Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Seicoleg BSc (Anrhydedd)

Cod UCASC800
CymhwysterBSc (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol112 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Dyma gwrs ‘seicoleg bur’ sy’n gyfle i chi ennill dealltwriaeth wyddonol o’r prosesau sylfaenol yr ydym yn eu defnyddio i ddysgu, meddwl, teimlo ac addasu i’n hamodau cymdeithasol.

Mae'r cwrs yn ymdrin ag ymddygiad o fabandod hyd at henaint, ac mae'n delio â'r ffactorau biolegol, cymdeithasol ac unigol sy'n effeithio ar seicoleg ddynol. Mae'r cwrs yn cynnig y dewis ehangaf posibl o fodiwlau i chi, sy'n eich galluogi i deilwra'ch astudiaeth wrth i'ch diddordebau ddatblygu. 

Mae blwyddyn gyntaf y cwrs wedi’i chynllunio i roi cyflwyniad bras i astudio seicoleg. Mae’n rhoi sylfaen drylwyr yn y pwnc i'r myfyrwyr hynny sydd heb ddim cefndir mewn Seicoleg ac mae hefyd yn caniatáu i'r rhai sydd eisoes wedi astudio Seicoleg gynyddu hyd a lled a dyfnder eu dealltwriaeth. Mae'r ail flwyddyn yn parhau yn yr un modd gan alluogi graddedigion i gwmpasu'r holl bynciau craidd sydd eu hangen i ymgeisio am Aelodaeth Siartredig o’r BPS wrth raddio. Mae blwyddyn tri’n cwblhau eich BSc gyda phroject ymchwil mawr ac astudiaeth fanwl o bedwar pwnc o leiaf a ddewiswyd o'r ystod lawn o fodiwlau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Caiff myfyrwyr cymwys ddewis astudio am 4edd flwyddyn a graddio gyda gradd MSci sy'n cynnwys cwblhau prosiect ymchwil uwch a modiwl dulliau ymchwil ar lefel ôl-radd, ynghyd ag astudio tri phwnc lefel ôl-radd a ddewiswyd o blith y modiwlau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Mae'r cwrs gradd seicoleg wedi'i achredu gan Gymdeithas Seicoleg Prydain (BPS) a gall myfyrwyr cymwys ymgeisio am Aelodaeth Graddedigion y BPS. 

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

Mae yna lawer o resymau pam mae Ysgol Seicoleg Bangor yn lle gwych i astudio a gallwch weld nifer o’r rhain ar ein tudalen Pam Astudio gyda ni.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

Byddwch yn dysgu trwy amrywiaeth o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau a sesiynau ymarferol. Byddwch yn cymryd rhan mewn amryw o brojectau ymchwil fel cyfranogwr a wnaiff roi cipolwg i chi ar ymchwil a fydd yn amhrisiadwy i chi wrth gynllunio'ch astudiaethau eich hun. Mae'r Ysgol yn gwneud defnydd helaeth o dechnoleg er mwyn gwella'r profiad dysgu, gan gynnwys defnyddio podlediadau a deunyddiau ar-lein.

Gellir dilyn nifer cynyddol o'n modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg. Gall myfyrwyr ddewis cael Tiwtor sy'n siarad Cymraeg a chwblhau eu project yn Gymraeg.

Mae asesu parhaus helaeth ar gael yn y modiwlau gan gynnwys traethodau, gwaith cartref wythnosol, profion amlddewis, cyflwyniadau, blogiau, cwisiau ac ati trwy gydol pob semester ac mae llawer o fodiwlau'n cynnwys arholiadau ar ddiwedd y semester.

Yn eich trydedd flwyddyn byddwch yn cynnal project ymchwil mawr mewn maes seicolegol o'ch dewis eich hun. Gan dibynnu ar y maes a ddewiswch chi, efallai y byddwch chi'n ymwneud ag ymchwil mewn diwydiant, ysbytai, ysgolion, meithrinfeydd, neu sefydliadau eraill y mae gennym gysylltiadau ymchwil cryf â nhw. Caiff eich project ei oruchwylio'n unigol gan aelod o staff sy'n arbenigo yn y maes ymchwil priodol; felly, cewch gyfle i ymarfer eich gwybodaeth a'ch sgiliau ochr yn ochr ag arbenigwr. Mae ein myfyrwyr yn ystyried bod y project yn un o elfennau mwyaf heriol y cwrs ond hefyd yn un o'r rhai mwyaf buddiol, ac mae profiad y project yn sicrhau bod gan ein graddedigion sgiliau sydd gyda’r mwyaf datblygedig o blith unrhyw raddedigion Seicoleg yn y Deyrnas Unedig.

I gael rhagor o wybodaeth am astudio cyrsiau gradd gweler ein hadran Astudio ym Mangor. 

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Mae pob modiwl ym mlwyddyn 1 a 2 yn orfodol, gyda myfyrwyr yn rhydd i ddewis o nifer fawr o fodiwlau ym mlwyddyn 3, a'r 4edd flwyddyn os ydynt yn ymgymryd â'r radd MSci. Bob blwyddyn, rydych chi'n astudio cyfanswm o 120 credyd ac mae'r modiwlau'n adeiladu dros y blynyddoedd i ddarparu ehangder a dyfnder eich dealltwriaeth. Bydd pob myfyriwr sy’n derbyn o leiaf 2: 2 yn gymwys i  ymgeisio am Aelodaeth Graddedigion y BPS.

Eich ymchwil 

Rhoddir pwyslais mawr ar ddatblygu eich sgiliau ymchwil. O ddechrau eich cwrs byddwch yn dechrau meithrin dealltwriaeth o sut i ymgymryd ag ymchwil a byddwch hefyd yn cymryd rhan fel cyfranogwr yn rhaglen ymchwil barhaus yr Ysgol. Yn y modd hwn, byddwch yn datblygu’r sgiliau angenrheidiol i ddylunio a chynnal eich prosiect ymchwil eich hun ym Mlwyddyn 3. Bydd eich prosiect ar un o nifer o bynciau seicoleg sy'n cyd-fynd â chryfderau ymchwil y staff yn yr Ysgol. Yn ddiweddar, mae prosiectau myfyrwyr wedi mynd i’r afael â phynciau fel personoliaeth, cymhelliant a nodau sy’n ymwneud ag ysmygu, yfed, gweithgaredd corfforol ac ymlyniad, a deall defnydd offer dynol, dwyieithrwydd, effeithiau defnydd cyfryngau cymdeithasol ar les, i enwi ond ychydig. Mae gennym ystod eang o labordai ymchwil arbenigol gan gynnwys MRI, ERP, TMS, Olrhain llygaid, ayyb.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Seicoleg.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr graddedig gyda gradd dda mewn seicoleg o Fangor, bydd amrywiaeth o yrfaoedd yn agored i chi. Mae gradd seicoleg yn hanfodol ar gyfer nifer o yrfaoedd, ac yn sylfaen dda i nifer o yrfaoedd eraill. BSc Seicoleg yw'r opsiwn gradd ehangaf a gynigiwn ac felly mae'n addas ar gyfer myfyrwyr sydd am ddilyn unrhyw un o'r prif broffesiynau seicolegol (seicoleg glinigol, seicoleg addysg, seicoleg cwnsela, seicoleg iechyd, niwrowyddoniaeth wybyddol, seicoleg ddatblygiadol, dadansoddi ymddygiad cymhwysol, ac  ati). Yn ogystal, mae yna yrfaoedd sy'n agored i raddedigion ac ôl-raddedigion o unrhyw ddisgyblaeth. Mae'r rhain yn cynnwys, er enghraifft, gyrfaoedd mewn hyfforddiant rheoli, cyfrifeg, addysgu, nyrsio, gwaith cymdeithasol, yr heddlu a'r lluoedd arfog. Mae cyflogwyr fel arfer yn chwilio am sgiliau cyffredinol neu drosglwyddadwy, a gellid dadlau bod gradd mewn seicoleg yn cynnig cyfuniad unigryw o'r rheiny.

Mae cyflogadwyedd yn thema allweddol yn y rhaglen Seicoleg y byddwch yn ei dilyn ym Mangor ac rydym wedi ymgorffori nifer fawr o gyfleoedd yn ein gradd i roi CV mor gryf â phosibl i’r graddedigion a rhoi iddynt nifer o sgiliau trosglwyddadwy sy'n berthnasol i yrfaoedd seicolegol yn ogystal â gyrfaoedd nad ydynt yn gysylltiedig â seicoleg. 

Mae'r ffaith y byddwch chi'n graddio o Ysgol Seicoleg ymchwil-ddwys, o fri rhyngwladol, yn rhoi gwerth ychwanegol i’ch gradd ac yn gwella'ch cyflogadwyedd. Mae hyn i’w weld yn glir yn ein safle yn y 20% uchaf ar gyfer Rhagolygon Graddedigion yn The Guardian Good University Guide 2019.

Gallwch ddarganfod llawer mwy ar ein tudalen Cyflogadwyedd a Seicoleg.

Fideo: Digwyddiad Gyrfaoedd

 

Cymerodd myfyrwyr seicoleg ym Mhrifysgol Bangor ran mewn cynhadledd gyrfaoedd a chyflogadwyedd lle cawsant gyfle i gwrdd â chyflogwyr, rhwydweithio, gweld cyflwyniadau a chymryd rhan mewn clinig CV.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

Ar gyfer mynediad yn 2021: 

TGAU: C / 4 mewn Saesneg (Iaith), Mathemateg a Gwyddoniaeth. Mae'r cynnig nodweddiadol yn seiliedig ar o leiaf 112 pwynt tariff o gymhwyster Lefel 3 * e.e.:

 • Lefel A (Ystyrir pob cais yn unigol, ond rhoddir pwys ar o leiaf un pwnc wyddoniaeth berthnasol - Mathemateg, Bioleg, Bioleg Ddynol, Ffiseg, Cemeg, Ystadegau, Seicoleg a Gwyddoniaeth)
 • Diploma BTEC Cenedlaethol / Estynedig a Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: Lleiafswm o DMM
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol
 • Mynediad: graddau 21 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod a 6 Llwyddo
 • Bagloriaeth Cymru, Derbynnir Cymhwyster Prosiect Estynedig mewn pwnc perthnasol
 • Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed.

* Am restr lawn o gymwysterau Lefel 3 a dderbynnir, ewch i www.ucas.com.

Ar gyfer mynediad 2019:

 • Y cynigion nodweddiadol yw 136-112 pwynt tariff ar gyfer BSc. Ystyrir pob cais yn unigol, ond rhoddir pwys  ar gymhwyster lefel 3 * mewn o leiaf un wyddoniaeth berthnasol (Mathemateg, Bioleg, Bioleg Ddynol, Ffiseg, Cemeg, Ystadegau, Seicoleg a Gwyddoniaeth). Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol neu Sgiliau Allweddol. Mae angen TGAU Mathemateg a Saesneg ar radd C. * Mae cymwysterau Lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Access **, Irish Highers, Bagloriaeth Ryngwladol, Bagloriaeth Cymraeg, Scottish Advanced Highers ac eraill - am restr lawn, cyfeiriwch at dariff newydd UCAS ar www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol (yn amodol ar ofynion sylfaenol Saesneg).

** Cynnig Mynediad Arferol yw 21 gradd Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod a 6 Llwyddo 

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Yn dibynnu ar y cwrs Seicoleg rydych chi'n ei astudio, efallai y bydd gennych chi'r costau canlynol:

Costau gorfodol: 

Cyflwynir bron pob aseiniad seicoleg yn electronig, gan gynnwys y traethawd hir. Mae rhai eithriadau sydd angen eu hargraffu gan fyfyrwyr ar gyfer modiwlau Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 (gall y rhain fod yn aseiniadau drafft a ddefnyddir yn y dosbarth, neu daflenni a phosteri y mae angen eu hargraffu mewn lliw). Os yw myfyrwyr yn argraffu o gyfrifiaduron y Brifysgol, yna byddai'r costau argraffu ar draws Blwyddyn 1 a 2 oddeutu  £5.

Gellir codi costau ychwanegol hefyd fel a ganlyn: Gwiriad DBS ymhellach (tua £65).

Mae’r Ysgol Seicoleg yn darparu nifer penodol o werslyfrau craidd yn y llyfrgell, ond bydd costau i fyfyrwyr os byddant yn dewis prynu eu llyfrau eu hunain.

Costau  Angenrheidiol:

Bydd myfyrwyr BSc / MSci / rhyng-gysylltiedig yn dewis o ystod o fodiwlau Blwyddyn 3 a bydd myfyrwyr rhyng-gysylltiedig a blwyddyn olaf Msci yn dewis o ystod o fodiwlau Blwyddyn 4. Yn dibynnu ar y modiwlau a ddewisir, gall myfyrwyr ysgwyddo costau sy'n gysylltiedig ag argraffu (e.e. posteri i'w harddangos mewn cynadleddau modiwlaidd; portffolio i ddogfennu profiad o weithio mewn ysgolion).

Yn ogystal, mae gan rai modiwlau dewisol gostau sy'n gysylltiedig â gweithgareddau ymarferol (ee bydd modiwl Born To Run ym Mlwyddyn 3 yn gofyn i fyfyrwyr dalu ffioedd mynediad ras (tua £ 30- £ 40), teithio a llety i rasys, a phrynu cit rhedeg os nad yw'n eiddo eisoes; gall modiwl Anhwylderau Llythrennedd Blwyddyn 3 arwain at gostau teithio).

Mewn rhai achosion, efallai y bydd gofyn i fyfyrwyr deithio i gasglu data ar gyfer eu traethawd BSc / MSci. Gall myfyrwyr dalu i ddod yn aelod o Gymdeithas Seicolegol Prydain (tua £ 30), ond nid yw hyn yn hanfodol ar gyfer y cwrs.

Efallai y bydd myfyrwyr hefyd yn dewis prynu meddalwedd fel SPSS, ond mae hwn ar gael ar gyfrifiaduron yn yr Adeilad Wheldon.

Costau Dewisol:

Rydym yn cynnig ystod eang o brofiadau ychwanegol i fyfyrwyr i ddarparu rhaglen lawn o weithgareddau posib. Nid yw llawer o'r gweithgareddau hyn yn arwain at gost i'r myfyriwr, gan gynnwys holl weithgareddau'r Wythnos Groeso sy'n cael eu rhedeg gan yr Ysgol Seicoleg (heb gynnwys costau personol o ddiodydd, bwyd, ac ati yn y digwyddiadau) a derbyniadau graddio Seicoleg (mae bwyd a diod wedi'u cynnwys).

Mae cost i rai gweithgareddau dewisol ac mae'r rhain yn amrywio o deithiau rhyngwladol sy'n costio £ 500- £ 1,000, i gynadleddau cenedlaethol sy'n costio oddeutu £ 25 + costau teithio / llety. Fodd bynnag, mae'r holl weithgareddau hyn yn gwbl ddewisol ac allgyrsiol.

Nodiadau:

Nid yw'r enghreifftiau uchod yn gynhwysfawr ac maent yn dibynnu ar eich dewis o gwrs a modiwlau. Efallai y bydd costau cwrs-benodol ychwanegol os ydych chi'n fyfyriwr cyd-anrhydedd, yn fyfyriwr anrhydedd cyfun, yn fyfyriwr nad yw'n graddio, neu'n fyfyriwr minor, gan y byddwch hefyd yn cymryd modiwlau o Ysgolion eraill.

Sut i Ymgeisio

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ofynion mynediad ar gyfer y radd seicoleg, sut i wneud cais neu'r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, yna cysylltwch â Bethan Pentith, +44 (0) 1248 388454 neu drwy e-bostio seicoleg@bangor.ac.uk. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni rhag blaen ar e-bost neu ffoniwch 01248 388453 os hoffech drafod eich amgylchiadau neu’r cynnig a gawsoch yn fwy manwl.

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf