Gwahoddir ceisiadau am gymrodoriaethau PhD mewn Gofal Cymdeithasol

Mae'n bleser gan ASCCA (Menter Gydweithredol Academaidd Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol) gyhoeddi y bydd cyllid ar gael i nifer o gymrodoriaethau PhD ym maes gofal cymdeithasol o ddechrau 2014 ymlaen. Gwahoddir ceisiadau gan ymarferwyr, rheolwyr ac addysgwyr cymwys ym maes gofal cymdeithasol am hyd at 9 cymrodoriaeth a gyllidir gan ASCCA. Dyfernir o leiaf ddwy gymrodoriaeth i bob un o'r prifysgolion sy'n rhan o'r fenter (Bangor, Caerdydd, Abertawe a Phrifysgol De Cymru).

Bydd y penodiadau PhD yn rhai llawn-amser am dair blynedd.  Caiff ceisiadau am gymrodoriaethau rhan-amser eu hystyried am ymrwymiad o ddim llai na thri diwrnod yr wythnos i astudio. 

Gall ceisiadau gynnwys astudiaethau i nifer o agweddau ar ofal cymdeithasol.  Dylent fod yn un neu fwy o'r meysydd blaenoriaeth canlynol:

 • Rhoi cefnogaeth i weithredu'r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.
 • Datblygu’r gweithlu.
 • Cymorth a gyfarwyddir gan ddinasyddion.
 • Atal ac ymyrraeth gynnar.
 • Swyddogaeth y trydydd sector mewn darparu gofal cymdeithasol.
 • Datblygu cymunedol a meithrin gallu cymunedol.
 • Datganoli a gofal cymdeithasol.

Bydd y rhaglen astudio yn canolbwyntio'n bennaf ar ddulliau ymchwil meintiol neu ddefnyddio dulliau meintiol mewn cynllun astudio sy'n cynnwys dulliau cymysg.

Bydd y cymrodoriaethau’n cynnwys:

 • Lwfans myfyrwyr £13,500 y flwyddyn
 • Costau hyfforddiant, gwaith maes a rhannu gwybodaeth £1,500
 • Ffioedd Dysgu

Meini Prawf Cymhwyster:

 • Dylai ymgeiswyr feddu ar radd gyntaf (gradd 2:1 neu uwch) ac/neu radd meistr dda mewn maes perthnasol (er enghraifft, gwaith cymdeithasol, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, troseddeg, seicoleg, iechyd a gofal cymdeithasol).
 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio mewn sefydliad gofal yng Nghymru neu mewn sefydliad addysg uwch yng Nghymru pan fyddant yn gwneud cais.

Rheolir y recriwtio ar gyfer Cymrodoriaethau PhD gan Brifysgol Bangor, gyda mewnbwn gan bob un o'r prifysgolion cydweithredol.

Mae’r broses ymgeisio mewn dau gam:

 • Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 5pm Dydd Llun 30 Medi 2013. Dylid anfon ceisiadau ar e-bost at asccacademy@bangor.ac.uk
 • Caiff y ceisiadau eu hadolygu gan aelodau panel ASCCA, a gwahoddir ymgeiswyr a roddir ar y rhestr fer i gyfweliad. Cynhelir y cyfweliadau yn ystod mis Hydref. Bydd y cymrodoriaethau'n dechrau o fis Ionawr 2014 ymlaen.

Gellir cyfeirio ymholiadau cyffredinol at Catherine Robinson, Arweinydd Cenedlaethol ASCC (01248 382238; catherine.robinson@bangor.ac.uk).

I gael gwybodaeth am y cyfleoedd penodol, cysylltwch yn uniongyrchol â:

Prifysgol Bangor - Diane Seddon, Arweinydd Rhanbarthol ASCC Gogledd Cymru (01248 388220; d.seddon@bangor.ac.uk)

Cliciwch yma i lwytho ffurflen gais

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2013