Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl VPC-1303:
Cyflwyniad i Gristnogaeth

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Gareth Evans Jones

Amcanion cyffredinol

Amcan y modiwl hwn yw darparu myfyrwyr â throsolwg eang o gyfluniad hanesyddol a chrefyddol Cristnogaeth. Bydd y modiwl yn dechrau ag archwiliad o hanes datblygiad Cristnogaeth, gan gyfeirio at gyfansoddiad y Testament Newydd, dysgeidiaeth Iesu, a sefydlu’r Eglwys Fore. Wedi gwneud hynny, byddem yn ystyried datblygiad yr Eglwys Gristnogol, gan sylwi’n benodol ar ddatblygiad y gwahanol enwadau Cristnogol. Yn y cyswllt hwn, bydd y modiwl yn gwerthuso’r gwahanol syniadau diwinyddol, ideolegau, a chysyniadau sydd gan y gwahanol enwadau. Sylwn, er enghraifft ar y Tystion Jehofa a grwpiau ‘Cristnogol’ yr asgell chwith. Yn ogystal, ystyrir agweddau penodol ar ddiwinyddiaeth Gristnogol, gan gynnwys athrawiaeth y Drindod Sanctaidd a Christoleg. Byddem wedyn yn asesu’r modd yr ymarferir Cristnogaeth heddiw drwy archwilio themâu megis bedydd, arwyddocâd y cymun, ac ymarferoldeb y ffydd Gristnogol mewn cyd-destun cymdeithasol anghristnogol. Pwrpas y modiwl, felly, yw annog myfyrwyr i ennyn dealltwriaeth o wahanol bynciau cysylltiedig â Christnogaeth, gan drafod seiliau’r grefydd a’r sawl sy’n eu hystyried eu hunain yn ‘Gristnogion’.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yn archwilio amryw feysydd, gan gynnwys: Seiliau Cristnogaeth: y Testament Newydd, dysgeidiaeth Iesu, a’r Eglwys Fore; Yr enwadau amrywiol o fewn Cristnogaeth; Agweddau amrywiol ar ddiwinyddiaeth Gristnogol, gan gynnwys athrawiaeth y Drindod Sanctaidd a Christoleg; Cristnogaeth yn y byd modern; Bedydd a’r cymun; Cristnogaeth mewn cymdeithas gyfoes: elusennau Cristnogol ac ymarferoldeb bod yn Gristion o fewn cymdeithas anghristnogol.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy D- i D+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn ddigonol ac sydd yn dangos lefel dderbyniol o allu yn y meysydd canlynol: • Yn gywir ar y cyfan ond yn cynnwys diffyg gwybodaeth neu gamgymeriadau. • Gwneir honiadau heb wybodaeth gefnogol neu resymeg eglur. • Yn cynnwys strwythur ond yn aneglur ac felly’n dibynnu ar i’r darllenydd ddwyn cysylltiadau a thybiaethau. • Yn dibynnu ar nifer gyfyngedig o ddeunydd.

C- i C+

Da C- i C+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys, ar brydiau, arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol yn ddeheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Mewn mannau, defnydd beirniadol o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Gwneir honiadau sydd, ar y cyfan, wedi eu cefnogi gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

da

Da iawn B- i B+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol mewn modd deheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda iawn a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Defnydd o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Cefnogir honiadau gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

ardderchog

Ardderchog A- i A*

Cyflwynwyd gwaith sydd o ansawdd ragorol ac sy’n ardderchog mewn un neu fwy o’r canlynol: • Cynnwys dehongliad gwreiddiol lle mae myfyrdod annibynnol y myfyriwr yn amlwg. • Darparu tystiolaeth eglur o astudiaeth annibynnol eang a phriodol. • Cyflwyno dadleuon yn eglur ac yn darparu’r darllenydd gyda thrafodaethau sy’n dilyn ei gilydd yn rhesymegol hyd at y casgliadau.

Canlyniad dysgu

 1. • Dangos dealltwriaeth o ddiwinyddiaeth Gristnogol, ynghyd â dealltwriaeth o faterion allweddol sy’n wynebu Cristnogion cyfoes.

 2. • Dangos dealltwriaeth o’r ffydd Gristnogol a’i hymarfer, ynghyd â dealltwriaeth o brif ddulliau a methodolegau astudio Cristnogaeth.

 3. • Dangos dealltwriaeth o ddatblygiad pwysigrwydd hanesyddol a chysyniadol ffynonellau craidd Cristnogaeth: yr Hen Destament a’r Testament Newydd, a’r rôl y maent yn ei chwarae yn cyfosod cred ag ymarfer Cristnogol.

 4. • Bod yn ymwybodol o natur gymysg y ffydd Gristnogol a bod yn ymwybodol o’r gwahaniaethau hanesyddol, enwadol a diwylliannol rhwng Cristnogion.

 5. • Dangos dealltwriaeth o’r modd y mae Cristnogaeth fel ffydd yn perthyn i gyd-destunau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol ehangach.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd 70
Cyflwyniad llafar mewn grŵp 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynychu dwy ddarlith (awr o hyd) yn wythnosol yn ystod y semester.

22
Private study

Darperir myfyrwyr â deunydd darllen i'w gwblhau yn annibynnol er mwyn cyfoethogi eu profiad dysgu ac addysgu.

178

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Articulacy in identifying underlying issues in a wide variety of debates.
 • Precision of thought and expression in the analysis and formulation of complex and controversial problems.
 • Sensitivity in interpretation of religious and philosophical texts drawn from a variety of ages and/or traditions.
 • Clarity and rigour in the critical assessment of arguments presented in such texts.
 • The ability to use and criticise specialised religious and philosophical terminology.
 • The ability to abstract and analyse arguments, and to identify flaws in them, such as false premises and invalid reasoning.
 • The ability to construct rationally persuasive arguments for or against specific religious and philosophical claims.
 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • planning, designing, executing and documenting a programme of research, working independently
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • demonstrating a positive and can-do approach to practical problems
 • demonstrating an innovative approach, creativity, collaboration and risk taking
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • collaborating effectively in a team via experience of working in a group
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • critical evaluation of one's own and others' opinions
 • engaging with relevant aspects of current agendas such as global perspectives, public engagement, employability, enterprise, and creativity

Adnoddau

Rhestr ddarllen

• Davies, N. & Conway, M. 2008. World Christianity in the 20th Century. London: SCM.

• Jenkins, P. 2007. The Next Christendom: The Coming of Global Christianity. Oxford: Oxford University Press.

• MacCulloch, D. 2010. A History of Christianity: The First Three Thousand Years. London: Penguin.

• McGrath, A. E. 2012. Theology: The Basics. Oxford: Wiley‐Blackwell.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: