Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-3019:
Gweithdy Rhyddiaith

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Angharad Price

Amcanion cyffredinol

Mewn dosbarthiadau seminar byddir yn astudio'n fanwl enghreifftiau o ryddiaith Gymraeg yn ogystal â darnau o draddodiadau llenyddol eraill (mewn cyfieithiad) – esiamplau y gall egin lenorion eu cymryd fel patrymau ar gyfer eu gwaith eu hunain. Y mae ymdrechu i ymgydnabod ag amrywiaeth o wahanol genres, dulliau a chonfensiynau llenyddol yn rhan hollbwysig o ddatblygiad pob llenor. Rhoddir y prif sylw i ystyriaethau megis ffurfiau llenyddol a chrefft y llenor. Byddir yn tynnu sylw at nifer o ddamcaniaethau beirniadol ynghylch perthynas llenor â'i waith, a pherthynas y gwaith hwnnw â chynulleidfa. Gosodir tasgau wythnosol yn y seminarau, a chynhelir dosbarthiadau tiwtorial er mwyn trafod cynnyrch a chynnydd gwaith y myfyrwyr. Cymar i'r modiwl hwn yw 'Gweithdy Barddoniaeth'.

Cynnwys cwrs

Mewn dosbarthiadau seminar byddir yn astudio'n fanwl enghreifftiau o ryddiaith Gymraeg yn ogystal â darnau o draddodiadau llenyddol eraill (mewn cyfieithiad) - esiamplau y gall egin lenorion eu cymryd fel patrymau ar gyfer eu gwaith eu hunain. Y mae ymdrechu i ymgydnabod ag amrywiaeth o wahanol genres, dulliau a chonfensiynau llenyddol yn rhan hollbwysig o ddatblygiad pob llenor. Rhoddir y prif sylw i ystyriaethau megis ffurfiau llenyddol a chrefft y llenor. Byddir yn tynnu sylw at nifer o ddamcaniaethau beirniadol ynghylch perthynas llenor â'i waith, a pherthynas y gwaith hwnnw â chynulleidfa. Gosodir tasgau wythnosol yn y seminarau, a chynhelir dosbarthiadau tiwtorial er mwyn trafod cynnyrch a chynnydd gwaith y myfyrwyr. Cymar i'r modiwl hwn yw 'Gweithdy Barddoniaeth'.

Meini Prawf

trothwy

Dylai'r traethawd ddangos cynefindra â'r syniadau beirniadol a drafodwyd ac â nifer dda o awduron, testunau a genres, ynghyd â gafael ar dermau technegol a geirfa'r ddigyblaeth, a gallu i gloriannu ffynonellau cynradd ac eilradd. Dylai'r gwaith creadigol amlygu dealltwriaeth o ofynion y cyfrwng dan sylw, gallu i gynllunio a datblygu syniadau, a dogn o wreiddioldeb a dychymyg. Yn y gwaith creadigol a'r gwaith dadansoddol dylid dangos gafael ar deithi'r Gymraeg a gallu i gymhwyso'r patrymau llenyddol a astudir at gyd-destunau creadigol a beirniadol. Dylai ymateb y myfyrwyr yn y dosbarthiadau tiwtorial amlygu gallu i grynhoi syniadau a dadleuon pobl eraill a pharodrwydd i gynnig barn bersonol.

da

Dylai'r traethawd amlygu gwybodaeth dda o'r testunau creadigol a beirniadol a astudir a hefyd am rychwant o awduron, testunau a genres mewn gwahanol gyfnodau. Dylai hefyd ddangos gallu i gasglu gwybodaeth ddefnyddiol o nifer fawr o ffynonellau, yn ysgrifenedig, llafar ac electronig. Dylai hefyd amlygu gafael dda ar dermau technegol y maes hwn. Dylai'r gwaith creadigol ddangos dealltwriaeth o'r cyfrwng dan sylw, gallu i ymdrin yn feirniadol â gwaith personol, gafael dda ar dechnegau arddull a strwythur, a chryn dipyn o wreiddioldeb a dychymyg. Yn y gwaith creadigol a'r gwaith dadansoddol dylid dangos gafael dda ar ramadeg y Gymraeg ynghyd â menter wrth gymhwyso'r patrymau llenyddol a astudir at gyd-destunau newydd. Dylai perfformiad y myfyrwyr yn y dosbarthiadau tiwtorial ddangos gallu i ymateb yn ddeallus i farn, i fynegi barn bersonol gytbwys, ac i gyflwyno a datblygu dadl yn glir ac yn rhesymegol.

ardderchog

Dylai'r traethawd ddangos gwybodaeth drylwyr am rychwant eang o awduron, testunau a genres llenyddiaeth Gymraeg a rhai llenyddiaethau eraill (mewn cyfieithiad) mewn gwahanol gyfnodau, ynghyd â dealltwriaeth drylwyr ohonynt, a gallu aeddfed i'w cymharu â'i gilydd a'u gosod yn eu cyd-destunau hanesyddol a llenyddol priodol. Dylai hefyd amlygu gallu i gywain gwybodaeth ddadlennol o rychwant eang o ffynonellau ac i ddefnyddio'r wybodaeth honno'n dreiddgar. Dylai'r gwaith hefyd amlygu gafael gadarn ar dermau technegol a geirfa'r ddisgyblaeth. Dylai'r gwaith creadigol ddangos meistrolaeth ar dechnegau arddull a strwythur, gwreiddioldeb a dychymyg anghyffredin wrth fynd i'r afael â phwnc, ynghyd â gallu datblygedig i drafod gwaith personol yn feirniadol adeiladol ac i sicrhau prifiant llenyddol o dasg i dasg. Yn y gwaith creadigol a'r gwaith beirniadol dylid amlygu gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg, a dawn i fanteisio i'r eithaf ar adnoddau'r iaith mewn amryw gyd-destunau. Yn ogystal dylai'r gwaith ddangos dyfeisgarwch a pharodrwydd i arbrofi wrth gymhwyso'r patrymau llenyddol a astudir at sefyllfaoedd newydd. Dylai ymateb y myfyrwyr yn y dosbarthiadau tiwtorial ddangos gallu datblygedig i ymateb i farn, i fynegi barn bersonol aeddfed, ac i ddatblygu dadl estynedig yn ystyrlon ac yn effeithiol.

Canlyniad dysgu

 1. Dadansoddi'n feirniadol ac mewn dyfnder ddefnydd nifer o lenorion o wahanol gyfnodau a thraddodiadau llenyddol o iaith, delweddaeth, genre ac ati.

 2. Priodi'r profiad beirniadol a'r wybodaeth hanesyddol a enillwyd yn y modd hwn â chreadigolrwydd personol o safon uchel, a defnyddio'r enghreifftiau llenyddol a astudir fel ysbrydoliaeth a chyfarwyddyd yn eu gwaith creadigol a dadansoddol eu hunain.

 3. Dehongli mewn dyfnder a manylder syniadau beirniadol traddodiadol a chyfoes yn ymwneud â'r drindod Llenor - Gwaith - Cynulleidfa, a phwyso a mesur defnyddioldeb y cysyniadau hyn i'r llenor ei hun.

 4. Asesu'n feirniadol ac yn drwyadl eu gwaith creadigol eu hunain er mwyn sicrhau eu datblygiad fel egin lenorion.

 5. Llunio darnau o waith creadigol amrywiol eu cynnwys a'u dull, ac o safon gyson uchel, ac arnynt stamp unigolyddol.

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

2 awr darlith x 11 a bydd y rhain yn sicrhau llwyddiant y deilliannau dysgu

100
Seminar

1 awr seminar x 10 a bydd y rhain yn sicrhau llwyddiant y deilliannau dysgu

100

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: