Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl XAC-3036:
Hunaniaethau mewn Plentyndod

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Nia Young

Amcanion cyffredinol

Trwy adeiladu ar wybodaeth myfyrwyr o syniadau hanesyddol, cymdeithasol a diwylliannol am blentyndod, mae'r modiwl yma yn ystyried ymddangosiad 'ieuenctid' fel categori ac yn ymchwilio i amrywiaeth o hunaniaethau isddiwylliannol ieuenctid gan osod y rhain mewn cyd-destunau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol. Trwy lens rhywedd, hil a dosbarth cymdeithasol, mae'r modiwl yn ymchwilio i sut y mae hunaniaethau plant a phobl ifanc yn cael eu siapio, portreadu a negodi o fewn cymdeithas gyfoes. Elfen allweddol o hyn bydd ystyried rôl y cyfryngau poblogaidd mewn siapio hunaniaethau ieuenctid/isddiwylliannol ac agweddau'r cyhoedd tuag atynt.

Cynnwys cwrs

Mae sesiynau wythnosol yn seiliedig ar ddarlleniadau allweddol ac ar drafodaethau grwp ynghyd a darlithoedd a gweithdai. Enghreifftiau o'r testunau allweddol yw: Safbwyntiau damcaniaethol allweddol sydd yn perthyn i gysyniadau o ieuenctid, isddiwylliannau ieuenctid a ffordd o fyw pobl ifanc, Rôl y cyfryngau. Y 'broblem' o ieuenctid - syniadau hanesyddol am dramgwyddaeth a gwyredd, Panig moesol, Canfyddiadau'r cyhoedd o ieuenctid/pobl ifanc, Hunaniaethau rhywedd, Gwrywdod hegemonig, Trafodaethau dominyddol o fenyweidd-dra a harddwch, Stereoteipio a rhagfarn, Diwylliannau ieuenctid a'r croestoriad efo hil, rhywedd a dosbarth cymdeithasol.

Meini Prawf

trothwy

Gwybodaeth a dealltwriaeth foddhaol o syniadau cymdeithasegol allweddol sy’n gysylltiedig â hunaniaeth ac isddiwylliannau mewn plentyndod ac ieuenctid. Gallu i adnabod a thrafod effaith pob math o ragfarn a stereoteipio ar blant a phobl ifanc. Dealltwriaeth o'r amrywiaeth o hunaniaethau ac isddiwylliannau ieuenctid sydd yn bodoli a chanfyddiadau'r cyhoedd amdanynt. Ystyriaeth o'r berthynas rhwng y rhain a hil, rhywedd a dosbarth cymdeithasol.

da

Gwybodaeth a dealltwriaeth dda o syniadau cymdeithasegol allweddol sy’n gysylltiedig â hunaniaeth ac isddiwylliannau mewn plentyndod ac ieuenctid. Gallu da i adnabod a thrafod effaith pob math o ragfarn a stereoteipio ar blant a phobl ifanc. Dealltwriaeth eang o'r amrywiaeth o hunaniaethau ac isddiwylliannau ieuenctid sydd yn bodoli a chanfyddiadau'r cyhoedd amdanynt. Trafodaeth o'r berthynas rhwng y rhain a hil, rhywedd a dosbarth cymdeithasol..

ardderchog

Gwybodaeth a dealltwriaeth ardderchog o syniadau cymdeithasegol allweddol sy’n gysylltiedig â hunaniaeth ac isddiwylliannau mewn plentyndod ac ieuenctid. Gallu ardderchog i adnabod a thrafod effaith pob math o ragfarn a stereoteipio ar blant a phobl ifanc. Dealltwriaeth manwl o'r amrywiaeth o hunaniaethau ac isddiwylliannau ieuenctid sydd yn bodoli a chanfyddiadau'r cyhoedd amdanynt. Trafodaeth feirniadol o'r berthynas rhwng y rhain a hil, rhywedd a dosbarth cymdeithasol.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o'r safbwyntiau damcaniaethol allweddol sydd yn perthyn i gysyniadau o ieuenctid ac isddiwylliannau ieuenctid.

 2. Gwerthuso'n feirniadol rôl y cyfryngau mewn adeiladu hunaniaethau isddiwylliannau ieuenctid a siapio canfyddiadau'r cyhoedd am ieuenctid.

 3. Arddangos gwerthfawrogiad beirniadol o'r trafodaethau dominyddol am wrywdod a benyweidd-dra a'r effaith potensial ar hunaniaethau plant a phobl ifanc.

 4. Dangos dealltwriaeth o hil a rhywedd fel syniadau sydd wedi eu hadeiladu gan gymdeithas.

 5. Dangos dealltwriaeth feirniadol o'r broses ac effaith stereoteipio mewn perthynas â hunaniaethau.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Adolygiad beirniadol 50
Cyflwyniad ac Anodiad 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Darlithoedd 11 awr (22@ 2 awr yr wythnos)

22
Private study

Astudiaeth Personol (167 awr)

167
Seminar

11 @ 1 awr/wythnos

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • critically explore examine and evaluate the significance of the cultural historical and contemporary features of various policies institutions and agencies in regard to babies young children and childhood

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn