Llun o derbynfa Undeb Bangor

Croeso gan Undeb Bangor

[00:00] [fideo yn dangos llun o Swyddogion Sabothol Undeb Bangor]
[00:05] [fideo yn dangos Nyah Lowe] Ni yw Undeb Bangor, eich Undeb Myfyrwyr. Mae gennym dros 150 o glybiau gwahanol, cymdeithasau a phrosiectau gwirfoddoli, y gallwch chi gymryd rhan ynddynt, i gyd am ddim!
[00:13] [fideo yn dangos Lewis Thompson] Os ydych chi’n gallu meddwl amdano, da ni yn ei gynnig! Waeth beth fo’ch gallu, gallwch ymuno am hwyl neu yn gystadleuol.
[00:20] [fideo yn dangos Sam Dickins] Gyda thua cant o gymdeithasau yn amrywio o gymdeithasau academaidd, hobïau a diddordebau a chymdeithasau diwylliannol.Yn bendant, mi wnewch ddarganfod cymdeithas wnewch chi garu yma.
[00:27] A gall unrhyw un ddechrau cymdeithas. Y cyfan sydd ei angen yw syniad gwych a 10 ffrind sy'n rhannu eich angerdd.
[00:32] [fideo yn dangos Nida Ambreen] Mae gennym tua 300 o Gynrychiolwyr Cwrs ar draws y 9 ysgol academaidd. Cynrychiolwyr Cwrs yw’r myfyrwyr sy’n cynrychioli myfyrwyr, gan frwydro dros newid positif. Rydyn ni’n sicrhau bod eich lleisiau’n cael eu clywed!
[00:44] [fideo yn dangos Celt John] Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor yw UMCB, rydym ni yma i gynrychioli chi yn academaidd mewn unrhyw agwedd o’ch darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Rydym hefyd yma i gynrychioli chi yn gymdeithasol gan gynnwys ein is-gymdeithasau a phrosiectau gwirfoddoli drwy'r cyfrwng Gymraeg.
[01:00] Mae gennym hefyd dros 30 o prosiectau wirfoddoli dan arweiniad myfyrwyr yn amrywio o weithio gyda phlant, cadwraeth bywyd gwyllt, yn ogystal â gweithio gyda'r henoed a llawer mwy!
[01:08] [fideo yn dangos Nyah Lowe] Mae gennym Gyngor Myfyrwyr sy'n cyfarfod trwy gydol y flwyddyn i drafod, dadlau a phasio syniadau newydd.
[01:14] Maent hefyd yn ein helpu gydag ymgyrchoedd a phrosiectau trwy gydol y flwyddyn.
[01:17] [fideo yn dangos Nida Ambreen] Mae Undeb Bangor yn darparu gwasanaethau proffesiynol ac academaidd gwasanaethau cynghori i holl Fyfyrwyr y Brifysgol.
Gallwn eich arwain trwy weithdrefnau amrywiol a hefyd eich helpu gyda chamau dicaplinary. Er ein bod yn gobeithio na fydd angen ein gwasanaethau arnoch chi!
[01:29] [fideo yn dangos Nyah Lowe] Yn yr Undeb rydym hefyd yn cefnogi gyda ymgyrchoedd fel Mis Hanes Pobl Dduon, Mis Hanes Merched a Mis Hanes LHDT+. Yn ogystal a Chynaliadwyedd, Tai a llawer o ymgyrchoedd eraill.
[01:40] [fideo yn dangos Celt John] Gallwch gymryd rhan yn ein cyfleoedd a’n prosiectau drwy ddod draw i Serendipity ein Ffair y Glas, lle bydd ein gwahanol gyfleoedd yno, gan arddangos yr hyn sydd ganddynt i’w gynnig!
[01:50] [llun o’r Swyddogion Sabothol gyda ‘Ewch i www.undebbangor.com i ddarganfod mwy!’.

Eich Syddogion Sabathol:

Swyddogion Sabothol Undeb Bangor 2023

Beth mae'r Undeb yn ei gynnig i chi? 

Mae ein Cyfleoedd i Fyfyrwyr yn cynnwys Chwaraeon, Cymdeithasau a Chyfleoedd Gwirfoddoli. Mae ein holl gyfleoedd am ddim i ymuno â, mi allwch ymuno â chynifer ag y dymunwch. Rydym wedi ennill sawl gwobr dros y blynyddoedd am ein cyfleoedd i fyfyrwyr. 

Peidiwch ag anghofio am Serendipity, Ffair Wythnos Groeso swyddogol Prifysgol Bangor, a gynhelir gan eich Undeb Myfyrwyr, Undeb Bangor. Bydd Serendipity yn digwydd ar ddydd Mercher 20fed a Dydd Iau 21ain o Fedi am 11yb tan 4yp yng Nghanolfan Brailsford, Pentref Ffriddoedd, Ffordd Ffriddoedd. 

