Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Tachwedd 2013

Gwyddonwyr Bangor yn cyfrannu at ymdrechion i leihau dinistr amgylcheddol a thlodi ym Madagascar

Mae Prifysgol Bangor yn arwain astudiaeth ymchwil ar sut mae tlodi'n cysylltu'n agos â chyflwr yr amgylchedd mewn gwledydd megis Madagascar. Nod y project ymchwil yw helpu i ddeall y cysylltiadau rhwng tlodi a dinistrio coedwigoedd glaw trofannol ac mae'n dod â gwyddonwyr o Madagascar, y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau a'r Iseldiroedd at ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2013

Project arloesol i sganio ymennydd siopwyr

Bydd ymateb siopwyr i’r math o hyrwyddiadau a chynigion arbennig a geir mewn archfarchnadoedd yn cael ei archwilio mewn sganiwr yr ymennydd mewn project arloesol mawr gan un o arbenigwyr ymddygiad siopa mwyaf blaenllaw Ewrop, ynghyd ag arbenigwyr ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2013

Buddsoddi yn y gweithlu gwasanaethau iechyd i bobl hŷn - dechrau astudiaeth ymchwil bwysig

Mae'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn arwain ar astudiaeth ymchwil bwysig a gyllidir gan Raglen Cyflenwi Gwasanaethau'r Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil Iechyd. Mae'r project hwn yn ymchwilio i ba ymyriadau datblygu gweithlu sy'n fwy tebygol o weithio i sicrhau gweithlu cefnogi gwybodus a medrus i bobl hyn mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2013

Cynnig dull newydd integredig o wneud ymchwil er mwyn datblygu sychdiroedd y byd

Mae dros 40% o arwynebedd tir y byd yn sychdir. Mae sychdiroedd yn gartref i 2.5 biliwn o bobl - bron i draean o boblogaeth y byd. Mae pobl mewn rhanbarthau sych yn gorfod ymdopi â diraddio amgylcheddol difrifol ac amrywioldeb cynyddol yn yr hinsawdd ac mae cyfraddau twf y boblogaeth sydd ymysg yr uchaf yn y byd yn gwaethygu'r sefyllfa. Mae papur sy'n torri tir newydd trwy gyflwyno dull newydd systemau integredig o wneud ymchwil amaethyddol yn y sychdiroedd wedi cael ei gyhoeddi yn y cyfnodolyn Food Security yn ddiweddar (18.11.13).

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2013

Un cam yn nes at yr archfarchnad ar gyfer project i droi glaswellt yn ddeunydd pacio bwyd

Mae treialon prototeip yn mynd rhagddo ar gyfer project sy’n cael ei harwain gan brifysgol a diwydiant i droi rhygwellt Cymreig yn ddeunydd pacio bwyd cynaliadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2013

Aelod o Staff Ysgol y Gyfraith, Bangor, wedi ennill Bwrsariaeth Arweinyddiaeth Mawreddog

Mae Gary Clifford, Cyfarwyddwr Sefydliad Cystadleuaeth ac Astudiaethau Caffael ym Mhrifysgol Bangor wedi ei ddyfarnu â Bwrsariaeth Arweinyddiaeth gan Academi Cymru, y Ganolfan Gwasanaeth Cyhoeddus ar gyfer Rhagoriaeth Arweinyddiaeth.  Cafodd ei ddewis ar ôl proses hynod ddetholiadol, a dros y chwe mis nesaf, fe fydd yn cymryd rhan yn y rhaglen byd-arweiniol datblygu sgiliau.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2013

Gwneud defnydd llawn o blanhigion

Mae eiddew, sy’n tyfu’n helaeth yng Nghymru, yn un o nifer o blanhigion sy’n cael eu harchwilio am y cemegau mân ac echdynion a ffibrau gwerthfawr eraill maent yn eu cynnwys. Mae’r gwaith ymchwil yma’n  cael ei gynnal mewn bioburfa ar Ynys Môn a allai gynnig model ar gyfer creu gwaith yng nghefn gwlad yn y dyfodol. Bwriad yr ymchwil yw chwilio am ddeunyddiau amgen i gymryd lle cynnyrch a chynhwysion sy’n deillio o olew crai a  ddefnyddir yn y diwydiannau cynhyrchu ac adeiladu.

Canolfan Biogyfansoddion Prifysgol Bangor sy’n gyfrifol am y gwaith yma o ddatblygu ffynonellau newydd ar gyfer cemegau mân a deunyddiau eraill. Mae’r Ganolfan yn canolbwyntio ar ganfod defnyddiau newydd ar gyfer adnoddau naturiol gwerthfawr sydd ar hyn o bryd yn cael eu hanwybyddu.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2013

Ysgol Busnes Bangor yn un o’r 15 uchaf yn y byd am ymchwil i fancio

Mae Ysgol Busnes Bangor nawr ymhlith y 15 sefydliad gorau yn y byd am ymchwil ym maes Bancio (Hydref 2013).

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2013

£4.9 miliwn o bunnoedd i hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr amgylcheddol

Mae Prifysgol Bangor ar fin dechrau hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr amgylcheddol fydd yn cael eu paratoi i fynd i'r afael â sialensiau planed o dan bwysau fel rhan o fenter £4.9m a gyllidwyd gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC).

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2013

Arloesi mewn hyfforddi'r lluoedd arfog

Tynnwyd sylw at broject sydd wedi trawsnewid hyfforddi recriwtiaid yn y Fyddin Brydeinig ac wedi arwain at newidiadau yn y ffordd y darperir yr hyfforddiant yn y tri llu arfog, ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar pan enillodd un o wobrau Menter ac Effaith cyntaf y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2013

Cymry’n cymryd rhan mewn ymchwil i ddementia

Yn ôl canlyniadau astudiaeth ymchwil ar raddfa fawr a adroddodd yn gynharach eleni, bu lleihad yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf yn nifer y rhai sydd â dementia. Yn ôl y ffigurau yng nghyswllt Lloegr a nodwyd yn adroddiad yr Astudiaeth ar Weithrediad Gwybyddol a Heneiddio, ceir awgrym, o’u cymhwyso at y DU yn ei chrynswth, fod 214,000 yn llai o achosion o ddementia nag a ddaroganwyd. Byddai hyn hefyd yn awgrymu mai rhyw 670,000 o bobl sydd ar hyn o bryd yn byw yn y DU gyda dementia, yn hytrach na’r amcangyfrif o 800,000-900,000.

I helpu i ddeall y sefyllfa yng Nghymru, mae Prifysgol Bangor yn arwain y fersiwn Cymreig o’r ymchwil hon. Mae’r ymchwilwyr yn bwriadu cyhoeddi ystadegau penodol yr haf nesaf ar y niferoedd sydd â dementia yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2013

Cynhadledd ryngwladol, City Margins, City Memories, 7-8 Ebrill, 2014

Gan gydweithredu â’r Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bangor, mae’r Ysgol Athroniaeth a Chrefydd wedi trefnu’r gynhadledd ryngddisgyblaethol ryngwladol, City Margins, City Memories, i’w chynnal ar 7-8 Ebrill, 2014 yn Ysgol Astudiaeth Uwch Prifysgol Llundain, Senate House, Llundain. 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2013