Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-1016:
Llenyddiaeth Gyfoes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Gerwyn Wiliams

Amcanion cyffredinol

strong textAmcan y modiwl hwn yw cloriannu'n feirniadol, ar ffurf traethodau unigol a thrafodaethau seminar, ddetholiad o weithiau llenyddol cyfoes. Rhoddir sylw hefyd i gynllunio traethodau a threfnu gwybodaeth yn unol â chonfensiynau safonol.

Cynnwys cwrs

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddetholiad o weithiau gan lenorion cyfoes. Ar ddechrau’r modiwl bydd cyfres o sesiynau hyfforddi ar faterion technegol yn ymwneud â chynllunio traethodau academaidd, e.e. dulliau cyfeirio, trefnu nodiadau, paratoi llyfryddiaeth ac osgoi llên-ladrata. Symudir wedyn at destunau gosod y modiwl: yn achos pob testun yn ei dro, ceir darlithoedd rhagarweiniol cyn rhannu’n ddiweddarach yn grwpiau seminar a rydd gyfle i fyfyrwyr drafod y testunau ar lafar. Rhoddir deunyddiau sy’n berthnasol i’r modiwl ar safle Blackboard, a disgwylir i fyfyrwyr lawrlwytho’r deunyddiau hyn drostynt eu hunain. Ar Blackboard hefyd y ceir teitlau a rhestrau darllen y traethodau. Y ddau destun gosod yn 2016-17 fydd: Guto Dafydd, Ni Bia'r Awyr (2014), a Lleucu Roberts, Saith Oes Efa (2014).

Meini Prawf

da

B- - B+: Dylai traethodau ddangos dealltwriaeth dda o’r agweddau technegol perthnasol. Dylai’r traethodau a’r trafodaethau llafar ddangos gwybodaeth drylwyr o’r testunau a drafodir. Dylai’r gwaith a gyflwynir, ar lafar ac yn ysgrifenedig, hefyd ddangos gallu i nodi nifer o gyfeiriadau cymharol perthnasol, gafael dda ar gystrawen a theithi’r Gymraeg ac ar dermau technegol a geirfa’r maes penodol hwn, a pharodrwydd i fynegi barn bersonol yn hyderus ar nifer o ddadleuon a damcaniaethau.

ardderchog

A- - A*: Dylai traethodau ddangos dealltwriaeth ragorol o’r agweddau technegol perthnasol. Dylai’r traethodau a’r trafodaethau llafar ddangos gwybodaeth helaeth a manwl am y testunau a drafodir. Dylai’r gwaith a gyflwynir, ar lafar ac yn ysgrifenedig, hefyd ddangos gallu aeddfed i ddefnyddio cyfeiriadau llenyddol cymharol, gafael gadarn ar gystrawen a theithi’r Gymraeg ac ar dermau technegol a geirfa’r maes penodol hwn, a pharodrwydd i fynegi’n hyderus farn bersonol soffistigedig ar nifer o ddadleuon a damcaniaethau.

trothwy

D- - D+: Dylai traethodau ddangos dealltwriaeth o’r agweddau technegol perthnasol. Dylai’r traethodau a’r trafodaethau llafar ddangos cynefindra â’r testunau a drafodir. Dylai’r gwaith a gyflwynir, ar lafar ac yn ysgrifenedig, hefyd ddangos gallu i nodi rhai cyfeiriadau cymharol perthnasol, gafael ar gystrawen a theithi’r Gymraeg ac ar dermau technegol a geirfa’r maes penodol hwn, a gallu i fynegi barn bersonol ar amryw ddadleuon a damcaniaethau.

Canlyniad dysgu

 1. Cloriannu’n feirniadol ac ymateb i weithiau llenyddol cyfoes

 2. Cynllunio traethodau a chyflwyno manylion technegol yn unol â chonfensiynau safonol

 3. Casglu a threfnu deunyddiau’n annibynnol

 4. Pwyso a mesur arwyddocâd nifer o ystyriaethau cefndirol, e.e. rhai beirniadol, hanesyddol neu gyd-destunol

 5. Cyflwyno gwybodaeth a datblygu dadleuon ar lafar

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Prawf technegol 10
Traethawd 30
Traethawd 40
Cyfraniad llafar 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Bydd y dosbarth yn rhannu'n nifer o grwpiau seminar i drafod testunau unigol yn fanwl. Disgwylir ichi gasglu a darllen deunydd perthnasol ar gyfer y seminarau hyn. Bydd y seminarau hefyd yn paratoi'r ffordd ar gyfer y traethodau.

8
Tutorial

Trefnir tiwtorialau unigol i ddychwelyd eich traethodau a rhoi adborth ar eich gwaith.

2
Lecture

Ceir dau fath o ddarlithoedd yn y modiwl hwn sef hyfforddiant technegol a chyflwyniadau i'r testunau gosod.

12
Private study

Ar sail yr arweiniad a geir yn y dosbarth, mewn rhestrau darllen a deunyddiau ar Blackboard, disgwylir i fyfyrwyr fynd ati i baratoi ar gyfer eu traethodau a'u seminarau.

78

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Cynghorir myfyrwyr i brynu copiau personol o'r ddau lyfr gosod: - Guto Dafydd, *Ni Bia'r Awyr* (Cyhoeddiadau Barddas, 2014) - Lleucu Roberts, *Saith Oes Efa* (Talybont: Gwasg y Lolfa, 2014). Ceir manylion cyhoeddi llawn ar wefan Cyngor Llyfrau Cymru, *[Gwales.com][1]*. [1]: http://Gwales

Rhestr ddarllen

Dafydd Morgan Lewis, adolygiad ar Ni Bia'r Awyr, gwefan Gwales, <http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781906396787&tsid=12>; cyrchwyd 30 Mehefin 2016.

John Rowlands, adolygiad ar Saith Oes Efa, gwefan Gwales, <http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784610029&tsid=7>; cyrchwyd 30 Mehefin 2016.

Rhoddir rhagor o gyfeiriadau i fyfyrwyr ar ddechrau'r modiwl, e.e. drwy Blackboard.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: