Datganiad ar y cyd ynglŷn â myfyrwyr bydwreigiaeth yn dychwelyd i'r gwasanaeth bydwreigiaeth yn Ysbyty Glan Clwyd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Phrifysgol Bangor yn cydnabod bod rhagoriaeth yn addysg a hyfforddiant bydwragedd yn bwysig am ddau reswm allweddol. Yn gyntaf, byddwn yn sicrhau gweithlu bydwreigiaeth at y dyfodol. Yn ail, gall darparu lleoliadau ar gyfer myfyrwyr bydwreigiaeth gyfrannu at y diwylliant cyffredinol o ddysgu a datblygu o fewn gwasanaethau bydwreigiaeth.

Yn 2015, tynnwyd myfyrwyr bydwreigiaeth yn ôl dros dro o'r gwasanaeth bydwreigiaeth yn Ysbyty Glan Clwyd yn dilyn pryderon a godwyd gan fudd-ddeiliaid. Rydym wedi ymrwymo i ddychwelyd myfyrwyr bydwreigiaeth i'r gwasanaeth.

Ym Medi 2016 cyfarfu staff uwch o'r Bwrdd Iechyd a'r Brifysgol a chytuno y dylai myfyrwyr 3edd flwyddyn ddychwelyd i'r man lleoliad, gyda rhaglen benodedig o gefnogaeth a gwerthuso'r amgylchedd dysgu yn barhaus.  Cytunwyd gennym i gynnal ailwerthusiad ar y cyd o addasrwydd y gwasanaeth fel lleoliad i fyfyrwyr pellach ddychwelyd iddo.  Cwblhawyd yr ailwerthusiad hwn ar 21 Chwefror 2017.  Yn ogystal â thystiolaeth o addasrwydd lleoliad a gedwir gan ein sefydliadau, gwnaethom ymgynghori ag amrywiaeth o fudd-ddeiliaid yn cynnwys Awdurdod Arolygu Lleol Bydwragedd a Choleg Brenhinol y Bydwragedd.  

Y penderfyniad ar y cyd y daethpwyd iddo oedd y dylai'r drefn weithredu fesul cam i ail-gyflwyno myfyrwyr barhau, gyda myfyrwyr 2il flwyddyn yn dychwelyd i'r lleoliad ddechrau Mawrth 2017.  I gyd-fynd â hyn ceir rhaglen bellach o gefnogaeth benodedig i fyfyrwyr a staff y gwasanaeth, ynghyd â gwerthusiad parhaus o amgylchedd dysgu'r lleoliad.  Rydym wedi ymrwymo i adolygu'r penderfyniad hwn ym Mehefin 2017. 

Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'r myfyrwyr, y staff dysgu a staff y gwasanaeth mamolaeth sydd i gyd wedi gweithio i sicrhau bod cyn lleied o aflonyddu â phosib wedi bod ar brofiad dysgu'r myfyrwyr bydwreigiaeth.

Fiona Giraud                                                                    Sheila Brown

Associate Chief of Staff                                                  Lead Midwife for Education

Women’s Nursing and Midwifery                                  Bangor University

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2017