 

Chwaraeon:

Yn Undeb Bangor mae gennym tua 60 o glybiau chwaraeon fedrwch gymryd rhan ynddynt. Mae gennym chwaraeon maes, chwaraeon raced, chwaraeon dŵr, chwaraeon ymladd a chwaraeon dan do. Gallwch ymuno ag unrhyw glwb beth bynnag eich gallu, gallwch gystadlu neu chwarae am hwyl yn unig. 

Cymdeithasau:

Gyda dros 100 o gymdeithasau yn amrywio o gymdeithasau academaidd i hobïau i gymdeithasau diwylliannol, nid yw’n anodd dod o hyd i gymdeithas y byddwch yn ei charu. Mae ein cymdeithasau yn cynnig cymuned i’n myfyrwyr a lle i ehangu eich diddordeb. Gall unrhyw un ffurfio cymdeithas; y cyfan sydd ei angen arnoch yw syniad gwych a 10 myfyriwr sy'n rhannu eich angerdd. 

Gwirfoddoli:

Mae ein holl brosiectau gwirfoddoli yn cael eu harwain gan fyfyrwyr. Mae hyn yn golygu bod myfyrwyr yn cael y cyfle i arwain a datblygu eu prosiectau, wrth ddatblygu sgiliau yn y gymuned. Mae pob prosiect gwirfoddoli yn perthyn i un o'n 5 categori, prosiectau plant, yr henoed, y gymuned, yr amgylchedd ac iechyd meddwl. 

UMCB:

UMCB yw Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor ac mae’n gyfrifol am gefnogi a chynrychioli ein myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, dysgwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg a’i diwylliant yn ystod eu cyfnod yma ym Mangor. Mae gan UMCB amryw o gymdeithasau a phrosiectau gwirfoddoli sy’n cynnig profiadau i fyfyrwyr trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn cynnal digwyddiadau wythnosol, gyda digon o gyfleoedd i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith gymryd rhan. 

Llais y Myfyrwyr:

Cynrychiolwyr Cwrs:

Mae Cynrychiolwyr Cwrs yn wirfoddolwyr sy'n casglu adborth gan fyfyrwyr am eu profiad academaidd. Mae Cynrychiolwyr Cwrs yn cyfarfod yn rheolaidd â'r staff addysgu yn eich ysgol mewn Pwyllgorau Staff Myfyrwyr i drafod barn myfyrwyr a rhoi newidiadau cadarnhaol ar waith. Maent hefyd yn gweithio'n agos gyda ni, Undeb Bangor, i fynd i'r afael ag unrhyw faterion ehangach. 

Rhwydweithiau:

Yma yn Undeb Bangor mae gennym ni 12 rhwydwaith gwahanol y gallwch ymuno. Yn cynnwys y Rhwydwaith LHDT+, Rhwydwaith Myfyrwyr Rhyngwladol ac Iechyd Meddwl a Lles a llawer mwy. Y syniad tu ôl i Rwydweithiau yw helpu chi ddod o hyd i gymuned o fyfyrwyr sydd yn rhannu eich angerdd. O fewn y Rhwydweithiau hyn, gallwch gymryd rhan mewn ymgyrchoedd, digwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi. Mae gennym hefyd 15 swydd Arweinwyr Rhwydwaith, mae'r swyddi cyflogedig hyn yn rhedeg y Rhwydweithiau yn ogystal â threfnu digwyddiadau ac ymgyrchoedd gyda chefnogaeth Undeb y Myfyrwyr. 

Fforwm Myfyrwyr:

Mae ein Fforwm Myfyrwyr yn cyfarfod unwaith y tymor i drafod materion a syniadau cyfredol myfyrwyr. Dyma'r llwyfan lle gallwch chi gael eich clywed a bwydo'n uniongyrchol i ddemocratiaeth Undeb y Myfyrwyr. Mae ein Fforwm Myfyrwyr yn cynnwys y swyddogion Sabothol, ein Harweinwyr Rhwydwaith a rhai aelodau pleidleisio a ddewiswyd ar hap. Gall unrhyw fyfyriwr fynychu Fforwm y Myfyrwyr i ymuno yn y drafodaeth. 

Syniadau a Deisebau:

Oes gennych chi syniad gwych? Ydych chi wir wedi gwylltio am rywbeth? Hoffem glywed gennych! Gan ddefnyddio ein llwyfan syniadau a deisebau gallwch gyflwyno unrhyw syniad a fyddai, yn eich barn chi, yn gwella profiad myfyrwyr. Os hoffech lobïo'r Brifysgol neu undeb y Myfyrwyr am rywbeth, dechreuwch ddeiseb a chasglwch lofnodion. Gan ddefnyddio'r platfform hwn, gallwn eich helpu i weithredu a gwneud newidiadau. 

Dilynwch Undeb Bangor ar gyfryngau cymdeithasol:

Instagram

Facebook

 

Mwy o wydobaeth ar gael ar wefan Undeb Bangor - undebbangor.com

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?