Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl XAC-2030:
Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mr Clive Underwood

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl yw datblygu dealltwriaeth aelodau'r cwrs o ystyron y termau cynhwysiant, addysg gynhwysol, ac ADY. Bydd aelodau'r cwrs yn dysgu, trwy ymchwil, am yr ystod o resymau pam y gall rhai disgyblion brofi anghenion dysgu ychwanegol, a'r dulliau a'u defnyddir gan ysgolion ac asiantaethau eraill i gefnogi dysgwyr ag ADY.

Bydd aelodau'r cwrs yn archwilio gwahanol astudiaethau achos o ddulliau o gynhwysiant a chefnogaeth ar gyfer disgyblion ag ADY. Fe'u hanogir i werthuso'n feirniadol ymatebion i anghenion dysgu disgyblion, yng nghyd-destun ymchwil ddiweddar a chanllawiau a deddfwriaeth statudol y llywodraeth.

Trwy fabwysiadu'r dull hwn, anogir aelodau'r cwrs i fyfyrio ar y materion allweddol sy'n gysylltiedig â chynhwysiant a darparu gwasanaethau ac addysg i ddisgyblion ag ADY yng Nghymru a thu hwnt.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i'r cysyniadau a'r derminoleg a ddefnyddir ym maes cynhwysiant, addysg gynhwysol ac ADY.
 • Hanes cynhwysiant ac addysg gynhwysol
 • Archwiliad o'r system ADY mewn ysgolion yng Nghymru a thu hwnt
 • Archwiliad a gwerthusiad o wahanol fathau o ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol
 • Asesiad o ddulliau amlasiantaethol o gynorthwyo dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol

Meini Prawf

trothwy

Gwybodaeth a dealltwriaeth boddhaol o’r prif gysyniadau yn ymwneud ag ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘addysg gynhwysol’; y gallu i adfyfyrio ar bolisiau, trefniadau a gweithdrefnau tu fewn a thu allan i’r ysgol yn sgil gwybodaeth derbyniol o’r gofynion statudol a dulliau o weithredu partneriaethau mewn ysgolion ac asiantaethau.

da

Gwybodaeth a dealltwriaeth da o’r prif gysyniadau yn ymwneud ag ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘addysg gynhwysol’; y gallu i adfyfyrio’n feirniadol ar bolisiau, trefniadau a gweithdrefnau tu fewn a thu allan i’r ysgol yn sgil gwybodaeth arwyddocaol o’r gofynion statudol a dulliau o weithredu partneriaethau mewn ysgolion ac asiantaethau.

ardderchog

Gwybodaeth a dealltwriaeth cynheysfawr o’r prif gysyniadau yn ymwneud ag ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘addysg gynhwysol’; y gallu i adfyfyrio’n feirniadol mewn dyfnder ar bolisiau, trefniadau a gweithdrefnau tu fewn a thu allan i’r ysgol yn sgil gwybodaeth cynhwysfawr o’r gofynion statudol a dulliau o weithredu partneriaethau mewn ysgolion ac asiantaethau.

Canlyniad dysgu

 1. Adolygu’n feirniadol ystod o astudiaethau achos sy’n gysylltiedig â darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r broses gynhwysol.

 2. Arddangos dealltwriaeth beirniadol o natur a phwrpas sefydliadau, swyddogaeth oedolion, mewn cefnogi anghenion y plant a’r bobl ifanc.

 3. Arddangos dealltwriaeth cynhywsfawr o gyflyrau Anghenion Dysgu Ychwanegol cyffredin a’u diffiniadau a gwerthuso effaith gwahanol strategaeth a dulliau addysgol wrth gwrdd ag anghenion a hawliau unigolyn;

 4. Arddangos dealltwriaeth beirniadol o gysyniadau ac egwyddorion cyfoes ym maes Anghenion Dysgu Ychwanegol a gwerthuso sut mae'r rhain yn berthnasol i bolisi ac ymarfer mewn perthynas â darpariaeth gynhwysol i gyflawni anghenion plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol;

 5. Canfod a gwerthuso swyddogaethau gweithwyr proffesiynol o sawl asiantaeth wrth gefnogi plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, er mwyn cael mynediad at addysg gynhwysol, gwasanaethau a chymdeithas;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Written assignment, including essay Dadansoddiad ysgrifenedig o'r astudiaeth achos a ddewiswyd 50
Written assignment, including essay Traethawd Beirniadol; Dadansoddi a myfyrio ar ddull cydweithredol o gwrdd ag ADY. 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

36 awr o amser cyswllt yn cael ei ddarparu mewn dull dysgu cyfunol, yn cynnwys darpariaeth ar-lein ar ffurf tasgau strwythuredig, darlleniadau, cyflwyniadau wedi'u recordio a rhai seminarau cymorth wyneb yn wyneb.

36
Work-based learning

Lleoliad (neu gwaith ymchwil, os nad yw mynychu lleoliad yn bosibl): 18 awr (3 @ 6 awr yr wythnos neu 6@3 awr yr wythnos)

18
Private study

Astudiaeth Personol (146 awr)

146

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Rhagofynion a Chydofynion

Rhagofynnol ar gyfer:

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn