Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3298:
Project Perfformio Unawdol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Amcanion cyffredinol

 • Adeiladu ar y sgiliau a ddatblygwyd ym modiwl Perfformio Unigol Blwyddyn 2.
 • Ehangu a mireinio techneg offerynnol neu lleisiol y myfyriwr/wraig.
 • Rhoi cyfle i'r myfyriwr/wraig ymdrin â materion megis arddull, cyd-destun, a thechnegau perfformio hanesyddol sy'n berthnasol i'w (h)offeryn neu ei (l)lais.

Cynnwys cwrs

Bydd y rhai sy’n dilyn y modiwl yn paratoi a pherfformio datganiad cyhoeddus hyd at 40 munud, yn cynnwys repertoire unawdol mewn arddulliau amrywiol o gyfnodau gwahanol. Caiff myfyrwyr hyfforddiant offerynnol neu leisiol unigol ochr yn ochr â gweithdai, lle byddent yn trin a thrafod elfennau estynedig o berfformio fel dewisiadau repertoire, strategaethau ymarfer, arddulliau perfformio (yn cynnwys technegau perfformio hanesyddol), sgiliau cyflwyno a'r ddarpariaeth o nodiadau rhaglen.

Meini Prawf

ardderchog

Mae'r perfformiad yn ysgogol ac argyhoeddiadol, gan ddangos lefelau uwch o allu deongliadol, cerddoroldeb a thechneg, ynghyd a thystiolaeth o sylw gofalus i ofynion nodiannol ac arddull berthnasol. Mae'r cyflwyniad unigol/nodiadau rhaglen yn adlewyrchu dealltwriaeth drwyadl o'r pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth ehangach, meddwl dyfnach, gwreiddioldeb a sgiliau ysgrifenedig rhagorol.

trothwy

Mae'r perfformiad yn adlewyrchu cerddoroldeb a thechneg sylfaenol; rhoddir sylw cyfyngedig i ofynion nodiannol ac arddulliadol, a gwerthoedd deongliadol. Mae'r cyflwyniad/nodiadau rhaglen yn dangos gwybodaeth elfennol o'r pwnc; prin yw'r gallu i feddwl yn gysyniadol, ynghyd â ymwybyddiaeth gyfyngedig o'r cyd-destun. Serch hyn, gwelir peth tystiolaeth o ddull deallusol cyffredinol o ymdrin a'r testun gyda mynegiant gweddol.

da

Mae'r perfformiad yn berswadiol, gan ddangos lefelau boddhaol o allu deongliadol, cerddoroldeb a thechneg. Rhoddir sylw priodol i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol. Mae'r cyflwyniad unigol/nodiadau rhaglen yn adlewyrchu dealltwriaeth gadarn o'r pwnc, meddwl cysyniadol da, ymwybyddiaeth o'r prif faterion, gyda thystiolaeth o grafter deallusol a mynegiant da.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, bydd y myfyrwyr yn gallu mynd i'r afael ag ymarferion perfformio sy'n berthnasol i'w repertoire gan dalu sylw cyson a thrylwyr i gyffyrddiadau, cwmpawd deinamig a arwyddion mynegiadol.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu llunio rhaglen datganiad sy'n gytbwys ac yn adlewyrchu cysyniad neu thema gerddoregol mewn ffordd synhwyrol.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu cyfiawnhau eu dewisiadau cerddorol o repertoire, ymarferion perfformio, a datrys problemau drwy gyfrwng cyflwyniad unigol a nodiadau rhaglen.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Written assignment, including essay Nodiadau rhaglen

Nodiadau rhaglen i gyd-fynd å'r datganiad cyhoeddus. I'w cyflwyno ar Blackboard erbyn hanner dydd, Dydd Iau Wythnos 10 (Mawrth 25 2021).

10
ARDDANGOSIAD Perfformiad Cyhoeddus

Datganiad cyhoeddus hyd at 35-40 munud. I gymryd lle yng Nghyfnod Asesu Semester 2 (Mai 2021).

80
LLAFAR Cyflwyniad ar Lafar

Cyflwyniad ar lafar ar y repertoire a ddewisiwyd ar gyfer y datganiad cyhoeddus. I gymryd lle yng Nghyfnod Asesu Semester 1 (Ionawr 2021).

10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Gwersi unigol am gyfanswm o 24 awr. Lle bo'n addas, 2 awr o ymarfer gyda chyfeilydd piano proffesiynol.

24
Practical classes and workshops

Gweithdai perfformio wythnosol (2 awr yr un) yn Semesterau 1 a 2.

44
Private study

Cymryd yr adborth o'r gwersi offerynol/lleisiol a'r gweithdai a cymhwyso hyn i ymarfer dyddiol. Ymchwil cerddoregol/pedagogol er mwyn darparu'r cyflwyniad unigol a'r nodiadau rhaglen.

332

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: