Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXD-2018:
Y Sgrin Fach Gymraeg

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Manon Williams

Amcanion cyffredinol

Dylai myfyrwyr sy’n dilyn y modiwl hwn feddu ar y gallu i:

 1. gywain gwybodaeth berthnasol am ddatblygiad y ddrama deledu yng Nghymru;
 2. ddadansoddi’r technegau gweledol a ddefnyddir gan gyfarwyddwyr i ddehongli elfennau dramatig mewn sgript;
 3. ddadansoddi dramâu teledu mewn modd deallus a dychmygus;
 4. weithio’n annibynnol ac mewn grwpiau a chyflwyno’r syniadau’n raenus ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cynnwys cwrs

Yn y modiwl hwn astudir nodweddion y gyfres ddrama a’r ddrama gyfres fel cyfryngau dramatig ac olrheinir datblygiad y cyfryngau yng Nghymru rhwng diwedd y 1970au a’r cyfnod presennol. Canolbwyntir ar ddadansoddi themâu a chynnwys gan archwilio’r berthynas rhwng cymeriadau a’r modd y caiff Cymru (a’r gwahanol ardaloedd o fewn y wlad) a’i phobl eu portreadu ar y sgrin deledu Gymraeg. Astudir y technegau a ddefnyddir mewn cyfresi drama a dramâu cyfres i ddenu gwylwyr a chyfleu tensiwn. Canolbwyntir ar drawstoriad eang weithiau (9 cyfres) o wahanol gyfnodau ac o wahanol ardaloedd gan gynnwys gweithiau gan ddramodwyr megis Meic Povey a Siwan Jones.

Yn gyfochrog ag astudio'r 9 cyfres uchod, bydd y modiwl hefyd yn canolbwyntio ar astudio un gyfres gyflawn, sef Pen Talar.

Bydd y modiwl hwn ar gael i fyfyrwyr lefel 2 a 3. Bydd y cynnwys yr un fath ond bydd natur y tasgau’n wahanol.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+

Dylai'r traethawd a'r drafodaeth ddadansoddol ddangos cynefindra â'r prif ffynonellau gwybodaeth eraill ynghyd â'r gallu i gywain, dadansoddi a mynegi barn bersonol ar ddadleuon eraill yn y maes. Dylai'r mynegiant ddangos gafael ar gystrawen a theithi'r iaith Gymraeg.

da

B- i B+

Dylai'r traethawd a'r drafodaeth ddadansoddol ddangos gwybodaeth dda o'r ffynonellau cynradd ac eilradd safonol ynghyd â'r gallu i gywain a chrynhoi'n ddeallus wybodaeth berthnasol a dibynadwy o nifer sylweddol o ffynonellau eraill, boed y rheini'n rhai ysgrifenedig, electronig neu'n rhai llafar. Dylid hefyd ddangos parodrwydd i fynegi barn bersonol a gallu i ddadansoddi a beirniadu, mewn modd cytbwys a chlir, ddadleuon eraill yn y maes. Dylai'r mynegiant ddangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

ardderchog

A- i A+

Dylai'r traethawd a'r drafodaeth ddadansoddol ddangos gwybodaeth drylwyr o'r ffynonellau cynradd ac eilradd safonol yn y maes ynghyd â gallu datblygedig i gywain a chrynhoi'n ddeallus wybodaeth berthnasol a dibynadwy o rychwant eang o ffynonellau eraill, boed y rheini'n rhai ysgrifenedig, electronig neu'n rhai llafar. Dylid hefyd ddangos parodrwydd i fynegi barn bersonol. Dylai'r farn honno fod yn un annibynnol, aeddfed a threiddgar sy'n dangos gwir allu i ddatblygu dadl glir, estynedig a rhesymegol mewn perthynas â dadleuon eraill yn y maes. Dylai'r mynegiant ddangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

Canlyniad dysgu

 1. dangos gwybodaeth fanwl am ddatblygiad y gyfres ddrama a’r ddrama gyfres yng Nghymru

 2. Cymhwyso'r hyn a ddysgwyd at gyd-destun newydd a phenodol.

 3. creu dadansoddiad o themâu a’r berthynas rhwng cymeriadau

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Darlith 3 awr x 11 wythnos

33
Private study 167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: