Modiwl XAC-2030:
Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Miss Laura Jones

Amcanion cyffredinol

.

Cynnwys cwrs

.

Meini Prawf

trothwy

Gwybodaeth a dealltwriaeth boddhaol o’r prif gysyniadau yn ymwneud ag ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘addysg gynhwysol’; y gallu i adfyfyrio ar bolisiau, trefniadau a gweithdrefnau tu fewn a thu allan i’r ysgol yn sgil gwybodaeth derbyniol o’r gofynion statudol a dulliau o weithredu partneriaethau mewn ysgolion ac asiantaethau.

da

Gwybodaeth a dealltwriaeth da o’r prif gysyniadau yn ymwneud ag ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘addysg gynhwysol’; y gallu i adfyfyrio’n feirniadol ar bolisiau, trefniadau a gweithdrefnau tu fewn a thu allan i’r ysgol yn sgil gwybodaeth arwyddocaol o’r gofynion statudol a dulliau o weithredu partneriaethau mewn ysgolion ac asiantaethau.

ardderchog

Gwybodaeth a dealltwriaeth cynheysfawr o’r prif gysyniadau yn ymwneud ag ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘addysg gynhwysol’; y gallu i adfyfyrio’n feirniadol mewn dyfnder ar bolisiau, trefniadau a gweithdrefnau tu fewn a thu allan i’r ysgol yn sgil gwybodaeth cynhwysfawr o’r gofynion statudol a dulliau o weithredu partneriaethau mewn ysgolion ac asiantaethau.

Canlyniad dysgu

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Dadansoddiad ysgrifenedig o'r astudiaeth achos a ddewiswyd 50
Traethawd Beirniadol; Dadansoddi a myfyrio ar ddull cydweithredol o gwrdd ag ADY. 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Darlithoedd a seminarau rhyngweithiol: 36 awr (18 @ 2 awr bob wythnos)

36
Work-based learning

Lleoliad: 18 awr (3 @ 6 awr yr wythnos neu 6@3 awr yr wythnos)

18
Private study

Astudiaeth Personol (146 awr)

146

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Rhagofynion a Chydofynion

Rhagofynnol ar gyfer:

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn