Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXC-2052:
Radio Theori ac Ymarfer

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Mr Geraint Ellis

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr sydd â pheth brofiad o gynhyrchu cyfryngol, gan gynnwys cynhyrchu radio, i ddatblygu eu sgiliau yn y maes yn bellach, tra hefyd yn datblygu dealltwriaeth well o theori radio, a defnyddio’r ddealltwriaeth yma yng nghyd-destun gwaith cynhyrchu radio.

Cynnwys cwrs

Bydd y darlithoedd yn canolbwyntio yn gyntaf ar hanes radio fel cyfrwng penodol, gyda sylw arbennig i Gymru a’r Deyrnas Unedig, yn ogystal â phersbectif rhyngwladol ehangach. Nesaf, fe archwilir amryw o ddulliau cynhyrchu radio, ac yna gwahanol fathau o raglenni radio, gan ddadansoddi enghreifftiau penodol. Bydd agweddau damcaniaethol y modiwl yn cael eu crynhoi yn derfynol gydag arolwg cysyniadol eang o natur y cyfrwng a sut mae hyn yn newid yn yr oes ddigidol. Bydd y gweithdai ymarferol yn cyd-redeg â’r darlithoedd, gyda’r myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau cynhyrchu cyffredinol cyn iddynt gynllunio, ymchwilio a chreu cynyrchiadau unigol. Bydd yr astudiaeth o ddulliau cynhyrchu, mathau o raglenni a rhaglenni penodol yn y darlithoedd o gymorth i’r myfyrwyr gyda’r gwaith ymarferol.

Meini Prawf

trothwy

D

 • Gwybodaeth am brif feysydd / egwyddorion yn unig
 • Gwendidau o ran dealltwriaeth o brif feysydd
 • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol
 • Nid yw’r ateb yn canolbwyntio’n ddigonol ar y cwestiwn ac mae peth deunydd amherthnasol a strwythur gwael
 • Cyflwynir y dadleuon ond nid ydynt yn gydlynol
 • Nifer o wallau ffeithiol / cyfrifiadurol
 • Dim dehongli gwreiddiol
 • Disgrifir dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau
 • Peth datrys problemau
 • Nifer fawr o wendidau mewn cyflwyno a chywirdeb

da

C

 • Gwybodaeth am feysydd/egwyddorion allweddol
 • Yn deall y prif feysydd
 • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol
 • Ateb yn canolbwyntio ar y cwestiwn ond hefyd mae peth deunydd amherthnasol a gwendidau yn y fframwaith
 • Cyflwynir y dadleuon ond nid ydynt yn gydlynol
 • Nifer o wallau ffeithiol/ cyfrifiadurol
 • Dim dehongli gwreiddiol
 • Disgrifir dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau
 • Peth datrys problemau
 • Rhywfaint o wendid o ran cyflwyniad a chywirdeb

B

 • Gwybodaeth gref
 • Deall y rhan fwyaf ond nid y cyfan
 • Tystiolaeth o astudio cefndirol
 • Ateb pwrpasol gyda strwythur da
 • Dadleuon wedi’u cyflwyno’n gydlynol
 • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadurol ar y cyfan
 • Rhywfaint o ddehongliad gwreiddiol cyfyngedig
 • Disgrifir cysylltiadau adnabyddus rhwng testunau
 • Ymdrinnir â phroblemau drwy ddulliau presennol
 • Cyflwyniad da, gyda chyfathrebu cywir

ardderchog

A

 • Gwybodaeth gynhwysfawr
 • Dealltwriaeth fanwl
 • Astudio cefndirol helaeth
 • Ateb â chanolbwynt clir iawn, ac wedi’i strwythuro’n dda
 • Dadleuon wedi eu cyflwyno a’u hamddiffyn yn rhesymegol
 • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadurol
 • Dehongliad gwreiddiol
 • Datblygu cysylltiadau newydd rhwng testunau
 • Dull newydd o ymdrin â phroblem
 • Cyflwyniad rhagorol gyda chyfathrebu cywir iawn

Canlyniad dysgu

 1. Cyflwyno tystiolaeth o fod wedi dysgu a datblygu sgiliau cynhyrchu radio creiddiol ym meysydd datblygu ac ymchwilio rhaglenni, recordio, sgriptio a golygu (Aseiniad 1).

 2. Dangos dealltwriaeth o ddatblygiad hanesyddol radio fel cyfrwng (Aseiniad 2);

 3. Dangos gwerthfawrogiad o nodweddion allweddol ystod o gynyrchiadau radio (Aseiniad 2);

 4. Dangos ymwybyddiaeth o nodweddion unigryw y cyfrwng a’i effaith ar y gwrandawr (Aseiniadau 1 a 2);

 5. Cynhyrchu gwaith unigol sydd yn dangos eu bod yn gallu trin sain yn effeithiol (Aseiniad 1);

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cynhyrchiad Ffeithiol 60
Traethawd 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 167
Lecture

Darlithoedd (11 x 1 awr)

11
Workshop

Gweithdai (11 x 2 awr)

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dim - mae'r adnoddau i gyd ar gael yn y brifysgol.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxc-2052.html

Rhestr ddarllen

Albarran, A. & Pitts, G. 2001. The Radio Broadcasting Industry. Boston: Allyn & Bacon. Barlow, D. ac eraill, 2005. The Media in Wales. Caerdydd: GPC. E Beaman, J., 2000. Interviewing for Radio. London: Routledge. Boardman-Jacobs, S., 2004. Radio Scriptwriting. Penybont: Seren. Chapman, J., (2006) Documentary in Practice. London: Polity. Chantler, P., & Stewart, P., 2003. Basic Radio Journalism. Oxford: Focal Press. Chignell, H., 2009. Key Concepts in Radio Studies. London: Sage. Crisell, A., 1986. Understanding Radio. London: Methuen. Crisell, A., 2006. More than a music box. New York: Berghahn Books. Crook, T., 1999. Radio Drama. London: Routledge. Davies, J., 1994. Broadcasting and the BBC in Wales. Caerdydd: GPC. Dimbleby, N., (1994) Practical Media: a guide to production techniques. London: Hodder & Stoughton. Ebenezer, L., 1998. Radio Cymru 21. Caerdydd: BBC Cymru. Emm, A., 2001. Researching for Television and Radio. London: Routledge. E Erfyl, G., 1989. Radio Cymru. Llandysul: Gomer. Fleming, C., (2010) The Radio Handbook. London: Routledge. E Gazi, A., (2011) Radio Content in the Digital Age. Bristol: Intellect. E Gruffydd-Jones, E., 2012, Ysgrifau ar Ffilm a’r Cyfryngau. Caerfyrddin: Gwerddon. E Hand, R., & Traynor, M., (2012) Radio in Small Nations. Cardiff: UWP. Hartley, J. (ed.), 2005. Creative Industries. Oxford: Blackwell. E Hausman, C., 2003 Modern Radio Production. Belmont, CA: Wadsworth. Hendy, D., 2000. Radio in the Global Age. Cambridge: Blackwell. E Hesmondhalgh, D., 2002, The Cultural Industries. London: Sage Press. Hilliard, R., 2011. Writing for Television, Radio and New Media. Boston: Wadsworth. Lucas, R., 1981. The Voice of a Nation?. Llandysul: Gomer. McInerney, V., 2001. Writing for Radio. Manchester: MUP McLeish, R., 2005. Radio Production. Oxford: Focal Press. McLuhan, M., Understanding Media. London: Routledge. Morgan, D. (gol.), 1985. Babi Sam. Bangor: BBC Cymru. Shingler, M. & Wieringa, C., 1998. On Air. London. Arnold. Siegel, B., 1992. Creative Radio Production. Oxford: Focal Press. Starkey, G., Radio in Context, 2004. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Starkey, G., Balance and Bias in Journalism, 2007. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Starkey, G. & Crisell, A., 2009. Radio Journalism. Los Angeles: Sage. Stewart, P., (2010) Essential Radio Skills. London: Methuen Drama. E Street, S., 2002. A Concise History of British Radio. Tiverton: Kelly. Wilby, P. & Conroy, A., 1994. The Radio Handbook. London: Routledge. Williams, J.R., 2005. Ffarwel i’r Sbectol. Caernarfon. Gwasg Gwynedd.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: