Cyllid ar gael i ddwy Gymrodoriaeth PhD

Mae'n bleser gan Fenter Gydweithredol Academaidd Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol (ASCCA) gyhoeddi y bydd cyllid ar gael i ddwy Gymrodoriaeth PhD i ddechrau yn 2014. Gwahoddir ceisiadau gan ymarferwyr, rheolwyr ac addysgwyr cymwys ym maes gofal cymdeithasol. Lleolir un Gymrodoriaeth ym Mhrifysgol Bangor a'r llall ym Mhrifysgol De Cymru.

Bydd y penodiadau PhD yn rhai llawn-amser am dair blynedd. Caiff ceisiadau am gymrodoriaethau rhan-amser eu hystyried os rhoddir ymrwymiad i astudio am fan leiaf dri diwrnod yr wythnos.  

Gall ceisiadau gynnwys astudiaethau i nifer o agweddau ar ofal cymdeithasol.  Dylent fod yn un neu fwy o'r meysydd blaenoriaeth canlynol:

 • Rhoi cefnogaeth i weithredu'r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
 • Datblygu’r gweithlu.
 • Cymorth a gyfarwyddir gan ddinasyddion.
 • Atal ac ymyrraeth gynnar.
 • Cyfraniad y trydydd sector at ddarparu gofal cymdeithasol.
 • Datblygu cymunedol a meithrin gallu cymunedol.
 • Datganoli a gofal cymdeithasol.

Bydd y rhaglen astudio yn canolbwyntio'n bennaf ar ddulliau ymchwil meintiol neu ddefnyddio dulliau meintiol mewn cynllun astudio sy'n cynnwys dulliau cymysg.

Bydd cymrodoriaethau'n cynnwys: 

 • Cyflog myfyriwr o £13,500 y flwyddyn
 • Costau o £1,500 at hyfforddiant, gwaith maes a rhannu gwybodaeth 
 • Ffioedd hyfforddi

Meini Prawf Cymhwyster:

 • Dylai bod gan ymgeiswyr radd gyntaf (gradd 2:1 neu uwch) ac/neu radd Meistr dda mewn maes perthnasol (er enghraifft, gwaith cymdeithasol, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, troseddeg, seicoleg, iechyd a gofal cymdeithasol).
 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio mewn sefydliad gofal yng Nghymru neu mewn sefydliad addysg uwch yng Nghymru pan fyddant yn gwneud cais.

Rheolir recriwtio i'r Cymrodoriaethau PhD gan Brifysgol Bangor, gyda mewnbwn gan y prifysgolion hynny sy'n cymryd rhan yn y cynllun.

Mae dau gam i'r broses ymgeisio:

 1. Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 5pm ddydd Llun 31 Mawrth 2014. Dylid anfon ceisiadau ar e-bost at asccacademy@bangor.ac.uk
 2. Caiff y ceisiadau eu hadolygu gan aelodau panel ASCCA, a gwahoddir ymgeiswyr a roddir ar y rhestr fer i gyfweliad. Bydd y cymrodoriaethau'n dechrau o 1 Medi 2014, neu'n gynt trwy drefniant.

Gellir cyfeirio ymholiadau cyffredinol at naill ai Catherine Robinson, Arweinydd Cenedlaethol ASCC (01248 382238; catherine.robinson@bangor.ac.uk) neu at Carolyn Wallace, Darllenydd mewn Gofal Integredig a Llesgedd (0144 348 3178); Carolyn.wallace@southwales.ac.uk).

I gael gwybodaeth am y cyfleoedd penodol, cysylltwch yn uniongyrchol â'r sefydliadau perthnasol (manylion isod).

Y personau cyswllt ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol De Cymru yw::

Prifysgol Bangor - Diane Seddon, Arweinydd Rhanbarthol ASCC Gogledd Cymru (01248 388220; d.seddon@bangor.ac.uk)  

Prifysgol De Cymru -  Carolyn Wallace, Darllenydd mewn Gofal Integredig a Llesgedd (0144 348 3178); Carolyn.wallace@southwales.ac.uk).

Sefydliadau sy’n cydweithio yw:

Prifysgol Bangor - Diane Seddon, Arweinydd Rhanbarthol ASCC Gogledd Cymru (01248 388220; d.seddon@bangor.ac.uk)  

Prifysgol De Cymru -  Carolyn Wallace, Darllenydd mewn Gofal Integredig a Llesgedd (0144 348 3178);   

Prifysgol Caerdydd - Sally Holland, Darllenydd mewn Gwaith Cymdeithasol (02920876910; HollandS1@cf.ac.uk

Prifysgol Abertawe - Judith Phillips, Arweinydd Rhanbarthol ASCC De Cymru (01792 602341; Judith.E.Phillips@swansea.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2014