Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-3009:
Traethawd Estynedig

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Jason Davies

Amcanion cyffredinol

Bwriedir i’r modiwl hwn roi cyfle i fyfyrwyr weithio’n annibynnol, ond dan gyfarwyddyd personol. Mewn ymgynghoriad â’r tiwtor, dewisir pwnc priodol ym maes iaith a llenyddiaeth Gymraeg, neu astudiaethau cymharol. Bydd y myfyrwyr yn casglu defnyddiau ac yn dethol ohonynt yn briodol, ac yn cyflwyno traethawd 8,000 o eiriau o hyd. Byddant hefyd yn cyflwyno tasgau rhagarweiniol a fydd yn profi sgiliau technegol (er enghraifft, llunio llyfryddiaeth fanwl). Disgwylir i fyfyrwyr baratoi cyflwyniad llafar a fydd yn seiliedig ar gynnwys eu traethawd.

Cynnwys cwrs

Bwriedir i’r modiwl hwn roi cyfle i fyfyrwyr weithio’n annibynnol, ond dan gyfarwyddyd personol. Mewn ymgynghoriad â’r tiwtor, dewisir pwnc priodol ym maes iaith a llenyddiaeth Gymraeg, neu astudiaethau cymharol. Bydd y myfyrwyr yn casglu defnyddiau ac yn dethol ohonynt yn briodol, ac yn cyflwyno traethawd 8,000 o eiriau o hyd. Byddant hefyd yn cyflwyno tasgau rhagarweiniol a fydd yn profi sgiliau technegol (er enghraifft, llunio llyfryddiaeth fanwl). Disgwylir i fyfyrwyr baratoi cyflwyniad llafar a fydd yn seiliedig ar gynnwys eu traethawd.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+

Dylai'r traethawd ddangos cynefindra â'r prif ffynonellau gwybodaeth, ynghyd â'r gallu i gywain a dadansoddi deunydd a mynegi barn bersonol. Dylai'r dasg dechnegol ddangos cynefindra â'r egwyddorion, a dylai'r dasg lafar fod yn gyflwyniad clir mewn ieithwedd briodol. Rhaid dangos gafael ar deithi'r Gymraeg ymhob tasg.

da

B- i B+

Dylai'r traethawd ddangos gwybodaeth dda o'r prif ffynonellau ynghyd â'r gallu i gywain a dadansoddi ystod dda o ddeunydd ac i fynegi barn bersonol ystyriol. Dylai'r dasg dechnegol gael ei chyflawni'n bur gywir, a dylai'r dasg lafar fod yn gyflwyniad clir a chytbwys, mewn ieithwedd addas a graenus. Dylai pob tasg ddangos gafael dda ar deithi'r Gymraeg.

ardderchog

A- i A*

Dylai'r traethawd ddangos gwybodaeth drylwyr o ystod eang o ffynonellau gwybodaeth, ynghyd â gallu datblygedig i gywain a dadansoddi deunydd. Dylid arddangos barn bersonol aeddfed a meddylgar. Dylai'r dasg dechnegol gael ei chyflwyno'n gywir iawn, a dylai'r cyflwyniad llafar arddangos dawn i drafod yn fywiog ac yn ystyriol mewn ieithwedd gaboledig. Dylai pob tasg ddangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

Canlyniad dysgu

 1. Casglu deunydd yn annibynnol ar bwnc gosodedig.

 2. Dethol defnyddiau a'u cyflwyno'n drefnus.

 3. Ymateb yn feirniadol i'r pwnc

 4. Dangos ymwybyddiaeth o gyd-destun llenyddol a diwylliannol.

 5. Defnyddio ieithwedd bwrpasol a mynegiant clir a graenus wrth draethu ar ei ddewis bwnc.

 6. Arddangos sgiliau technegol wrth gyflwyno gwaith ysgrifenedig.

 7. Cyflwyno deunydd a chynnal trafodaeth ar lafar.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd 8000 o eiriau 75
Cyflwyniad Llafar 15
crynodeb, ymarferiad llyfryddol +cyflwyno troednodiadau 10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Nifer o ddarlithoedd a fydd yn cyflwyno materion o berthnasedd generig i'r modiwl.

11
Private study

Gan mai dyma'r darn mwyaf sylweddol o waith annibynnol a gyflawnir yn ystod y cwrs gradd, adlewyrchir hynny yn nifer uchel yr oriau astudio personol.

185
Tutorial

Dynodir tiwtor personol i bob myfyriwr ar gyfer y modiwl hwn; bydd y tiwtor a'r myfyriwr yn cyfarfod ar wahanol adegau yn natblygiad y traethawd hir i drafod gwahanol agweddau ar y gwaith, e.e. trafod a diffinio'r pwnc; cynnull deunyddiau; materion technegol; ystriaethau moesegol.

4

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: