Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXC-3052:
Ymarfer Radio Pellach

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mr Geraint Ellis

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr sydd â dwy flynedd o brofiad o gynhyrchu radio i ddatblygu eu sgiliau yn y maes yn bellach, gan ganolbwyntio yn arbennig ar gomedi radio, drama radio, podledu a datblygu syniadau am raglenni.

Cynnwys cwrs

Mewn cyfres o weithdai dwy awr o hyd, yn ogystal ag amser stiwdio ychwanegol a fydd wedi ei amserlennu, bydd y myfyrwyr yn astudio enghreifftiau o bodlediadau, comedi radio a drama radio, gan ddatblygu eu syniadau a'u cynyrchiadau eu hunain yn y meysydd hyn. Bydd y pwyslais ar gynhyrchu stiwdio, gyda'r myfyrwyr yn ymestyn ac yn ehangu ar eu sgiliau presennol yn y cyd-destun hwn. Bydd pawb yn cyflwyno gwaith unigol, gan gyflwyno eu syniadau o flaen llaw i weddill y dosbarth.

Meini Prawf

trothwy

D • Gwybodaeth am brif feysydd / egwyddorion yn unig • Gwendidau o ran dealltwriaeth o brif feysydd • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol • Nid yw’r ateb yn canolbwyntio’n ddigonol ar y cwestiwn ac mae peth deunydd amherthnasol a strwythur gwael • Cyflwynir y dadleuon ond nid ydynt yn gydlynol • Nifer o wallau ffeithiol / cyfrifiadurol • Dim dehongli gwreiddiol • Disgrifir dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau • Peth datrys problemau • Nifer fawr o wendidau mewn cyflwyno a chywirdeb

da

C • Gwybodaeth am feysydd/egwyddorion allweddol • Yn deall y prif feysydd • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol • Ateb yn canolbwyntio ar y cwestiwn ond hefyd mae peth deunydd amherthnasol a gwendidau yn y fframwaith • Cyflwynir y dadleuon ond nid ydynt yn gydlynol • Nifer o wallau ffeithiol/ cyfrifiadurol • Dim dehongli gwreiddiol • Disgrifir dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau • Peth datrys problemau • Rhywfaint o wendid o ran cyflwyniad a chywirdeb

B • Gwybodaeth gref • Deall y rhan fwyaf ond nid y cyfan • Tystiolaeth o astudio cefndirol • Ateb pwrpasol gyda strwythur da • Dadleuon wedi’u cyflwyno’n gydlynol • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadurol ar y cyfan • Rhywfaint o ddehongliad gwreiddiol cyfyngedig • Disgrifir cysylltiadau adnabyddus rhwng testunau • Ymdrinnir â phroblemau drwy ddulliau presennol • Cyflwyniad da, gyda chyfathrebu cywir

ardderchog

A • Gwybodaeth gynhwysfawr • Dealltwriaeth fanwl • Astudio cefndirol helaeth • Ateb â chanolbwynt clir iawn, ac wedi’i strwythuro’n dda • Dadleuon wedi eu cyflwyno a’u hamddiffyn yn rhesymegol • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadurol • Dehongliad gwreiddiol • Datblygu cysylltiadau newydd rhwng testunau • Dull newydd o ymdrin â phroblem • Cyflwyniad rhagorol gyda chyfathrebu cywir iawn

Canlyniad dysgu

 1. Cynhyrchu gwaith unigol sydd yn dangos eu bod yn gallu trin sain yn effeithiol a gyda hyder;

 2. Dangos y gallu i ddadansoddi prosesau creadigol ac ymarfer drwy ymgymeryd ag o leiaf un dull cynhyrchu.

 3. Arbrofi, fel sydd yn addas, gyda ffurfiau, confensiynau, ieithoedd, technegau ac ymarferion o fewn cyd-destun darlledu radio a phodledu;

 4. Cychwyn, datblygu a chyflawni gwaith gwreiddiol a chreadigol o fewn maes cynhyrchu radio a phodledu;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Pitsio syniadau cynhyrchu 40
Podlediad, neu sgriptio a chreu cynhyrchiad comedi neu ddrama. 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops 22
Supervised time in studio/workshop 11
Individual Project 167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Dim

Rhestr ddarllen

Albarran, A. & Pitts, G. 2001. The Radio Broadcasting Industry. Boston: Allyn & Bacon. Beaman, J., 2000. Interviewing for Radio. London: Routledge. Boardman-Jacobs, S., 2004. Radio Scriptwriting. Penybont: Seren. Chapman, J., (2006) Documentary in Practice. London: Polity. Chantler, P., & Stewart, P., 2003. Basic Radio Journalism. Oxford: Focal Press. Chignell, H., 2009. Key Concepts in Radio Studies. London: Sage. Crisell, A., 2006. Understanding Radio. London: Taylor & Francis. E Crisell, A., 2006. More than a music box. New York: Berghahn Books. Crook, T., 1999. Radio Drama. London: Routledge. Dimbleby, N., (1994) Practical Media: a guide to production techniques. London: Hodder & Stoughton. Emm, A., 2001. Researching for Television and Radio. London: Routledge. E Fleming, C., (2010) The Radio Handbook. London: Routledge. E Gazi, A. et al, (2011) Radio Content in the Digital Age. Bristol: Intellect. E Hand, R., & Traynor, M., (2012) Radio in Small Nations. Cardiff: UWP. Hartley, J. (ed.), 2005. Creative Industries. Oxford: Blackwell. E Hausman, C., 2003 Modern Radio Production. Belmont, CA: Wadsworth. Hendy, D., 2000. Radio in the Global Age. Cambridge: Blackwell. E Hesmondhalgh, D., 2002, The Cultural Industries. London: Sage Press. Hilliard, R., 2011. Writing for Television, Radio and New Media. Boston: Wadsworth. Hilmes, M. (gol), 1994. The Television Handbook. LlundaIn: BFI. McInerney, V., 2001. Writing for Radio. Manchester: MUP McLeish, R., 2005. Radio Production. Oxford: Focal Press. McLuhan, M., Understanding Media. London: Routledge. Shingler, M. & Wieringa, C., 1998. On Air. London. Arnold. Siegel, B., 1992. Creative Radio Production. Oxford: Focal Press. Starkey, G., Radio in Context, 2004. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Starkey, G., Balance and Bias in Journalism, 2007. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Starkey, G. & Crisell, A., 2009. Radio Journalism. Los Angeles: Sage. Stewart, P., (2010) Essential Radio Skills. London: Methuen Drama. E Street, S., 2002. A Concise History of British Radio. Tiverton: Kelly. Wilby, P. & Conroy, A., 1994. The Radio Handbook. London: Routledge.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: