Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl XAC-1026:
Sgiliau ar gyfer Dysgu a Gwait

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Nia Young

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl yw helpu’r myfyrwyr i ddysgu’n effeithiol ac i ddatblygu ystod o sgiliau allweddol a sgiliau trosglwyddadwy yng nghyd-destun eu harddulliau a'u dulliau personol. Bydd y cynnwys yn sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo'n hyderus i weithio gyda phlant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol eraill gan adfyfyrio ar eu hymarfer eu hunain. Mae’n galluogi myfyrwyr i ganfod eu cryfderau a’u gwendidau presennol wrth osod targedau personol fel rhan o’r broses o ddod yn ddysgwr annibynnol. Dyma'r sylfaen ar gyfer deall ac ymwneud â datblygiad parhau a fydd o fudd i'r myfyrwyr a'r plant a'r bobl ifanc y maent yn gweithio gyda hwy. Bydd yn canolbwyntio ar y sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig sydd eu hangen i wneud rhaglen radd, ac ar helpu myfyrwyr i ddeall eu hymddygiad dysgu ac ymddygiad dysgu pobl eraill er mwyn ennill cymhelliant a hyder.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl hwn yn eich helpu yn eich astudiaethau yn ogystal â'ch paqratoi ar gyfer byd gwaith a gall eich helpu i gyflawni eich potensial. Bydd y modiwl hwn yn ystyried amrediad o ddamcaniaethau dysgu, gan gynnwys damcaniaethau deallusrwydd Gardner, Salovey, Mayer ac eraill; a sut mae’r rhain yn berthnasol i arddulliau dysgu personol y myfyrwyr. Bydd cynnwys y modiwl yn cysylltu â’ch Cynllun Datblygu Personol Bydd: - yn datblygu sgiliau’r myfyrwyr yng nghyd-destun strategaethau darllen a gwneud nodiadau; - crynhoi, cyfeirio, a’r defnydd effeithiol o wasanaethau llyfrgell ar-lein; - yn datblygu sgiliau ysgrifennu theoretig ac adfyfyriol yn cynnwys adolygu, beirniadu a gwerthuso testunau. - Yn datblygu sgiliau prawfddarllen a golygu gwaith personol - Yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu hyder mewn cyfathrebu llafar trwy gyflwyniadau mewn seminarau gyda’u cyfoedion. neu trwy baratoi blogiau neu flogiau. Ystryied gor-bryder perfformiad a sut mae ei reoli. - Yn ystyried pwysigrwydd seicoleg gadarnhaol a deallusrwydd emosiynol wrth weithio gyda phlant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol eraill. - Yn datblygu gallu'r myfyrwyr o ran hunan-adnabyddiaeth, eu gwerthoedd, dycnwch a'u credoau, er mwyn pennu ffiniau priodol ac adfyfyrio ar berthnasau gyda phlant a phobl ifanc. - Deall effeithiau cymhelliant ar ddysgu a helpu myfyrwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth o'u dysgu a'u cymhelliant eu hunain ac eraill. - Gwerthuso eu profiadau dysgu, eu llwyddiannau a'u heriau eu hunain. - Sut mae ymateb i adborth - Deall rheoli amser a blaenoriaethu gwaith.

Meini Prawf

trothwy

D-, D, D+: Trothwy: Dealltwriaeth boddhoal o’ch allu fel unigolyn i ddysgu’n effeithiol; gallu i ymchwilio a chyflwyno’ch gwaith mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig mewn arddull academaidd addas, ac i safon derbyniol. Medru chwilio am a chyfeirio at ffynonellau dibynadwy a'u defnyddio fel sail i'r gwaith. Dangos dealltwriaeth o sgiliau cynllunio a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

da

C-, C, C+: Dealltwriaeth da o’ch allu fel unigolyn i ddysgu’n effeithiol; gallu i ymchwilio a chyflwyno’ch gwaith mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig mewn arddull academaidd addas, ac i safon uchel. Medru chwilio am a chyfeirio at amrywiaeth o ffynonellau dibynadwy a'u defnyddio fel sail i'r gwaith. Dangos dealltwriaeth dda o sgiliau cynllunio a pharatoi ar gyfer aseiniadau a'u defnyddio yn effeithiol.

ardderchog

A-, A, A+, A, A*: Dealltwriaeth cynhywsfar a threiddgar o’ch allu fel unigolyn i ddysgu’n effeithiol; gallu i ymchwilio’n eang a chyflwyno’ch gwaith mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig mewn arddull academaidd addas, ac i safon ardderchog. Medru chwilio am a chyfeirio at amrywiaeth eang o ffynonellau dibynadwy a'u defnyddio fel sail cryf i'r gwaith. Dangos dealltwriaeth ardderchog o amrywiaeth o sgiliau cynllunio a pharatoi ar gyfer aseiniadau a'u dewis yn bwrpasol ar gyfer gwahanol mathau o aseiniad.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos dealltwriaeth o ddysgu, cymhelliant, a deallusrwydd emosiynol ac ystyried sut y gellir cefnogi gwahanol arddulliau dysgu;

 2. cymhwyso’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth wrth ddatblygu eu sgiliau eu hunain yng nghyd-destun eu hastudiaethau eu hunain;

 3. datblygu sgiliau ymchwil ac ysgrifennu academaidd, sy'n briodol i astudiaethau israddedig;

 4. datblygu hyder trwy gyflwyniadau llafar a thrwy ymchwilio i wahanol arddulliau cyfathrebu;

 5. trefnu eu dysgu a’u gwybodaeth gan ddefnyddio ystod o ffynonellau gwybodaeth a chyflwyno eu gwaith yn briodol;

 6. datblygu dealltwriaeth o'u harddulliau dysgu, eu datblygiad a’u profiadau eu hunain.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Cyfeirio a Chyfeirnodi

Ysgrifennwch baragraff byr yn cynnwys cyfeiriadau a rhestr gyfeiriadaeth

10
GWAITH CWRS Cynllun ar gyfer cyflwyniad

Cyd-gynllunio cynllun ar gyfer cyflwyno trafodaeth ar ddamcaniaethau dysgu

25
CYFLWYNIAD GRWP Cyflwyniad Llafar Grwp

Cyd-gyflwyno mewn grŵp gyda chyd-fyfyrwyr drafodaeth ar ddamcaniaethau dysgu. Fe gewch eich hasesu am eich cyfraniad unigol a'ch cyfraniad i'r grŵp.

25
TRAETHAWD Traethawd

Aseiniad yn seiliedig ar ddarllen ac adborth blaenorol ar ddamcaniaethau dysgu, yn trafod cryfderau a chyfyngiadau amrediad o ddamcaniaethau dysgu, gan ddangos llif a strwythur naturiol.

40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

11 @ 2awr/wythnos

22
Seminar

11 @ 1 awr/wythnos

11
Private study 167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • generate and explore hypotheses and research questions relating to early childhood in an ecological context
 • the underlying values, theories and concepts relevant to education
 • the diversity of learners and the complexities of the education process
 • analyse educational concepts, theories and issues of policy in a systematic way

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn