfnod o 12 mis yn gyffredinol.

Dylid dyrannu'r holl amser a dreulir ar weithgarwch y Brifysgol yn erbyn gweithgareddau, gan gynnwys gwaith ar y penwythnos a gyda'r nos.

Os buoch yn eich swydd am y cyfan neu ran o'r cyfnod amser, llenwch ffurflen TAS.

Os ydych wedi bod i ffwrdd am gyfnod sylweddol o amser (yn hirach na gwyliau arferol ac absenoldeb salwch) yn ystod y cyfnod yna dylech lenwi holiadur o hyd. Anfonwch e-bost at y rheolwr project neu ffoniwch y rheolwr project gyda'ch enw a'ch adran a rhowch wybod i ni'r dyddiadau pan oeddech i ffwrdd fel y gallwn wneud yr addasiadau priodol i ddata canlyniadau'r holiadur.

At ddibenion yr adolygiad peidiwch â chynnwys amser a dreulir ar wyliau, absenoldeb salwch nac unrhyw absenoldeb arall.

Os oes angen yr amser teithio fel rhan o'ch dyletswydd addysgu/ymchwil, dylid ei briodoli i weithgaredd perthnasol Addysgu neu Ymchwil. Os treuliwyd yr amser teithio ar fusnes arall y Brifysgol, priodolwch hynny i Cefnogi - Rheolaeth a Gweinyddu.

Er y gall y gweithgaredd hwn fod yn addysgu yn bennaf neu at ddibenion yr Adolygiad Tryloywder rhaid neilltuo'r amser hwn i Ymchwil.

Dylid dyrannu amser cyswllt myfyrwyr sy’n ymwneud â materion addysgol i Addysgu a Ariennir yn Gyhoeddus, tra dylid dyrannu cymorth bugeiliol a chwnsela i Gymorth i Addysgu.

Dylid dyrannu'r holl ddyletswyddau gweinyddol a rheoli nad ydynt yn cefnogi addysgu ac ymchwil yn uniongyrchol i Cymorth - Rheolaeth a Gweinyddiaeth.

Os oes tâl am y gwaith yna dylid ei ddyrannu i Arall - Ymgynghoriaeth, Gwasanaethau Eraill, os yw'r gwaith yn ddi-dâl dylid ei ddyrannu i Gefnogaeth - Rheolaeth a Gweinyddiaeth.

I ddechrau, bydd staff cymorth yr adran yn cael eu rhannu yn ôl rhaniad amser staff academaidd rhwng Addysgu, Ymchwil ac Arall. Yn y dyfodol, efallai yr ailedrychir ar y maes hwn os teimlir bod y dull hwn yn rhy fras, ac yn arwain at wallau materol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?