Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl XAC-1033:
Tyfu

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Nia Young

Amcanion cyffredinol

NODYN Ar gyfer 2020-21 bydd y modiwl hwn yn cael ei gyflwyno mewn bloc 6 wythnos.

Disgrifir plentyndod yn aml fel yr amser hawsaf o fywyd, ond, mewn gwirionedd, mae babanod a phlant yn wynebu amrywiaeth anhygoel o brofiadau a sgiliau newydd y mae'n rhaid iddynt eu meistroli mewn cyfnod cymharol fyr. Mae'r modiwl hwn yn archwilio heriau tyfu i fyny a'r ffyrdd gwych y mae plant yn eu goresgyn yn ogystal â mynd i'r afael â phrif bryderon cymdeithas am blant a phlentyndod. O ddefnyddio pŵer yr ymennydd i reoli symudiad eu coesau, i gyfuno synau i fynegi meddyliau a llywio'n llwyddiannus trwy reolau cymdeithasol cymhleth a chudd sy'n rheoli cyfeillgarwch, mae datblygiad plant yn antur yn llawn o ymdrechion, gwallau a dysgu. Ac mae hyn i gyd yn digwydd mewn cymdeithas sydd wedi'i chynllunio gan ac ar gyfer oedolion sydd ag awdurdod a syniadau pendant am beth ddylai plentyndod fod. Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno'r damcaniaethau y tu ôl i sut mae plant yn meistroli'r galluoedd anhygoel hyn yn y gymdeithas hon, gan ganiatáu i fyfyrwyr werthfawrogi cwmpas a chyflymder y dysgu y mae'n rhaid i blant ei wneud i dyfu i fyny. Bydd myfyrwyr wedyn yn gallu cymhwyso'r ddamcaniaethau yma i arsylwadau o blant, gan ennill profiad o asesu datblygiad plant mewn lleoliadau byd go iawn sydd yn sgil hanfodol ar gyfer gwaith efo pobl o unrhyw oed.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn yn archwilio profiad plant o dyfu i fyny yn y byd cyfoes. Mae'n nodi'r cerrig milltir yn natblygiad cynnar plentyn ac yn amlygu effaith amgylchedd y plentyn. Mae materion allweddol fel y teulu, iechyd a chyfeillgarwch yn cael eu harchwilio yng nghyd-destun pryderon cyfoes am blentyndod. Mae'r modiwl hefyd yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr arsylwi datblygiad plant ifanc mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar priodol, gyda ffocws ar eu datblygiad gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol ac i drafod y rhyngweithio rhwng datblygiad a phrofiadau'r plentyn. Mae pwyslais ar: • pwysigrwydd yr amgylchedd dysgu i'w dealltwriaeth a'u datblygiad; • rôl perthnasoedd ym myd y plentyn; • y ffordd y mae plant yn dod i ddeall yr hyn sy'n iawn ac yn anghywir; • sut y caiff yr 'hunan' ei siapio a'i ddeall; • ystyried pwysigrwydd iechyd, lles a hapusrwydd; • rôl y teulu ym myd plant; • effaith materion fel tlodi, gordewdra a 'natur arallrwydd' • arsylwi ar ryngweithio plant ifanc ac ymchwilio i ddylanwad oedolion a chyfoedion ar ddatblygiad seico-gymdeithasol plant ifanc trwy astudiaethau achos a thrwy archwiliadau ymarferol ac arsylwadau mewn lleoliad perthnasol.

Mae'n orfodol i gael gwirio DBS er mwyn dilyn y modiwl hwn.

Meini Prawf

trothwy

D-, D, D+: Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad boddhaol o’r prif camau datblygiad mewn bywyd cynnar unigolyn a’r rhyngweithio rhwng unigolyn a’i amgylchedd.

da

C-, C, C+: Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad da o’r prif camau datblygiad mewn bywyd cynnar unigolyn a’r rhyngweithio rhwng unigolyn a’i amgylchedd.

ardderchog

A-, A, A+, A, A*: Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cynhwysfawr o’r prif camau datblygiad mewn bywyd cynnar unigolyn a’r rhyngweithio rhwng unigolyn a’i amgylchedd, a’r gallu i drafod y maes yn dreiddgar a dadansoddol.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos dealltwriaeth o esboniadau theoretig ar ddatblygiad seicolegol cynnar plentyn;

 2. Dangos dealltwriaeth o ddylanwad a phwysigrwydd yr amgylchedd a chymdeithas ar ddatblygiad personol, emosiynol, cymdeithasol a gwybyddol plentyn, ei les a'i hapusrwydd.

 3. Nodi'r prif faterion a all effeithio ar ddatblygiad a phrofiadau plentyn.

 4. Nodi a dehongli tystiolaeth o brofiad a dealltwriaeth plant ifanc mewn lleoliad gofal plant.

 5. Nodi ffyrdd y mae plant yn rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas i greu plentyndod cyfoes.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
INDIVIDUAL BLOG Traethawd yn seiliedig ar drafodaeth Fforwm Arlein

Cyfrannwch a thrafodwch syniadau am ddatblygiad mewn fforwm ar lein.

25
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO Portffolio Arsylwi

Arsylwch plentyn mewn ffilm neu raglen teledu. Cymharwch eu datblygiad efo'r cerrig milltir a ddisgwylir gan blentyn o'r un oed.

75

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Cyfuniad 6 @ 2 awr / wythnos o sesiynau ar-lein ac ar y campws.

12
Practical classes and workshops

Bydd cyfres o weithgareddau (e.e. grwpiau trafod, darlleniadau set, cwisiau, ac ati) yn cael eu gosod bob wythnos ar-lein.

28
Private study 160

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • demonstrate knowledge and awareness of the skills needed for different pedagogical approaches including: - the necessary depth and strength of relationships with individual children and children in groups and the facilitation of the building of relationships with and between children - the formation and promotion of mutually respectful relationships with families colleagues other professionals and communities
 • lead support and work collaboratively with others and demonstrate an understanding of working effectively in teams with parents carers and other professionals 11
 • demonstrate an understanding of how to plan for and where appropriate implement meeting and promoting children's health well-being protection and safety and the conditions that enable them to flourish
 • use skills of observation and analysis in relation to aspects of the lives of babies and young children
 • reflect upon the ethics of studying babies and young children and their families and communities

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn