Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl XAC-2039:
Mentora a Chyfeillio

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mrs Rhian Tomos

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl hwn yn darparu sylfaen mewn theorïau mentora a chynorthwyo plant a phobl ifanc yn effeithiol. Mae'n trafod yn feirniadol hanes mentora a chynorthwyo, gan ddefnyddio tystiolaeth ymchwil gyfoes i ddisgrifio arfer gorau cyfredol. Mae'n edrych ar arwyddocâd cymhelliant, gosod amcanion a dealltwriaeth o'ch hunan, ynghyd â sgiliau gwrando ac iaith y corff wrth ddatblygu hunanymwybyddiaeth, dealltwriaeth a sgiliau'r mentor i helpu'r plentyn neu berson ifanc gyflawni ei amcanion. Ar ôl gwneud hyfforddiant i fentoriaid, bydd myfyrwyr yn cynorthwyo cyd-fyfyriwr er mwyn datblygu eu sgiliau mentora unigol a dangos dealltwriaeth o ystyriaethau damcaniaethol a rhyngbersonol o fewn cyd-destun moesegol. Bydd y myfyrwyr yn gweithio gyda'u mentai gan gynllunio chwe sesiwn cefnogi priodol gyda'r bwriad o ddatblygu hyder y mentai mewn meysydd academaidd.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth o fentora, yn cynnwys hyfforddiant i fentoriaid, a fydd yn galluogi i fyfyrwyr gymryd rhan mewn cyfres o sesiynau mentora cyd-fyfyrwyr dan oruchwyliaeth gan arweinydd y modiwl. Bydd yn ymdrin â’r testunau canlynol:

• Hanes mentora a chynorthwyo; • Sgiliau allweddol ar gyfer mentora a chynorthwyo plant a phobl ifanc; • Dealltwriaeth o'ch Hunan; • Ysgogiad; • Nodi amcanion; • Dod â'r berthynas fentora i ben; • Ystyriaethau moesegol y broses fentora; • Profiad ymarferol o fentora cyd-fyfyriwr; • Ymarfer adfyfyriol

Meini Prawf

trothwy

D- i D+: Dealltwriaeth feirniadol, foddhaol o theorïau cyfredol mentora a chynorthwyo, yn cynnwys y gallu i wneud penderfyniadau cadarn wedi'u seilio ar dystiolaeth ar strategaethau mentora i helpu cyd-fyfyriwr gyflawni'r amcanion cytunedig; ymwybyddiaeth sylfaenol o elfennau moesegol a rhyngbersonol mentora effeithiol, yn cynnwys symbyliad a dod â'r fentoriaeth i ben.

da

C- i B+: Dealltwriaeth feirniadol, dda o theorïau cyfredol mentora a chynorthwyo, yn cynnwys y gallu i wneud penderfyniadau cadarn wedi'u seilio ar dystiolaeth ar strategaethau mentora i helpu cyd-fyfyriwr gyflawni'r amcanion cytunedig; ymwybyddiaeth gadarn o elfennau moesegol a rhyngbersonol mentora effeithiol, yn cynnwys symbyliad a dod â'r fentoriaeth i ben.

ardderchog

A- i A*: Dealltwriaeth feirniadol, gynhwysfawr o theorïau cyfredol mentora a chynorthwyo, yn cynnwys y gallu i wneud penderfyniadau cadarn wedi'u seilio ar dystiolaeth ar strategaethau mentora i helpu cyd-fyfyriwr gyflawni'r amcanion cytunedig; ymwybyddiaeth drwyadl o elfennau moesegol a rhyngbersonol mentora effeithiol, yn cynnwys symbyliad a dod â'r fentoriaeth i ben.

Canlyniad dysgu

 1. Deall effaith mentora effeithiol ar ddyheadau a chyflawniadau plant a phobl ifanc mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

 2. Dangos dealltwriaeth o theorïau a modelau cyfredol ynglŷn â mentora a chynorthwyo, gan ganolbwyntio'n benodol ar weithio gyda phlant a phobl ifanc.

 3. Nodi'r plant a’r bobl ifanc sy'n fwyaf tebygol o gael budd o fentora a chynllunio rhaglenni priodol wedi'u seilio ar dystiolaeth iddynt.

 4. Dangos y gallu i ddatblygu perthynas fentora briodol eglur gyda chyd-fyfyriwr gan roi ystyriaeth drwyadl i ffactorau moesegol.

 5. Adfyfyrio ar eu profiadau dysgu eu hunain a’u perthynas gyda'r sawl maent yn ei fentora er mwyn gwella'u hymarfer.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd 75
ASTUDIAETH ACHOS Astudiaeth Achos 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Astudiaeth Personol ( 146 awr)

62
Lecture

Darlithoedd a seminarau rhyngweithiol: 22 awr (11 @ 2 awr/wythnos).

22
Tutorial

Tiwtorial: 4 awr (4 @ 1 awr/wythnos).

4
Fieldwork

Lleoliad: 12 awr (12 @ 1 awr/wythnos).

12

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn