Modiwl VPC-3404:
Iddewiaeth yn y Byd Modern

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Gareth Evans Jones

Amcanion cyffredinol

Amcan y modiwl hwn yw darparu myfyrwyr â gwybodaeth eang a thrylwyr o’r grefydd Iddewig, ei datblygiad, a’i hymarfer yn y byd modern. Bydd y modiwl yn dechrau ag archwiliad o’r Beibl Hebraeg drwy werthuso cysyniadau canolog y ffydd Iddewig, gan gynnwys y cyfamod a’r mitzvot. Awn ymlaen i drafod rhai digwyddiadau hanesyddol arwyddocaol yn natblygiad y ffydd Iddewig, gan gynnwys chwalu’r Ail Deml ac esblygiad Iddewiaeth y Gwasgariad. Yn y cyswllt hwn, ystyrir detholiad o feddylwyr Iddewig pwysig er mwyn gwerthfawrogi’r modd y bu iddynt ddylanwadu ar natur ac ymarfer Iddewiaeth heddiw, gan gynnwys Moses Maimonides a Moses Mendelssohn. Wedi gwneud hynny, bydd y modiwl yn trafod y modd yr ymarferir Iddewiaeth mewn cymdeithas gyfoes drwy ganolbwyntio ar agweddau penodol, sef defodau tyfiant, deddfau bwyd, gwyliau a defodau crefyddol. Bydd y modiwl hefyd yn astudio’r enwadau amrywiol o fewn Iddewiaeth a’r modd y maent yn ymateb i bynciau penodol, gan gynnwys datblygiad ffeministiaeth Iddewig. Pwrpas y modiwl, felly, yw darparu trosolwg eang o’r hanes a’r credoau sydd wedi siapio Iddewiaeth fodern.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yn archwilio’r meysydd canlynol: • Cefndir hanesyddol Iddewiaeth. • Trosolwg o’r Tanakh (Y Beibl Hebraeg) ac elfennau canolog y grefydd Iddewig, gan gynnwys y cyfamod, y mitzvot, a chysyniad ‘cenedl etholedig Duw’. • Effaith chwalu’r Ail Deml ar ddatblygiad Iddewiaeth y Gwasgariad. • Meddylwyr Iddewig dylanwadol: Moses Maimonides a Moses Mendelssohn. • Ymarfer Iddewiaeth gyfoes: defodau tyfiant, deddfau bwyd, gwyliau a defodau crefyddol. • O Dra-Uniongred i Ryddfrydol: yr enwadau amrywiol o fewn Iddewiaeth fodern. • Iddewiaeth fodern a materion penodol: ffeministiaeth ac amgylcheddaeth.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy D- i D+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn ddigonol ac sydd yn dangos lefel dderbyniol o allu yn y meysydd canlynol: • Yn gywir ar y cyfan ond yn cynnwys diffyg gwybodaeth neu gamgymeriadau. • Gwneir honiadau heb wybodaeth gefnogol neu resymeg eglur. • Yn cynnwys strwythur ond yn aneglur ac felly’n dibynnu ar i’r darllenydd ddwyn cysylltiadau a thybiaethau. • Yn dibynnu ar nifer gyfyngedig o ddeunydd.

C- i C+

Da C- i C+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys, ar brydiau, arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol yn ddeheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Mewn mannau, defnydd beirniadol o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Gwneir honiadau sydd, ar y cyfan, wedi eu cefnogi gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

ardderchog

Ardderchog A- i A*

Cyflwynwyd gwaith sydd o ansawdd ragorol ac sy’n ardderchog mewn un neu fwy o’r canlynol: • Cynnwys dehongliad gwreiddiol lle mae myfyrdod annibynnol y myfyriwr yn amlwg. • Darparu tystiolaeth eglur o astudiaeth annibynnol eang a phriodol. • Cyflwyno dadleuon yn eglur ac yn darparu’r darllenydd gyda thrafodaethau sy’n dilyn ei gilydd yn rhesymegol hyd at y casgliadau.

da

Da iawn B- i B+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol mewn modd deheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda iawn a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Defnydd o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Cefnogir honiadau gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

Canlyniad dysgu

 1. • Trafod a dangos dealltwriaeth o ffynonellau clasurol Iddewiaeth a’r modd y’u mynegwyd yn ddiweddarach gan ddehonglwyr y gwahanol draddodiadau.

 2. • Dangos dealltwriaeth gadarn a soffistigedig o gymhlethdod amlweddog Iddewiaeth, er enghraifft, ym mherthynas credoau crefyddol, testunau, arferion a sefydliadau, â normau, estheteg, a strwythurau cymdeithasol a diwylliannol ehangach.

 3. • Cymhwyso syniadau a mewnwelediad athronyddol, themâu a dadleuon gan wahanol ysgolion Iddewig pan yn briodol i gyd-destunau cymdeithasol a disgyblaethol ehangach, gan gynnwys y gwyddorau meddygol a biolegol.

 4. • Dangos dealltwriaeth am draddodiadaul athronyddol ac ysbrydol Iddewig yn eu ffurfiau amrywiol a chanolog, a gallu i ymwneud yn ddeallusol â’r traddodiadau hynny.

 5. Cyflwyno gwybodaeth am bwnc perthnasol i Iddewiaeth ar lafar mewn modd eglur, cydlynol a diddorol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD GRWP Cyflwyniad Grŵp

Disgwylir i fyfyrwyr gynnal cyflwyniad 25 munud mewn grwpiau bach (dim mwy na thri mewn grŵp) ynghylch testun perthnasol i'r modd yr ymarferir Iddewiaeth yn y byd modern.

30
TRAETHAWD Traethawd

Disgwylir i fyfyrwyr lunio traethawd yn archwilio'n feirniadol aspect ganolog ar y modd yr ymarferir Iddewiaeth mewn cymdeithas gyfoes. Rhoddir y dewis o bum cwestiwn i'r myfyrwyr a rhaid iddynt ateb un yn unig.

70

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Disgwylir i fyfyrwyr fynychu dwy ddarlith awr o hyd yn wythnosol yn ystod y semester.

22
Private study

Darperir myfyrwyr â rhestr a deunyddiau darllen y disgwylir iddynt eu hastudio yn annibynnol. Bydd hyn yn cyfoethogi profiad dysgu'r myfyrwyr.

178

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: