Myfyrwyr PhD o Iraq yn cwblhau rhaglen unigryw o hyfforddiant helaethach

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi cael yr anrhydedd o groesawu carfan fawr o fyfyrwyr PhD o Iraq. Er mwyn cefnogi ein myfyrwyr yn fwy effeithiol, trefnodd yr Ysgol ddigwyddiad arbennig i fyfyrwyr PhD o Iraq fel y gallent gyflwyno eu Myfyrwyr a staff yn gwrando'n awyddus i'r Athro Ala HamoudiMyfyrwyr a staff yn gwrando'n awyddus i'r Athro Ala Hamoudigwaith o flaen cynulleidfa o gyd-fyfyrwyr o Iraq, staff academaidd ac arbenigwr gwadd, sef yr Athro Haider Ala Hamoudi, o Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Pittsburgh. Astudiodd yr Athro Ala Hamoudi yn y Massachusetts Institute of Technology, lle'r oedd yn aelod o’r Physics Honor Society, Sigma Pi Sigma, ac yn Ysgolhaig gyda Rhagoriaeth Burchard ym maes y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithas. Yn 1996, derbyniodd yr Athro Hamoudi ei J.D. oddi wrth Ysgol y Gyfraith Columbia, lle yr oedd yn Ysgolhaig Harlan Fiske Stone. Ar ôl graddio, bu’n gweithio fel clerc y gyfraith i’r Anrhydeddus Constance Baker Motley yn ardal ddeheuol Efrog Newydd ac yna gweithiodd fel Cysylltai yng nghwmni cyfreithwyr Debevoise & Plimpton tan 2003. Yn 2003 a 2004, bu’r Athro Hamoudi yn gweithredu fel cynghorydd cyfreithiol i Bwyllgor Cyllid Cyngor Llywodraethu Iraq, yn ogystal â bod yn Rheolwr Rhaglen i broject a reolwyd gan yr International Human Rights Law Institute of DePaul University School of Law i wella addysg gyfreithiol yn Iraq. Mae ysgoloriaeth yr Athro  Ala Hamoudi yn canolbwyntio ar gyfraith y Dwyrain Canol ac Islam yn arbennig, ond nid yn gyfan gwbl, ac fel y mae’n berthnasol i faterion masnachol. Treuliodd yr Athro Hamoudi y rhan fwyaf o 2009 yn Baghdad yn cynghori Pwyllgor Diwygio Cyfansoddiadol corff deddfu Iraq, sy’n gyfrifol am ddatblygu diwygiadau beirniadol i Gyfansoddiad Iraq a ddyfarnwyd yn angenrheidiol ar gyfer sicrhau cymodi cenedlaethol yn Iraq, ar ran Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Baghdad. Bu hefyd yn cynghori am brif ddeddfwriaeth arall, gan gynnwys cyfraith hydrocarbonau, cyfraith rheoli refeniw a chyfraith gwrthymddiried.

Bu’r Athro Ala Hamoudi yn cymryd rhan weithredol yn y trafodaethau gyda staff a myfyrwyr. Y diwrnod canlynol, cafodd ymgynghoriadau unigol gyda’n myfyrwyr, yn trafod eu gwaith yn fanwl.  Meddai trefnydd y digwyddiad, yr Athro Suzannah Linton, “roeddem yn sylweddoli bod ein myfyrwyr yn adnodd gwerthfawr o ran cyfraith Iraq, a phenderfynwyd defnyddio hynny i drefnu sesiwn gyda ffocws mewn lleoliad academaidd, lle'r oedd ein myfyrwyr o Iraq yn gallu trafod eu gwaith gyda'u cyfoedion a staff.  Roedd yn ddigwyddiad ysbrydoledig, ac mae'r adborth oddi wrth y myfyrwyr yn dangos iddo fod yn fuddiol iawn iddynt.  Roedd presenoldeb yr Athro Ala Hamoudi yn hwb enfawr ac yn ysbrydoli pawb. Llwyddodd i ddod â chyfuniad arbennig o  arbenigedd cyfreithiol cadarn yng nghyfraith yr Unol Daleithiau ac Iraq, a hefyd  agwedd ymarferol a ddysgodd ar ôl blynyddoedd o weithio yn y maes ar hyd a lled y byd, gan gynnwys yn Iraq.  Credaf fod ein myfyrwyr wedi elwa’n sylweddol o’r digwyddiad hwn, a byddwn yn gallu rhoi gwell cefnogaeth iddynt wrth iddynt ddatblygu eu hastudiaethau”. 

Meddai Murad Al-Bayati, myfyriwr: "roedd yn ddigwyddiad gwych, a medrai ddweud gyda hyder ei fod o wedi cael nifer o fanteision. Cefais adborth hynod defnyddion gan yr Athro Ala Hamoudi, yr Athro Cahill a Mr. Mark Hyland, ac yn sicr mi fyddaf yn cymryd mantais o’r adborth hwn er mwyn gwella fy ngwaith ymchwil”. Dywedodd myfyriwr arall, Sinan Al-Bidery, “ffeindiais fod y rhaglen yn gyfle gwych i mi gyflwyno fy nghynnig traethawd hir ac i dderbyn adborth pwysig gan staff yr Ysgol ac arbenigwr o Iraq, sydd wedi fy annog a fy nghefnogi yn fy astudiaethau”.

"Roedd Dr Hamoudi yn herio'r myfyrwyr i ddangos pa mor unigryw oedd eu traethawd hir a sut y gallai lenwi bwlch yn yr wybodaeth bresennol", dywedodd yr Athro Dermot Cahill, Pennaeth yr Ysgol. "Roedd y dull hwn yn fuddiol iawn iddynt gan ei fod yn gwneud iddynt ganolbwyntio ar eu gwaith, ei wneud yn fwy treiddgar, a gwahanu'r cyffredin oddi wrth yr eithriadol. Roedd yn bleser gennym groesawu Dr Hamoudi: yn ddi-os bydd ei wybodaeth am Iraq a'r heriau cyfreithiol mae'r wlad honno'n ei hwynebu ar draws sawl maes yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr. Edrychaf ymlaen at weld ei waith ar gyfraith gyfansoddiadol yn cael ei gyhoeddi'n ddiweddarach eleni".

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2012