Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXC-3013:
Daearyddiaeth Ddynol Gyfoes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Eifiona Lane

Amcanion cyffredinol

Mae hyn yn fodwl 10 credyd sydd yn seiliedig ar ymchwil yr unigolyn ac yn galluogi’r myfyriwr i ymchwilio yn ddwfn i mewn i fater cyfoes mewn Daearyddiaeth Ddynol, a hynny ar ffurf ymchwil o lenyddiaeth. Cynhelir y modwl yn semester 2 a chynnyrch y gwaith cwrs fydd traethawd a phoster academaidd ar y pwnc ymchwil. Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio yn ddwfn i’w pwnc dewisol ; fe fydd hyn yn seiliedig ar ymgynghoriad a thrafodaeth gyda’r cydlynydd modwl. Gall hyn adlewyrchu diddordebau’r unigolyn neu fod wedi ei gynnig gan y cydlynydd. Rhoddir gysidraeth i faterion ar lefel bydol ond gyda phwyslais ar faterion Ewropeaidd a lleol. Dylai’r prosiect fod yn wahanol i’r hyn ddewiswyd fel testun prosiect Anrhydedd y myfyriwr.

Dylai myfyrwyr ddangos mynediad at amrediad o adnoddau gan gynnwys cyfnodolion academaidd wedi’u canoli , testunau ar ffurf electroneg yn ogystal â phrint, ynghyd ag ystod eang o adroddiadau yn y wasg ac ar y rhyngrwyd.

Cynnwys cwrs

Mae’r modwl hwn yn rhedeg yn semester 2 ac yn galluogi’r myfyriwr i wneud ymchwil unigol llenyddol ar fater cyfoes mewn daearyddiaeth ddynol. Caiff canlyniadau’r ymchwil eu cyflwyno ar ffurf traethawd a thrwy greu poster. Mae’r dystiolaeth weledol yn cael ei gyflwyno i gynulleidfa o gyfoedion o’r modwl. Rhaid defnyddio ystod briodol o ffynonellau i gynnal yr ymchwil a dylai’r prosiect fod yn wahanol o’r hyn ddewisir fel pwnc Prosiect Ymchwil Anrhydedd y myfyriwr. Dewisir y pwnc gan y myfyrwyr, thrwy ymgynghoriad gyda chydlynydd modwl.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy (Safon Pasio : D- i D+) a. Dim esgeulustod neu wybodaeth anghywir o ran sgiliau trefnu gwybodaeth b. Peth deallusrwydd o elfennau damcaniaethol/ cysyniadol / ymarferol. c. Cyfuno ysbeidiol o ddamcaniaeth / gwybodaeth / ymarferoldeb er mwyn cyflawni gofynion y dasg.
ch.Defnydd o lenyddiaeth brimaidd.

da

Da (Safon Ganolog i safon uchel Pasio: C- I B+) a. Peth neu’r rhan fwyaf o wybodaeth a sgiliau cyflwyno gwybodaeth wedi’u harddangos yn glir b. Gafael da/ gweddol ar elfenneu ddamcaniaethol/ cysyniadol / ymarferol c. Integreiddiad da / gweddol o ddamcaniaeth / gwybodaeth / ymarferoldeb er mwyn cyflawni gofynion y dasg. ch .Tystiolaeth o ddefnydd sgiliau gwerthusol a chreadigol
d. Defnydd critigol o lenyddiaeth brimaidd a llenyddiaeth eraill rhoddir yn y ddarlith.

ardderchog

Gwych (Safon wych Dosbarth Cyntaf: A- i A**) a. Perfformiad caboledig , medrus dros ben . b. Y wybodaeth ymchwil wedi’u harddangos yn gywir. c. Gafael gwych o elfenneu ddamcaniaethol/ cysyniadol / ymarferol ch. Integreiddiad da o ddamcaniaeth / gwybodaeth / ymarferoldeb er mwyn cyflawni gofynion y dasg. d. Tystiolaeth gref o ddefnydd sgiliau gwerthusol a chreadigol
dd. Defnydd critigol o lenyddiaeth brimaidd a llenyddiaeth eraill rhoddir yn y ddarlith., y tu hwnt i’r disgwyl.

Canlyniad dysgu

 1. I ddeall sut mae’r mater wedi ei phortreadu a’i chynrychioli gan y cyfryngau

 2. I fedru cyflwyno ymchwil i gynulleidfa o gyfoedion , yn weledol ac ar lafar.

 3. I ddangos y gallu i arfarnu llenyddiaeth briodol yn gritigol

 4. I ddeall mater daearyddol penodol mewn dyfnder

 5. I arddangos y gallu i gynnal ymchwil

 6. I ddangos defnydd priodol o ffynonellau

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Aseiniad traethawd 60
Poster presentation of theme 20
CYFLWYNIAD UNIGOL 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Cyflwyno'r poster a'r ymchwil ar lafar hefyd.

2
Tutorial

8 X 1 awr sesiynau ymghyngoriad unigol. S.Pierce 4 awr, E Thomas Lane 4 awr. Hyn yn galluogi'r myfyriwr i ffocysu at bwnc penodol a fireinio'r thema.

8
Workshop

Gweithdy gyda staff Llyfrgell y Brifysgol ar ffynnonellau gwybodaeth.

2
Lecture

Darlithoedd 3 x 1 awr

3
Workshop

Cyflwyniad i'r modwl

2
Workshop

Gweithdai dylunio posteri a sut i ddewis thema.

4
Private study 79

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

Rheolio proses : 1. Trefnu - gallu cyd-lynnu a gweinyddu gwaith yn effeithiol 2. Blaenoriaethu -gallu gosod tasgau yn ol lefelau pwysigrwydd 3.Cynllunio -gallu pennu amcanion cyraeddadwy a threfnu'r gweithredu angenrheidiool gan ddefnyddio technegau SMART GOAL . 4. Rheoli cymhlethdodau- gallu delio gyda sefyllfaeoedd amwys a chymhleth a'u canlyniadau 5. Gwneud penderfyniadau-gallu penderfynu’n bendant, yn glir a chyflym ar ddull gweithredu o blith nifer o opsiynau 6. Gwerthuso- gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd 7 Annibyniaeth – gallu gweithio ar lefel briodol heb oruchwyliaeth 8 Hyblygrwydd– gallu ymateb yn gadarnhaol i newid mewn amgylchiadau a sialensiau newydd . 9Agwedd gadarnhaol – ymwneud â’ch gweithle, eich cydweithwyr a’ch baich gwaith yn optimistaidd a blaengar 10 Goddef straen – gallu parhau’n effeithiol dan bwysau 11. Parodrwydd i ddysgu– ymrwymo i ddysgu parhaus a datblygiad proffesiynol er mwyn cyflawni anghenion eich gwaith a’ch bywyd . Detholwyd y meini prawf hyn o ddadnsoddiad sgiliau ac ansawdd Gwobr Cyflogadwydd Prifysgol Bangor a defnyddir hwy trwy ganiatad.

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: