Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SCU-3010:
Traethawd Hir

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Mari Wiliam

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl traethawd hir yw i baratoi myfyrwyr i gynnal prosiect astudio annibynnol llwyddiannus ar bwnc o'i dewis.

Nodau'r modiwl yw: 1. Darparu fframwaith a chanllawiau ar gyfer cynnal astudiaeth annibynnol unigol. 2. Cynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau dadansoddol ac ysgrifenedig. 3. Galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o'r materion methodolegol sy'n gysylltiedig â chynnal darn o ymchwil o fewn y gwyddorau cymdeithasol.

Cynnwys cwrs

Mae Traethawd Hir yn ddarn sylweddol o waith, yn cael ei gwblhau yn ystod y 3 flwyddyn. Mae'r traethawd terfynol tua 6,000 o eiriau.

Bydd gofyn i fyfyrwyr datblygu'r adolygiad llenyddiaeth trylwyr ym maes eich astudiaeth, sy'n trafod prif themâu eich testun. Mae'n bosib y byddwch wedi cwblhau rhywfaint o ymchwil gwreiddiol (ond mae hyn yn opsiynol) - er enghraifft, peth gwaith ymchwil meintiol neu ansoddol gwreiddiol y byddwch wedi ei gynnal gyda chymorth a chyfarwyddyd eich goruchwyliwr/aig. Drwy gydol y modiwl, byddwch yn datblygu eich dadansoddiad o'r lenyddiaeth ac unrhyw ddata a gasglwyd, ac yn ysgrifennu eich traethawd.

Meini Prawf

trothwy

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir sy'n trafod un neu fwy o faterion perthnasol; disgrifio rhai o'r prif faterion empeiraidd ac/neu fethodolegol sy'n codi o'r lenyddiaeth ac unrhyw ddata arall a gasglwyd yn ystod yr ymchwil; cyflwyno darn estynedig o waith ysgrifenedig gyda chyfeiriadaeth a llyfryddiaeth sylfaenol

da

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir deallus a medrus; dadansoddi cyfres o faterion empeiraidd, theoretaidd, a methodolegol sy'n berthnasol i'r ymchwil; dangos ymwybyddiaeth gadarn o safle'r testun dan sylw oddi mewn i'r ddisgyblaeth; cyflwyno cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth briodol a chywir.

ardderchog

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir hynod fedrus; dangos ymwybyddiaeth feirniadol o'r dadleuon a gyflwynir i gefnogi'r dadleuon creiddiol; dangos ymwybyddiaeth aeddfed o safle'r testun dan sylw oddi mewn i'r ddisgyblaeth, ynghyd a'r gallu i drafod yn feirniadol y dadleuon cyfoes yn y lenyddiaeth berthnasol; cyflwyno cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth drefnus a thrylwyr.

Canlyniad dysgu

 1. Cyflwyno gwaith ysgrifenedig sylweddol (6,000 o eiriau) wedi ei seilio ar ei waith ymchwil ei hun yn ystod y modiwl presennol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd Hir 6,000 (Sem2) 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 195
Tutorial

2 sesiwn galw heibio 2 awr yn ystod pythefnos cyntaf semester 1 gyda'r tiwtor traethawd hir. 9 sesiwn galw heibio o 20 munud yr un gyda'r tiwtor traethawd hir wedi'i wasgaru dros semester 1 a 2

5

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn