Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

PhD mewn Dwyieithrwydd a gyllidir gan yr ESRC

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD dair blynedd wedi ei chyllido'n llawn yn dechrau ym mis Hydref 2016.

Bydd y myfyriwr llwyddiannus wedi’i (l)leoli yn Ysgol Addysg, Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg neu Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor. Cyllidir yr efrydiaeth drwy gyfuniad o DTC Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) Cymru a chyllid mewnol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn elwa o amgylchedd amlddisgyblaethol cyfoethog y Ganolfan dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd a gyllidir gan yr ESRC, sydd erbyn hyn yn ganolfan dan reolaeth Prifysgol Bangor. Mae Bangor yn dref prifysgol gyfeillgar a fforddiadwy, gyda chysylltiadau trafnidiaeth da, ac mae wedi ei lleoli yn un o ardaloedd harddaf gwledydd Prydain.

Y Project: Rydym yn croesawu cynigion sy'n ymchwilio i Ddwyieithrwydd o safbwynt Ieithyddiaeth, Seicoleg, a/neu Addysg. Anogir ymgeiswyr yn gryf i gysylltu â staff academaidd perthnasol Prifysgol Bangor fel goruchwylwyr posib cyn cyflwyno eu ceisiadau er mwyn cynllunio eu project ymchwil yn unol â’r diddordebau ymchwil presennol ym Mangor.

Mae enghreifftiau o destunau'n cynnwys y canlynol (ond ystyrir unrhyw destun arall perthnasol i ddwyieithrwydd):

  • Sut mae iaith a diwylliant yn rhyngweithio yn y meddwl dwyieithog a sut mae hyn yn siapio canfyddiad / cysyniadoli?
  • Pa egwyddorion sy'n sail i gyfnewid cod mewn pobl ddwyieithog a pha mor hyblyg yw'r mecanweithiau hyn?
  • Pa fanteision / heriau neilltuol a brofir gan bobl ddwyieithog yn ystod eu haddysg a sut gall y wybodaeth hon fod yn fuddiol i addysg?

Anogir yr ymgeisydd llwyddiannus i gynllunio astudiaethau arloesol i ymateb i gwestiynau o’r fath neu eu cwestiynau eu hunain os oes ganddynt eisoes ddiddordeb ymchwil cryf. Rhoir anogaeth gref i ymgeiswyr sydd â diddordebau ymchwil mewn meysydd cyfagos o niwrowyddoniaeth gymdeithasol a gwybyddol gydag elfen o ddwyieithrwydd wneud cais.

Gwybodaeth bellach: Disgwylir i fyfyrwyr PhD gyfrannu at addysgu yn yr adran.

Sut y caf fy nghyllido?

Mae’r efrydiaeth yn cynnwys cost lawn ffioedd dysgu’r DU/UE, ynghyd â thâl cynhaliaeth yn unol â graddfeydd yr RCUK (£14,254* ar hyn o bryd ar gyfer deiliaid dyfarniadau llawn-amser yn 2016/17) yn flynyddol am dair blynedd, a lwfans ymchwil o £750*.

I gael manylion ynglŷn â chymhwystra edrychwch ar y tudalennau perthnasol sydd wedi'u paratoi ar gyfer darpar fyfyrwyr ar wefan yr ESRC.

Gofynion preswylio:

Mae'r efrydiaeth hon ar agor ar gyfer myfyrwyr DU/UE yn unig.

Beth yw’r Gofynion Academaidd?

Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu 2:1 mewn disgyblaeth wyddonol berthnasol, yn cynnwys seicoleg, ieithyddiaeth, therapi lleferydd ac iaith, neu addysg, ond heb fod yn gyfyngedig i’r pynciau hyn. Ymhellach, rhaid i ymgeiswyr fod wedi cyflawni lefel o hyfforddiant ymchwil a fyddai’n galluogi iddynt fynd ymlaen i wneud PhD. Fel rheol, bydd hyn yn golygu cael gradd Meistr mewn disgyblaeth berthnasol.

Dylai'r ymgeisydd fod yn greadigol gydag ysgogiad cryf a sgiliau cyfathrebu cadarn ar lafar ac ar bapur. Byddai profiad o gynnal profion gyda chyfranogwyr yn cryfhau'r cais. Yn ogystal, byddai’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn fanteisiol.

Sut i wneud cais:

Am gyngor cyffredinol ar sut i wneud cais ac ar gymhwystra, cysylltwch ag Everil McQuarrie

Mae ffurflen gais ar-lein ar gael yma.

Dyma'r dogfennau ategol sy’n ofynnol:

  • Datganiad personol yn amlinellu eich profiad a’ch diddordebau ymchwil
  • Cynnig ymchwil
  • Llythyr ategol a CV
  • Dau eirda cyfrinachol
  • Trawsgrifiadau o’ch cymwysterau israddedig ac ôl-radd 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20 Mehefin 2016

Lle gallaf gael mwy o wybodaeth?

Am fanylion am yr Ysgolion, dilynwch y cysylltiadau: Ysgol Addysg; Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg; Ysgol Seicoleg.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu â’r Athro Guillaume Thierry (g.thierry@bangor.ac.uk ), Dr Peredur Webb-Davies (p.davies@bangor.ac.uk ) neu'r Athro Enlli Thomas (enlli.thomas@bangor.ac.uk ).

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016