Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCE-3101:
Trin a Thrafod Cyfieithu

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Ms Sian Beidas

Amcanion cyffredinol

 1. Gweithredu fel modiwl sy'n pontio rhwng cyfieithu fel arf dysgu iaith a chyfieithu fel sgil, proffesiwn a disgyblaeth;
 2. Galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth strwythuredig a chyfannol o'r parau iaith a ddewiswyd ganddynt;
 3. Cynnig i fyfyrwyr arweiniad theoretig ar sail ymarfer i gyfieithu;
 4. Annog myfyrwyr i ymdrin â chyfieithu mewn modd systematig a'u galluogi i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth yn ystod y broses gyfieithu.

Cynnwys cwrs

Bwriad y modiwl hwn yw datblygu ac atgyfnerthu ymhellach sgiliau cyfieithu a enillwyd gan fyfyrwyr yn eu cyrsiau iaith. Trwy ystyried cyfieithu fel proses, mae'n craffu ar gyfieithu ar wahanol lefelau testunol, o lefel geiriau a gramadeg, i'r lefel destunol a phragmataidd sy'n ystyried cydlyniad, cywair a mathau o destun. Mae'n rhoi fframwaith i'r myfyrwyr i ystyried yr anawsterau cyfieithu yn y parau iaith a ddewiswyd ganddynt ac i ymchwilio i strategaethau a'u goblygiadau.

Darllen hanfodol

Baker, Mona. In Other Words: A Coursebook on Translation, 2nd edition (London: Routledge, 2011). Hatim, Basil and Munday, Jeremy. Translation: an Advanced Resource Book (London: Routledge, 2004).

Bydd gofyn hefyd i fyfyrwyr gael adnoddau ieithyddol penodol megis geiriaduron dwyieithog ac uniaith.

Meini Prawf

ardderchog

A- - A*: Y cyfieithu: Ni ellir canfod unrhyw broblemau dealltwriaeth. Yn dangos y gallu i drin y Saesneg o ran arddull. Defnyddir cywair priodol yn gyson drwy'r darn. Dylai roi'r argraff na ellir gwella ar y cyfieithiad. Y sylwebaeth (gan gynnwys yr aseiniad cyflwyno): Dull gwreiddiol a meddylgar o gyfieithu'r deunydd ffynhonnell. Wedi ei strwythuro’n dda iawn ac wedi ei ysgrifennu'n eglur ac yn fanwl gywir. Yn cynnig rhesymau a chyfiawnhad da iawn dros ddewisiadau a phenderfyniadau. Asesu'r testun ffynhonnell mewn ffordd wreiddiol a dadansoddol.

trothwy

D- - D+: Cyfieithu: Mae dealltwriaeth o'r eirfa a'r gystrawen yn dangos rhai diffygion eithaf amlwg sydd yn ei gwneud yn anodd deall. Dealltwriaeth gyffredinol hynod sylfaenol o'r deunydd ffynhonnell. Saesneg lletchwith; mae cyfieithu llythrennol yn cuddio'r ystyr. Fawr ddim ymdrech i adlewyrchu nodweddion arddull y gwreiddiol. Y sylwebaeth (gan gynnwys yr aseiniad cyflwyno): Ymdriniaeth sylfaenol iawn. Mae'r syniadau'n ddi-drefn, mae'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth o'r deunydd ffynhonnell a'r iaith darged yn annigonol. Cyflwyniad blêr o bosib a fawr ddim defnydd o'r adnoddau sydd ar gael. Fawr ddim enghreifftiau priodol o anawsterau ac atebion.

da

C- - B+: Y cyfieithu: Dealltwriaeth lawn o'r deunydd ffynhonnell. Yr arddull Saesneg yn glir ac yn gryno. Gallai fod rhai ymadroddion rhyfedd ond cynigir rhai atebion sensitif hefyd. Y sylwebaeth (gan gynnwys yr aseiniad cyflwyno): Cyflwyniad cadarn o amcanion ac ystyriaethau'r testun ffynhonnell o fewn cyd-destun; trafodaeth fedrus a sensitif ar natur a statws y testun ffynhonnell a'r iaith darged; disgrifiad eglur o'r rhesymau dros y dewisiadau a'r penderfyniadau. Defnydd medrus o'r adnoddau sydd ar gael.

Canlyniad dysgu

 1. Cydnabod bod cyfieithu'n digwydd mewn perthynas â swyddogaethau cyfathrebu, mhethau o destun a nodweddion macro a microdestunol cysylltiedig.

 2. Dangos dealltwriaeth o wahanol fathau o anawsterau wrth gyfieithu.

 3. Defnyddio strategaethau cyfieithu systematig ac effeithiol.

 4. Ymresymu'n feirniadol ac amddiffyn penderfyniadau cyfieithu.

 5. Llunio cyfieithiad digonol i iaith gyntaf y myfyriwr.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cyflwyniad 30
Cyfieithiad a sylwebaeth 70

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Individual Project 4
Private study 78
Lecture 10
Workshop 8

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • The ability to use the target language creatively and precisely in sophisticated written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate sophisticated passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: