Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-2011:
Cerddoleg Blwyddyn 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mr Wyn Thomas

Amcanion cyffredinol

 1. Datblygu gwell medrau o ran meddwl ac ysgrifennu am gerddoriaeth a hanes cerddoriaeth.

 2. Cynyddu'r ymwybyddiaeth o gonfensiynau a chyd-destunau ymchwil ac ysgrifennu academaidd.

 3. Datblygu medrau mewn ymchwil a chanfod gwybodaeth newydd.

 4. Meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyriwr ynglŷn â phwnc cerddoregol penodol o'u dewis.

 5. Paratoi'r myfyrwyr ar gyfer gofynion y Traethawd Hir ym Mlwyddyn 3 (WXC3277).

Cynnwys cwrs

Mae ymchwil yn fedr academaidd sylfaenol, ac felly hefyd y gallu i ysgrifennu'n effeithiol ar ganlyniad yr ymchwil hwnnw. Yn ystod y modiwl hwn, bydd y myfyriwr yn ymchwilio i bwnc o'i ddewis/dewis ei hun, ac yn ysgrifennu traethawd (oddeutu 4,500 o eiriau) fydd yn nodi ei ganfyddiadau. Ar yr un pryd, bydd y modiwl yn gyflwyniad i rai o gonfensiynau a dulliau ymchwil a chyflwyno cerddoregol, a hynny drwy astudiaeth o wahanol enghreifftiau o ysgrifennu academaidd. Ar ben hyn, bydd y myfyriwr yn parhau i ddatblygu'r medrau astudio a ddysgwyd yn Astudio Cerddoriaeth (yn y flwyddyn gyntaf), gan gynnwys medrau llyfryddiaethol, medrau meddwl yn annibynnol, a medrau cyflwyno ar lafar.

Bydd y modiwl yn gyfrwng i baratoi'r unigolyn ar gyfer ysgrifennu Traethawd Hir ym Mlwyddyn 3, a gall hefyd fod yn fuddiol i fyfyrwyr sy'n ystyried Project Golygu ym Mlwyddyn 3.

Bydd y modiwl yn paratoi myfyrwyr ar gyfer ysgrifennu Traethawd Hir ym Mlwyddyn 3, a gall hefyd fod yn fuddiol i fyfyrwyr sy’n ystyried Project Golygu ym Mlwyddyn 3.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy: D- Gwaith sy’n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o’r pwnc a ddewiswyd, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion perthnasol, ond rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol.

da

Da: B- Dylai’r gwaith ddangos dealltwriaeth gadarn o’r pwnc a ddewiswyd, lefel dda o feddwl cysyniadol ac o werthuso, ymwybyddiaeth dda o’r prif faterion o bwys, gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

ardderchog

Rhagorol:A- Gwaith sy’n dangos dealltwriaeth drylwyr o’r pwnc a ddewiswyd, gyda thystiolaeth o astudiaeth fwy trylwyr, lefelau uwch o feddwl deallusol, ymdriniaeth wreiddiol a medrau ysgrifennu rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu casglu a gwerthuso cerddoriaeth a hanes cerddoriaeth mewn dull strwythuredig, gwybodus a methodolegol.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dyfeisio a chynllunio prosiect ymchwil.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyiwr allu defnyddio confensiynau a chyd-destunau ysgrifennu academaidd ym maes cerddoriaeth.

 4. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu defnyddio sgiliau chwilio am lyfryddiaethau a gwybodaeth.

 5. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu cyfathrebu gwybodaeth ac dehongliadau newydd sy'n deillio o ymchwil ar bwnc cerddolegol o'i dewis.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Gwaith Cwrs 1: Llyfryddiaeth 15
Ymarfer Cynllunio Traethawd Hir 15
Traethawd o hyd canol 70

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial 4
Private study 178
Seminar

9 seminar 2 awr o hyd.

18

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2011.html

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: